مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه جامعه شناسی فرهنگی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

هدف این مقاله دستیابی به فهمی عمیق‌ از تجربه روایت شده زنان، از ساختار توزیع قدرت در خانواده است. روش تحقیق کیفی است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته و تکنیک تحلیل داده‌ها، تحلیل داستان زندگی است. طرح نمونه‌‌گیری در این مقاله هدفمند است و شیوه‌ی نمونه‌گیری، اشباع نظری است. پرسش شوندگان شامل 25 نفر از زنان شاغل و 25 نفر از زنان غیرشاغل است. چهارچوب نظری تحقیق بر گرفته از نظریه منابع بلاد و ولف است که بر اساس پیش‌فرض‌های آن، تقسیم قدرت در خانواده و پایگاه قدرت هر یک از همسران، متأثر از منابع در دسترس هر یک از آن‌ها و انتظارات هنجاری ارزشی از زن و شوهر است؛ به بیان دیگر، هر چه منابعی که شخص در اختیار دارد بیشتر باشد، از قدرت بیش‌تری نیز برخوردار است.
نتایج تحقیق نشان دهنده وجود سه الگوی تصمیم‌گیری: زن مسلط، مرد مسلط و الگوی توافقی در خانواده زنان شاغل و غیرشاغل است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، زنان شاغل علی‌رغم آن‌که از منابع، دارایی و ثروت برخوردار بوده‌اند اما این دارایی‌ها در برتری تصمیم‌گیری آن‌ها اثرگذار نبوده است. لذا زنان هر دو گروه عمدتاً در تصمیم‌گیری‌های خرد و کم هزینه، برتری تصمیم‌گیری داشته‌اند و کمتر در تصمیم‌گیری‌های کلان و پرهزینه اثرگذار بوده‌اند. همچنین زنان هر دو گروه در مقابل اقتدارگرایی مردان، به خاطر «حفظ زندگی‌شان» منعطف بوده‌‌اند و از تصمیمات خود کوتاه آمده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Narrated experience of the power structure in the family

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Kolahi 1
  • Fateme Shafiee 2

1 Director of the Department of Cultural Sociology; Institute for Culture, Art and Architecture (ICAS)

چکیده [English]

This paper aims to achieve a deep understanding of women's described experience about the structure of the distribution of power in the family. The method of this research is qualitative. Data were collected by semi-structured interviews and analyzed by analysis of the life story. The study sample design is purposeful sampling and technique of sampling is theoretical saturation. Interviewees were 25 employed women and 25 unemployed women. Theoretical framework of this research is based on the theory of Blood and Wolfe, based on its assumptions, the division of power in the family and the stronghold of one of the spouses, is affected by the availability of resources and expectations of each of the normative value of women and husband; in other words, by more resources, each person will have more power.
The results of this research show that there are three patterns in their decision making: woman-dominant, man-dominant and agreement in two categories of families. Although employed women have more resource and money, they cannot be influential in the decision-makings. So both employed and unemployed women are dominant in micro and low-cost decisions and less effective in huge and high-cost decisions. Women in both groups against men's authoritarianism are mentioned flexibly and come short of their decision because of "saving their lives"

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrated experience
  • women
  • power structure
  • family
  • decision model