مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران

3 پژوهشگاه فرهنگ، هنر، ارتباطات

چکیده

 بررسیِ نظرات گروهی از نخبگان حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی نشان می‌دهد نوعی ابهام و عدم‌شفافیت در شناساییِ چالش‌های فرهنگیِ جامعه، چگونگی فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی و نقش دولت در این فرایند وجود دارد؛ این ابهام و عدم‌شفافیت خود را در محتوای سیاست‌ها، انتظارات از آن‌ها و نتایج‌شان نشان می‌دهد؛ واقعیتی که حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی را در معرضِ تحولات و نزاع‌های سیاسی و ناهمسویی‌ها در اجرا و ارزیابیِ برنامه‌ها قرار می‌دهد. در این مقاله، ابتدا تفاوت‌های بینِ ابهام و عدم‌شفافیت به‌مثابه انتخابی آگاهانه برای سیاست‌گذاران و ابهام و عدم‌شفافیت درنتیجه شرایط ساختاری شرح داده می‌شود. سپس، پیامدِ این تفاوت‌‌ها از نظر انواع سیاست‌هایی که در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی ایجاد می‌شود و چگونگیِ شکل‌گیریِ عدم‌توافق درباره این سیاست‌ها و مشروعیت و منطقِ انتخابِ آن‌ها به‌بحث گذاشته می‌شود و در نهایت تلاش خواهد شد با ارجاع به یافته‌های پژوهش انجام‌شده و ادبیات نظری موجود، خطوط کلی یک چارچوب نظری برای تحلیلِ عدم‌شفافیت و ابهام در سیاست‌گذاری فرهنگی ترسیم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ambiguity in Iran's Cultural Policy

نویسندگان [English]

  • Pouya Deris 1
  • Arash Nasr Esfahani 2
  • Mohamad Rouzkhosh 3

1 Tehran University

2 Department of Social Studies, Tehran municipality

3 Institute For Culture, Art And Communications

چکیده [English]

Cultural policy is a controversial issue in academic and political sphere in Iran. Based on the findings of this research, it can be claimed that ambiguity is one the key peculiarities of cultural policy as a policy sector in Iran. This ambiguity is expressed in different ways in terms of policy contents, expectations, mechanism and outcomes. This situation makes the policy sector a subject of political conflicts, policy inconsistencies and evaluation challenges. Differences between ambiguity as a consequential effect of the structural characteristics of the policy sector and as a deliberate choice for policy makers are identified. The results of these in terms of the policy forms that are generated for the cultural sector, and the creation of disagreement about these, and about the rationality and legitimacy of cultural policies are discussed. Also, the results of ambiguity in terms of expectations, clarity, implementation effectiveness and the control of policy are taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Cultural Challenge
  • Cultural Policy Making
  • Ambiguity
 
ابطحی، سیدمصطفی (1393) الزامات اجتماعی سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات میان فرهنگی، دوره 9، شماره 21، صص 98-71
امیرانتخابی، شهرود؛ صالحی امیری، سیدرضا؛سلطانی فر، محمد؛ رضایی، علی اکبر (1394) ارائه الگویی جهت سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران، راهبرد اجتماعی فرهنگی، دوره 5، شماره 17، صص129-113
آشنا، حسام الدین؛ کاظمی قهفرخی، سیدمحمد (1395) مدل سیاست فرهنگی در حکومت علوی، در جستجوی مدلی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی، دین و ارتباطات، دوره 23، شماره 1، 52-5
خاشعی، وحید و مستمع، رضا (1392) سیاست گذاری فرهنگی در وضعیت آنومی فرهنگی و اجتماعی، مطالعات فرهنگ - ارتباطات، دوره 14، شماره 24، صص81-63
شریفی، سیدعلیرضا؛ فاضلی،عبدالرضا (1391) واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (آسیب ها و راهبردها)،  مجلس و راهبرد، دوره 19، شماره 69، صص 90-55
Ahearne, J (2009), “Cultural Policy Implicit and Explicit: A Distinction and Some Uses”, International Journal of Cultural Policy, 15, 141-153.
Alesina, A & A. Cukierman (1990), “The Politics of Ambuguity”, The Quarterly Journal of Economics, 105, 829-50.
Archer, M (1995), Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach (Cambridge, Cambridge University Press)
Arnold, M (1993), Culture and Anarchy and Other Writings (Cambridge, Cambridge University Press)
Bernheim, B & M. Whinston (1998), “Incomplete Contracts and Strategic Ambiguity”, The American Economic Review, 88, 902-33.
Boltanski, L. & L. Thevenot (2006), On Justification: Economics of Worth (Princeton, Princeton University Press)
Cohen, M, J. March & J. Olsen (1972), “A Garbage Can Model of Organization Choice”, Administrative Science Quarterly, 17, 1-25.
Davenport, S & S. Leitch (2005), “Circuits of Power in Practice: Strategic Ambiguity as Delegation of Authority”, Organization Studies, 26, 1603-23.
Diesing, P (1962), Reason in Society: Five Types of Decision and Their Social Conditions (Urbana, University of Illinois Press)
Empson, W (1961), Seven Types of Ambiguity (3rd Ed, Harmondsworth, Penguin)
Ghirardato, P & M. Marinacci (2002), “Ambigity Made Precise: A Comparative Foundation”, Journal of Economic Theory, 102, 251-89.
Gray, C (2002), “Local Government and the Arts”, Local Government Studies, 28 (1), 77-79.
Gray, C (2007), “Commodification and Instrumentality in Cultural Policy”, International Journal of Cultural Policy, 13, 203-15.
Gray, C (2009), “Managing Cultural Policy: Pitfalls and Prospects”, Public Administration, 87, 574-85.
Gray, C (2015), “My Name is Legion for We are Many”: Cultural Policies, Sectoral Disaggregation and Differentiated Network Specificity (Paper to International Conference on Public Policy, Milan.)
Gray, C. & M. Wingfield (2011), “Are Government Culture Departments Important?: An Empirical Investigation”, International Journal of Cultural Policy, 17, 509- 604.
Howelett, M (2004), Designing Public Policies: Principles and Instruments (London, Routledge.
Leitch, S & S. Davenport (2007), “Strategic Ambiguity as a Discourse Practice: The Role of Keywords in the Discourse on Sustainable Biotecknology”, Discourse Studies, 9, 43-61.
March, J & J. Olsen (1979), Ambiguity and Choice in Organizations (2nd Ed, Oslo, Scandinavian University Press)
Matland, r (1995), “Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation”, Journal of Public Administration Research and Theory, 5, 145-74.
Shepsle, K (1972) “The Strategy of Ambiguity: Uncertainty and Electoral Competition”, American Political Science Review. 66, 555-68.
Throsby, D. (2010), The Economics of Cultural Policy (Cambridge, Cambridge University Press.)
Zahariads, N. (1999), “Ambiguity , Time and Multiple Streams”, 73-93 in P. Sabatier (Ed.), Theories of the Policy Process (Boulder, Westview)
Zittoun, P (2014), The Political Process of Policymaking: A Pragmatic Approach to Public Policy (Basingstoke, Palgrave Macmillan).