مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران

3 پژوهشگاه فرهنگ، هنر، ارتباطات

چکیده

 بررسیِ نظرات گروهی از نخبگان حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی نشان می‌دهد نوعی ابهام و عدم‌شفافیت در شناساییِ چالش‌های فرهنگیِ جامعه، چگونگی فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی و نقش دولت در این فرایند وجود دارد؛ این ابهام و عدم‌شفافیت خود را در محتوای سیاست‌ها، انتظارات از آن‌ها و نتایج‌شان نشان می‌دهد؛ واقعیتی که حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی را در معرضِ تحولات و نزاع‌های سیاسی و ناهمسویی‌ها در اجرا و ارزیابیِ برنامه‌ها قرار می‌دهد. در این مقاله، ابتدا تفاوت‌های بینِ ابهام و عدم‌شفافیت به‌مثابه انتخابی آگاهانه برای سیاست‌گذاران و ابهام و عدم‌شفافیت درنتیجه شرایط ساختاری شرح داده می‌شود. سپس، پیامدِ این تفاوت‌‌ها از نظر انواع سیاست‌هایی که در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی ایجاد می‌شود و چگونگیِ شکل‌گیریِ عدم‌توافق درباره این سیاست‌ها و مشروعیت و منطقِ انتخابِ آن‌ها به‌بحث گذاشته می‌شود و در نهایت تلاش خواهد شد با ارجاع به یافته‌های پژوهش انجام‌شده و ادبیات نظری موجود، خطوط کلی یک چارچوب نظری برای تحلیلِ عدم‌شفافیت و ابهام در سیاست‌گذاری فرهنگی ترسیم شود.

کلیدواژه‌ها

 
ابطحی، سیدمصطفی (1393) الزامات اجتماعی سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات میان فرهنگی، دوره 9، شماره 21، صص 98-71
امیرانتخابی، شهرود؛ صالحی امیری، سیدرضا؛سلطانی فر، محمد؛ رضایی، علی اکبر (1394) ارائه الگویی جهت سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران، راهبرد اجتماعی فرهنگی، دوره 5، شماره 17، صص129-113
آشنا، حسام الدین؛ کاظمی قهفرخی، سیدمحمد (1395) مدل سیاست فرهنگی در حکومت علوی، در جستجوی مدلی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی، دین و ارتباطات، دوره 23، شماره 1، 52-5
خاشعی، وحید و مستمع، رضا (1392) سیاست گذاری فرهنگی در وضعیت آنومی فرهنگی و اجتماعی، مطالعات فرهنگ - ارتباطات، دوره 14، شماره 24، صص81-63
شریفی، سیدعلیرضا؛ فاضلی،عبدالرضا (1391) واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (آسیب ها و راهبردها)،  مجلس و راهبرد، دوره 19، شماره 69، صص 90-55
Ahearne, J (2009), “Cultural Policy Implicit and Explicit: A Distinction and Some Uses”, International Journal of Cultural Policy, 15, 141-153.
Alesina, A & A. Cukierman (1990), “The Politics of Ambuguity”, The Quarterly Journal of Economics, 105, 829-50.
Archer, M (1995), Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach (Cambridge, Cambridge University Press)
Arnold, M (1993), Culture and Anarchy and Other Writings (Cambridge, Cambridge University Press)
Bernheim, B & M. Whinston (1998), “Incomplete Contracts and Strategic Ambiguity”, The American Economic Review, 88, 902-33.
Boltanski, L. & L. Thevenot (2006), On Justification: Economics of Worth (Princeton, Princeton University Press)
Cohen, M, J. March & J. Olsen (1972), “A Garbage Can Model of Organization Choice”, Administrative Science Quarterly, 17, 1-25.
Davenport, S & S. Leitch (2005), “Circuits of Power in Practice: Strategic Ambiguity as Delegation of Authority”, Organization Studies, 26, 1603-23.
Diesing, P (1962), Reason in Society: Five Types of Decision and Their Social Conditions (Urbana, University of Illinois Press)
Empson, W (1961), Seven Types of Ambiguity (3rd Ed, Harmondsworth, Penguin)
Ghirardato, P & M. Marinacci (2002), “Ambigity Made Precise: A Comparative Foundation”, Journal of Economic Theory, 102, 251-89.
Gray, C (2002), “Local Government and the Arts”, Local Government Studies, 28 (1), 77-79.
Gray, C (2007), “Commodification and Instrumentality in Cultural Policy”, International Journal of Cultural Policy, 13, 203-15.
Gray, C (2009), “Managing Cultural Policy: Pitfalls and Prospects”, Public Administration, 87, 574-85.
Gray, C (2015), “My Name is Legion for We are Many”: Cultural Policies, Sectoral Disaggregation and Differentiated Network Specificity (Paper to International Conference on Public Policy, Milan.)
Gray, C. & M. Wingfield (2011), “Are Government Culture Departments Important?: An Empirical Investigation”, International Journal of Cultural Policy, 17, 509- 604.
Howelett, M (2004), Designing Public Policies: Principles and Instruments (London, Routledge.
Leitch, S & S. Davenport (2007), “Strategic Ambiguity as a Discourse Practice: The Role of Keywords in the Discourse on Sustainable Biotecknology”, Discourse Studies, 9, 43-61.
March, J & J. Olsen (1979), Ambiguity and Choice in Organizations (2nd Ed, Oslo, Scandinavian University Press)
Matland, r (1995), “Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation”, Journal of Public Administration Research and Theory, 5, 145-74.
Shepsle, K (1972) “The Strategy of Ambiguity: Uncertainty and Electoral Competition”, American Political Science Review. 66, 555-68.
Throsby, D. (2010), The Economics of Cultural Policy (Cambridge, Cambridge University Press.)
Zahariads, N. (1999), “Ambiguity , Time and Multiple Streams”, 73-93 in P. Sabatier (Ed.), Theories of the Policy Process (Boulder, Westview)
Zittoun, P (2014), The Political Process of Policymaking: A Pragmatic Approach to Public Policy (Basingstoke, Palgrave Macmillan).