مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 مدیریت، علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران

4 مدیریت علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

 امروزه محیط پیرامونی هر فرد در جامعه، در سیطره حجم انبوهی از پیام‌های تبلیغاتی مختلف قرار دارد که از رسانه‌های مختلف با هدف اثرگذاری بر قشرهای مختلف جامعه تولید و ارائه‌شده‌اند. تبلیغات تأثیر شگرفی بر شکل‌دهی رفتار مصرفی افراد دارد، از همین رو این پیام‌های تبلیغاتی اثراتی مثبت و منفی مختلفی بر روابط اجتماعی افراد از خود بر جای می‌گذارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر افزایش مصرف‌گرایی و به‌تبع آن ایجاد کاهش در وابستگی عاطفی افراد به اطرافیانش است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحقیقات، علی و ازلحاظ استراتژی‌های پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را ساکنان سطح شهر رشت تشکیل می‌دهند که در معرض تبلیغات تلویزیونی به صورت روزانه قرار دارند. از همین رو برای بررسی فرضیه‌ها، پرسشنامه بین 309 آزمودنی توزیع گردید. برای آزمون فرضیه‌ها، از روش همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری و به‌طور مشخص از نرم‌افزارهای SPSS 20 و AMOS 22 استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آن است که فشار تبلیغاتی بر متغیرهای مصرف‌گرایی، نگرش به تبلیغات و وابستگی عاطفی افراد اثر معناداری دارد. همچنین تأثیر نگرش تبلیغاتی بر مصرف‌گرایی و تأثیر مصرف‌گرایی بر وابستگی عاطفی به اثبات رسیده است. از طرفی یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نگرش به تبلیغات بر وابستگی عاطفی تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. دادگران، سید محمد (1384)، مبانی ارتباط‌جمعی، تهران، نشر مروارید و فیروزه، چاپ هشتم.
  2. حاجی‌زاده میمندی، مسعود؛ یوسفی، فریدون (1392)، "بررسی برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد"، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال شانزدهم، شماره 61، پاییز 1392، صص 233- 271.
  3. عبداللهیان، حمید؛ حسنی، حسین (1391)، نحوه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی در تبلیغات تجاری: تحلیل نشانه شناختی آگهی‌های تلویزیونی در ابران، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صص 89-118.
  4. معتمدنژاد، کاظم (1390)، وسایل ارتباط‌جمعی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ هشتم، تهران، 1390.
  5. ﻣﻮﺣﺪ، ﻣﺠﯿﺪ؛ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺷﻮازی، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ؛ ﻣﺮﺣﻤﺘﻲ، ﻧﺪا (1389)، رﺳﺎﻧﻪ، ﺟﻨﺴﯿﺖ و مصرف‌گرایی، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راهبردی زﻧﺎن، ﺳﺎل12، شماره 47، صص 7-40.
  6. موسوی، یعقوب؛ احمدی، طیبه (1392)، تأثیر تبلیغات تجاری شهری بر مصرف‌گرایی زنان شهر تهران، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره اول، شماره چهارم، صص 99-123.
  7. نیرومند، لیلا (1391)، میزان تأثیرگذاری تبلیغات تجاری تلویزیون بر مصرف‌گرایی مخاطبان، مجله مطالعات رسانه‌ای، سال هفتم، شماره شانزدهم، صص 83-98.
  8. نیرومند، لیلا؛ اسماعیلی، سمیه؛ ملکیان، نازنین؛ شاهکویی، سبیکه (1391)، بررسی رابطه بین تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف‌گرایی، مطالعات رسانه‌ای، سال هفدهم، صص 43-55.
  9. وبلن، تورشتاین (1383)، نظریه طبقه مرفه، مترجم: فرهنگ ارشاد، تهران، انتشارات نی.
  10. Abiodun, A. O. (2011). The Impact of Advertising on Sales Volume of a product. A Case Study of Starcomms Plc, Nigeria Valkeakoski Degree Programme in International Business Global Market, HAMK University.
  11. Aday, S., Farrell, H., Freelon, D., Lynch, M., Sides, J., & Dewar, M. (2013). Watching from afar: Media consumption patterns around the Arab Spring. American Behavioral Scientist, 57(7), 899-919.
  12. Alonso–Arbiol, I., Shaver, P. R., & Yárnoz, S. (2002). Insecure attachment, gender roles, and interpersonal dependency in the Basque Country. Personal relationships, 9(4), 479-490.
  13. Bagwell, L. S., & Bernheim, B. D. (1996). Veblen effects in a theory of conspicuous consumption. The American Economic Review, 349-373.
