مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و عضو هیات علمی واحد علوم تحقیقات

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مدیر گروه ارتباطات

چکیده

توسعه اقتصادی نیازمند ظرفیت سازی، و سرمایه گذاری خارجی یکی از ظرفیت های پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است. دولت ها برای جبران عقب ماندگی، رونق کسب و کار، بهره گیری از مزیت های نسبی، برای جذب سرمایه های خارجی تدابیری اتخاذ می کنند. همچنین برای بسترسازی توسعه ملی، همه نهادها از جمله رسانه ملی در این زمینه نقش بر جسته ای دارند.
هدف پژوهش، تجزیه و تحلیل نقش رسانه ملی در این عرصه و ارائه راهکارهای مناسب است. به این منظور با بکارگیری روش بنیانی و مصاحبه با استادان اقتصاد، علوم ارتباطات و مقامات دولتی و رسانه، مدلِ عوامل رسانه ای موثر بر جلب سرمایه گذاران خارجی بدست آمد.
ارزیابی نتایج مدل نهایی پارادایمی عوامل رسانه ای نشان می دهد: رسانه ملی به دلیل فقدان تعامل تخصصی با دولت، ترسیم نکردن چشم انداز سرمایه گذاری، فقدان پیوست رسانه ای دولت، مطالبه گری و جهت دهی و نیز فقدان نیروهای متخصص اقتصادی نتوانسته است، نقش دیپلماسی رسانه ای را در جلب سرمایه گذاران خارجی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

 
1-ازکیا، مصطفی، احمدرش، رشید و پارتازیان، کامبیز (1396). روش های تحقیق کیفی از نظریه تا عمل. تهران: کیهان. جلد2.
2- ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1394). جامعه شناسی توسعه. تهران: شرکت انتشارات کیهان. چاپ دوازدهم               
3- ازکیا، مصطفی (1381). جامعه شناسی توسعه .تهران : نشر کلمه . چاپ چهارم.                                                
 4-اسماعیلی، محمد (1388). دیپلماسی رسانه ای با تاکید بر نقش سازمان صداوسیما. تهران: موسسه جام جم ، چاپ اول  
5-حریری، نجلا (1385). اصول و روش های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات. چاپ اول.    
6-جعفرنژاد، مسعود و دیگران (1390). ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻢ اﻓﺰای ﻗﺪرت ﻧﺮم ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻦﻟﻤﻠﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ. ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ. زﻣﺴﺘﺎن. ﺻﺺ81 -73
7-رزاقی، ابراهیم (1376) . آشنایی با اقتصاد ایران. تهران : نشر نی. چاپ اول.
8-زارعیان، داود (1382). مبانی کلی ارتباط جمعی. تهران: کارگزار روابط عمومی
9-ساداتی، سید نصراله (1393). ﻧﻘﺶ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺗاﻛﻴﺪ ﺑﺮ شبکه ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﭘﺮﺱ ﺗﻲ ﻭﻱ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ. ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ . شماره 3.پیاپی 79 پاییز 47-سبیلان اردستانی ، حسن (1383). ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ای . فصلنامه عملیات روانی . 7
10- شاه محمدی، عبدالرضا و قرائتی، علیرضا(1391). تاثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها. فصلنامه مطالعات رسانه ای. سال هفتم. شمار نوزدهم. زمستان
11-شیلر، هربرت (1390). ارتباطات و سلطه فرهنگی. ترجمه: معتمدنژاد ، کاظم . نشر علمی . چاپ اول.      
12-عنایتی شبکلایی ، علی (1388). نگاهی به عملکرد صداوسیما در زمینه دیپلماسی و سیاست خارجی. افق آموزشی: فصلنامه تخصصی ژورنالیسم رادیو و تلویزیونی. سال ششم. شماره 68. زمستان. صص54-53
13-کاتوزیان، محمدعلی همایون (1372). اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلطه پهلوی. ترجمه: مفیسی، محمدرضا و عزیزی ، کامبیز . تهران: نشر نی . چاپ اول.
14-کازنو، ژان(1373). جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی. ترجمه:ساروخانی، باقر و محسنی، منوچهر. انتشارات اطلاعات. چاپ  پنجم
15-گیلبوآ، ایتان. (1388). ارتباطات جهانی و سیاست خارجی. ترجمه: آشنا، حسام الدین و اسماعیلی ، محمد صادق. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
16-متوسلی، محمود (1387). توسعه اقتصادی : مفاهیم، مبانی نظری،نهادگرایی و روش شناسی. تهران: سمت . چاپ سوم.  
17- محمودی، محمدجواد و احراری، مهدی (1392). درآمدی بر اقتصاد جمعیت نگرش ها، روش ها و یافته ها. تهران: انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. چاپ اول.                                                                                                   
18-مصلی نژاد، عباس(1394). اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرآیند. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.          
19-مهدی زاده، سیدمحمد(1393). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری. چاپ چهارم.
 
 
-AnastasiyaY, Elaeva(2011).Case Study Of Russia`s Public Diplomacy To Attract .U.S1
Direct  Investment . Ball State  University Muncie , Indiana. May
Barzin,Fatemeh&Samiei,Aki(2013).The Role Of Media Discourse In Diplomatic Behavior-2
Internatioal Journal Of Business And Social Science .Vol.4No17[Special Issue-Decemer].
Cristina Archetti (2010).Media Impact On Diplomatic Practice : An Evolutionary Model-3
Of Change. Paper Presented At The American Political Science Association, 5-2(APSA)
Annual Convention Washington DC.September.
4-Ines Kersan-Skabic (2014) . The Role Of Investment Promotion Agencies In Attractting Foreign Direct Investments In The Southeast European Countries. Creative Commons Attribution 7966/PPso.10`3311DOI:2015`24-15PP.(1)23
5-Matallah Siham (2014). The Impact Of  Institutional Quality In Attracting Foreign Direct
Investment In Algeria. Topics In middle Eastern And African Economies Vol.September2, No.16
6-Taylor, P.M. (1997), Global Communication, International Affairs and The Media Since 1945, New York, Routledge.
UNCTAD, World Investment Report2017-7
Zohrabi (2013). The Role Of  Different Media Kinds In Attracting Financial Suppot For -8
Iran`s Athletic Development.International Research Journal Of Applied And Basic Sciences.