مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

تبلیغات بازرگانی بسیاری از ملاحظات اجتماعی و فرهنگی را در جامعه گسترش می­دهد. از سوی دیگر، تبلیغات به بازتاب ارزش­های فرهنگی و اجتماعی در روابط و زندگی روزمره در جامعه می­پردازد، از این­رو، تبلیغات بازرگانی ارتباط عمیقی با حقوق فردی و اجتماعی پیدا می­کند و دولت­ها را بر آن می­دارد تا با وضع قوانین و مقررات خاص برای حفظ حقوق شهروندان، محدودیت­هایی را بر پخش و انتشار آگهی­ها اعمال کنند. این محدودیت­ها منشاء ملاحظاتی است که عمدتاً به حفظ نظم اجتماعی و موازین اخلاقی، رعایت حریم خصوصی و حمایت از حقوق اقلیت­ها، گروه­های قومی و نژادی و طبیعت باز می­گردد و معمولاً در کشورهای مختلف، بسته به نظام حقوقی سیاسی حاکم در جامعه از یکدیگر متفاوت است.
مقاله حاضر به مقایسه و تطبیق قوانین و مقررات تبلیغات تجاری در بین چهار کشور ایران، انگلستان، چین و ارمنستان می­پردازد. این پژوهش در پنج محور موضوعی کودکان و نوجوانان، زنان و جنسیت، هویت فرهنگی، رقابت سالم اقتصادی و سلامتی و بهداشت، قوانین تبلیغات را  مقایسه کرده است.

کلیدواژه‌ها

 
- سورین، ورنر و جیمز تانکارد (١٣٨٤) نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- استوری، جان (١٣٨٥) مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، تهران: نشر اگه.
- مک‌کوایل، دنیس (١٣٨٧) مخاطب‌شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ چهارم.
- روزنامه همشهری (١٣٨٣) چهاردهم تیرماه، صفحه‌ ایران، شماره ٣٤٢٧.
 
Bennet, S. E., Staci, L. R., & Flickinger, R. S.(2001). Assessing Americans' Opinions about the News Media's Fairness in 1996 and 1998. Political Communication, 18, 163-182.
Coleman, J. S.(1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap Press of HarvardUniversity Press.
Coleman, J. S.(1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap Press of HarvardUniversity Press.
Eisenstadt, S. N., & Roniger, L.(1984). Patrons, Cients and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society. Cambridge, MA: CambridgeUniversity Press.
Fenton, N.(2000). Critical Perspectives on Trust and Civil Society. In F. Tonkiss, A.Passey, N.Fenton,& L.Hems(Eds.),Trust and Civil Society(pp.151-174). London: MacMillan.
Forgette, Richard and Jonathan S. Morris(2006), High-Conflict Television News and Public Opinion,  Political Research Quarterly 2006; 59; 447, published by http://www.sagepublications.com
Ginneken, Jaap van(2003), COLLECTIVE BEHAVIOR AND PUBLIC OPINION; Rapid Shifts in Opinion and Communication, LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS, Mahwah, New Jersey London.
Hubbell, A. P., & Medved, C. E.(2001, June). Measuring Trustworthy Organizational Behaviors: A review of the Literature and Scale Validation. Paper Presented at the International Communication Association Annual Conference, Washington, DC.
Johnson, S. M., & Talitman, E.(1997). Predictors of Success in Emotionally Focused Marital Therapy. Journal of Marital &Family Therapy, 23(2), 135-152.
Kick, Russ(2001),The Disinformation Guide to Media Distortion , Historical Whitewashes and Cultural Myths, This anthology © 2001 The Disinformation Company Ltd. New York, NY10003
Kiousis, S.(2000, June). Boomerangs Agenda Setting: Presidential Media Coverage and Public Confidence in the Press. Paper Presented at the 50th Annual International Communication Association Conference, Acapulco, Mexico.
Liebeskind, K.(1997). Credibility Problems Plague all Media. Editor & Publishers, 130(50), 23.
Meyer, P.(1988). Defining and Measuring Credibility of Newspapers: Developing an Index. Journalism Quarterly, 65, 567-588.
Mirowsky, J., & Ross, C. E.(1986). Social Patterns of Distress. Annual Review of Sociology, 12, 23-45.
Orbell, J.  & Dawes, R. M.(1991). A "Cognitive Miser" Theory of Cooperators' Advantage. American Political Science Review, 85(2), 515-528.
Orbell, J., & Dawes, R. M.(1991). A "Cognitive Miser" Theory of Cooperators' Advantage. American Political Science Review, 85(2), 515-528.
Paige, J. M.(1971). Political Orientation and Riot Participation. American Sociological Review, 36(5), 810-820.
Putnam, R.(1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: PrincetonUniversity Press.
Robinson, Piers(2001),Theorizing the Influence of Media on World Politics: Models of Media Influence on Foreign Policy, European Journal of Communication 2001; 16; 523, published by http://www.sagepublications.com
Rotter, J. B.(1967). A New Scale for the Measurement of Interpersonal Trust. Journal of Personality, 35, 651-665.
Scholz, J. T., & Lubell, M.(1998). Trust and Taxpaying: Testing the Heuristic Approach to Collective Action. American Journal of Political Science, 42(2), 398-417.
Seligman, A.B.(1997). The Problem of Trust. Princeton, NJ: PrincetonUniversity Research.
West, M. D.(1994). Validating a Scale for the Measurement of Credibility: A Covariance Structure Modeling Approach. Journalism Quarterly, 71(1), 159-168.