  14. Banterle, A., Cavaliere, A., Carraresi, L., & Stranieri, S. (2014). Food SMEs face increasing competition in the EU market: Marketing management capability is a tool for becoming a price maker. Agribusiness, 30(2), 113-131.
  15. Banyte, J., Paskeviciute, K., & Rutelione, A. (2014). Features of Shocking Advertising Impact on Consumers in Commercial and Social Context. Innovative Marketing, 10(2), 35-46.
  16. Barroso, A., & Llobet, G. (2012). Advertising and consumer awareness of new, differentiated products. Journal of Marketing Research, 49(6), 773-792.
  17. Bechara, A., Damasio, H., & Damasio, A. R. (2000). Emotion, decision making and the orbitofrontal cortex. Cerebral cortex, 10(3), 295-307.
  18. Boyland, E. J., & Halford, J. C. (2013). Television advertising and branding. Effects on eating behaviour and food preferences in children. Appetite, 62, 236-241.
  19. Campos, J. J., Sorce, J. F., Emde, R. N., & Svejda, M. A. R. I. L. Y. N. (2013). Emotions a s behavior regulators: Social referencing in infancy. Emotions in early development, 57.
  20. Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1990). Origins and functions of positive and negative affect: A control-process view. Psychological review, 97(1), 19-35.
  21. Chung, N., & Han, H. (2016). The relationship among tourists' persuasion, attachment and behavioral changes in social media. Technological Forecasting and Social Change.(IN PRESS)
  22. Cohen, M. J. (2013). Collective dissonance and the transition to post-consumerism. Futures, 52, 42-51.
  23. D'Alessio, M., Laghi, F., & Baiocco, R. (2009). Attitudes toward TV advertising: A measure for children. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(4), 409-418.
  24. Damasio, A. R. (2000). A second chance for emotion. Cognitive neuroscience of emotion, 12-23.
  25. Davis, F. (1994). Fashion, culture, and identity. University of Chicago Press.
  26. Eastman, J. K., & Eastman, K. L. (2015). Conceptualizing a model of status consumption theory: An exploration of the antecedents and consequences of the motivation to consume for status. Marketing Management Journal, 25(1), 1-15.
  27. Geuens, M., De Pelsmacker, P., & Faseur, T. (2011). Emotional advertising: Revisiting the role of product category. Journal of Business Research, 64(4), 418-426.
  28. Hirschfeld, R. M., Klerman, G. L., Gouch, H. G., Barrett, J., Korchin, S. J., & Chodoff, P. (1977). A measure of interpersonal dependency. Journal of personality Assessment, 41(6), 610-618.
  29. Hosany, S., Prayag, G., Deesilatham, S., Cauševic, S., & Odeh, K. (2015). Measuring tourists’ emotional experiences: further validation of the destination emotion scale. Journal of Travel Research, 54(4), 482-495.
  30. Huang, J., Su, S., Zhou, L., & Liu, X. (2013). Attitude toward the viral ad: Expanding traditional advertising models to interactive advertising. Journal of Interactive Marketing, 27(1), 36-46.
  31. Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., & Hudson, R. (2015). The effects of social media on Emotions, Brand Relationship Quality, And Word Of Mouth: An Empirical Study Of Music Festival Attendees. Tourism Management, 47, 68-76.
  32. Jacobs, M. A., Yu, W., & Chavez, R. (2016). The Effect Of Internal Communication And Employee Satisfaction On Supply Chain Integration. International Journal Of Production Economics, 171, 60-70.
  33. Jayaprakash, A., & Joseph, M. A. (2018). A Study on the Effectiveness of Internet advertising on consumer buying behaviour towards mobile phones. Indian journal of applied research, 8(3).
  34. Khan, A. U., Lodhi, R. N., & Saddique, M. F. (2015). Exploring Consumer Behavior towards Product Placement Strategy through Television Programs: A Case Study Of Q Mobile In Pakistan. International Journal of Economics and Empirical Research (IJEER), 3(3), 105-114.
  35. Kim, J., Almanza, B., Ghiselli, R., & Sydnor, S. (2017). The effect of sensation seeking and emotional brand attachment on consumers’ intention to consume risky foods in restaurants. Journal of Foodservice Business Research, 20(3), 336-349.
  36. Kim, S., Park, G., Lee, Y., & Choi, S. (2016). Customer emotions and their triggers in luxury retail: Understanding the effects of customer emotions before and after entering a luxury shop. Journal of Business Research, 69(12), 5809-5818.
  37. Krystallis, A., & Chrysochou, P. (2014). The effects of service brand dimensions on brand loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(2), 139-147.
  38. Kumar, P. (2015). Understanding advertising and consumer behaviour. International Journal of Education and Management Studies, 5(2), 169-174.
  39. Lerner, J. S., Li, Y., Valdesolo, P., & Kassam, K. S. (2015). Emotion and decision making. Annual Review of Psychology, 66, 799-823.
  40. Levy, S., & Hino, H. (2016). Emotional brand attachment: a factor in customer-bank relationships. International Journal of Bank Marketing, 34(2), 136-150.
  41. Ling, K. C., Piew, T. H., & Chai, L. T. (2010). The determinants of consumers’ attitude towards advertising. Canadian social science, 6(4), 114-126.
  42. Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2010). Theories of human communication. Waveland Press.
  43. Lutz, R. J., MacKenzie, S. B., & Belch, G. E. (1983). Attitude toward the ad as a mediator of advertising effectiveness: Determinants and consequences. NA-Advances in Consumer Research Volume 10. Eds: Richard P. Bagozzi and Alice M. Tybout, Ann Abor, MI: Association for Consumer Research, Pages: 532-539.
  44. McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory. Sage publications.
  45. Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003). Attachment theory and affect regulation: The dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and emotion, 27(2), 77-102.
  46. Mitchell, J. L. (2008). The relationship between interpersonal dependency and therapeutic alliance: Perspectives of clients and therapists. University of North Texas.
  47. Morley, D., & Silverstone, R. (1990). Domestic communication—technologies and meanings. Media, culture & society, 12(1), 31-55.
  48. Morgan, T. A., & Clark, L. A. (2010). Passive‐submissive and active‐emotional trait dependency: Evidence for a two‐factor model. Journal of Personality, 78(4), 1325-1352.
  49. Nowak, A., Szamrej, J., & Latané, B. (1990). From private attitude to public opinion: A dynamic theory of social impact. Psychological Review, 97(3), 362.
  50. Oates, S. (2016). Media, Civil Society, and the failure of the Fourth Estate in Russia. Russian Civil Society: A Critical Assessment, 57-69.
  51. Paek, H. J., & Pan, Z. (2004). Spreading global consumerism: Effects of mass media and advertising on consumerist values in China. Mass Communication & Society, 7(4), 491-515.
  52. Petty, R. E., Priester, J. R., & Brinol, P. (2002). Mass media attitude change: Implications of the elaboration likelihood model of persuasion. Media effects: Advances in theory and research, 2, 125-164.
  53. Pollay, R. W., David, K. T., & Wang, Z. Y. (1990). Advertising, propaganda, and value change in economic development: The new cultural revolution in China and attitudes toward advertising. Journal of Business Research, 20(2), 83-95.
  54. Raluca, C., & Ioan, P. (2010). The Impact of Consumers Attitude toward Advertising on Product Attitude. Interdisciplinary Management Research, 6, 727-738.
  55. Robertson, A., & Hicks, H. (2008). The impact of electronic media advertising on consumerism and cultural values. Journal of American culture, 105, 1-6.
  56. Robertson, J. P. F., & Abatan, O. (2017). The Impact of Using Social Media for Advertising Appliances on Consumer Behaviour. Journal of Marketing and HR, 5(1), 284-301.
  57. Sen, S., Johnson, A. R., Bhattacharya, C. B., & Wang, J. (2015). Identification and attachment in consumer-brand relationships. In Brand Meaning Management (pp. 151-174). Emerald Group Publishing Limited.
  58. Sparks, P., & Shepherd, R. (1992). Self-identity and the theory of planned behavior: Assesing the role of identification with" green consumerism". Social psychology quarterly, 388-399.
  59. Tan, S. J., & Chia, L. (2007). Are we measuring the same attitude? Understanding media effects on attitude towards advertising. Marketing Theory, 7(4), 353-377.
  60. Taylor, John. (2015). "Gender Orientation And The Cost Of Caring For Others. Society and Mental Health. 5(1): 49-65.
  61. Umair, A., Amin, S., & Rasheed, A. (2014). Effect of Private Television Channels' Current Affairs Program on Students: A Case of University of Sargodha. Academic Research International, 5(5), 284.
  62. Vij, D. (2012). Urbanization and solid waste management in India: present practices and future challenges. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 37, 437-447.
  63. Waters, E., & Sroufe, L. A. (2017). Attachment as an organizational construct. In Interpersonal Development (pp. 109-124). Routledge.
  64. Wei, R. (1997). Emerging lifestyles in China and consequences for perception of advertising, buying behaviour and consumption preferences. International Journal of Advertising, 16(4), 261-275.
  65. Yates, J., & Orlikowski, W. J. (1992). Genres of organizational communication: A structurational approach to studying communication and media. Academy of management review, 17(2), 299-326.