مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر آزاد

2 عضو هیئت علمی

3 عضو هیات علمی بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

در این تحقیق با استفاده از بینش روشمند نشانه‌شناسی به تجزیه و تحلیل پدیده رسانه-ای "چالش مانکن" اقدام شده است؛ این مطالعه با هدف کشف و فهم دلالت‌های ضمنی "چالش مانکن" و واکاوی چگونگی عملکرد و اثرگذاری‌ آشکار و پنهان رسانه‌های تعاملی بر روی کاربران در قالب جریان‌سازی‌هایی رسانه‌ای بوده است. بدین منظور، 3 ویدیو خارجی از سایت یوتیوب و 3 ویدیو ایرانی از سایت آپارات انتخاب و مطابق عناصر تحلیلی نشانه‌شناسی رولان بارت تحلیل شدند، براساس علائم و نشانه‌های استخراج شده، نتایج حاکی است اسطورهای فعال نمایی، نمایش چشمگیر، مصرف نمایشی، نمایش نمایش چشمگیر، خلاق نمایی و نمایش تن‌آسایی مهمترین دلالت های ضمنی این چالش و عوامل احتمالی ترغیب کاربران به مشارکت در این چالش بوده است. به نظر می‌رسد، کاربران شبکه های اجتماعی و چالش مانکن نه تنها کاربرانی کاملا فعال، خلاق و با عاملیت تام نیستند، بلکه به عنوان "سوژه‌هایی سر به راه" و مانکن‌هایی آلت دست در بستری از فراغت و سرگرمی نه تنها چیزی را به چالش نمی‌کشند بلکه طی رفتاری مقلدانه و توده‌ای در راستای تداوم ارزش‌های سرمایه داری عمل می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cyberspace and Mannequin: Semiotic Analysis of Mannequin Challenge

نویسندگان [English]

  • Mehdi Parvar 1
  • ehsan hamidizadeh 3

1 A researcher....

3 shiraz University

چکیده [English]

This study presents a theoretical - practical mechanism to analyze the discourse spaces with a semiotic approach that could be used in communication research and cinematic studies. To do so, we first provide an overview of the theoretical bases of the “semiotic” approach to discourse analysis, along with the practical foundations of this approach. The semiotic approach seeks to penetrate the semantic depth and explore the unstable meanings of movies within the discourse framework; the discourse that, particularly in cinema, forms the spaces in which the meaning creation process happens.
This research, simultaneously and in relation to each other, studies two main categories of discourse spaces namely the elements of the physical and the emotional space by which it explores the meaning in each and all of the movie-shots. In order to provide further implications for this approach, the study analyzes “A Cube of Sugar”, a well praised and important Iranian movie that contains a considerable semiotic aspects. At the end we suggest some concluding points about this approach to discourse analysis with examples from the movie.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interactive media
  • Mannequin challenge
  • semiology
 
آزاد ارمکی، تقی. (1381). نظریه­های جامعه­شناسی، تهران، سروش.
استونز، راب. (1379). متفکران بزرگ جامعه­شناسی، ترجمه: مهرداد میردامادی، تهران، مرکز.
بارت، رولان. (1390). پیام عکس، مترجم: راز گلستانی فرد، تهران، نشر مرکز.
بوستانی، مهدی و پولادی، کمال. (1396). بررسی عناصر تشکیل دهنده حوزه عمومی‌در اندیشه هابرماس، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره 14، ش. 38.
تاجیک، محمد رضا. (1389). نشانه‌شناسی، نظریه و روش، پژوهش نامه علوم سیاسی، دوره 5، ش4، 7-39.
تامسون، جان بوروکشایر. (1380). رسانه و مدرنیته؛ نظریه اجتماعی رسانه­ها، ترجمه؛ مسعود اوحدی، تهران، سروش
توسلی، غلامعباس. (1369). نظریه­های جامعه­شناسی، تهران، سمت.
ذکایی، محمد سعید و امیدی، مهدی. (1396). «مدرنیته، شهر و مصرف (بررسی پدیدار مصرف در زیست جهان‌ شهروندان تهرانی)، جامعه­پژوهی فرهنگی»، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، دوره 8، ش2، 23-50.
سجودی، فرزان، شاه طوسی، شهناز و فرحزاد، فرزانه. (1390). «بررسی و نقد ترجمة بین‌زبانی و ترجمة بین‌نشانه‌ای «مرگ دستفروش» از دیدگاه نشانه‌شناسی انتقادی، جستارهای زبانی، 2(4)، 73-89.‎
سجودی، فروزان. (1377). «نظریه­های انتقادی: درآمدی بر نشانه شناسی»، فارابی، دوره 7، ش 30، 212-241.
چابکی، ام البنین. (1392). «جهانی شدن و تغییر سبک گذران اوقات فراغت مطالعهی موردی شهر تهران»، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 8 (25).‎
چندلر‌‌، دانیل. (1387). مبانی نشانه شناسی، مترجم: فرزان سجودی، انتشارات سوره مهر.
دیلینی، تیم. (1387). نظریه­های کلاسیک جامعه­شناسی، ترجمه؛ بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران، نشر نی.
صمیمی، نیلوفر.(1385). «شی شدگی از لوکاچ تا هابرماس»، راهبرد. ش 41، 223-234.
قیداری، حمدالله سجاسی، صادقلو، طاهره و شهدادی، علی. (1394).« اثراتجهانیشدنبرتغییراتسبکزندگیدرنواحیروستایی»، فصلنامهمطالعاتمیانرشتهایدرعلومانسانی، دوره 7، شماره 4، 153-188.
کاسی، فاطمه. (1387). «تحلیل ساختاری داستان پادشاه سیاپوش از منظر بارت و گرماس»، ادب پژوهی، (5)2، 183-200.
کوزر، لوئیس. (1373). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، علمی.
محسنی تبریزی، علیرضا و کرم الهی، نعمت­الله. (1388). «بررسی وضعیت التزام دانشجویان به ابعاد و نشانه های دین داری».پژوهش­نامهعلوماجتماعی، دوره3، ش2، 7-33.
مهدی­زاده، سید محمد. (1393). نظریه­های رسانه­ها؛ اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی، تهران، همشهری.
منصوریان، سهیلا. (1393). «هنروحقیقترسانهدرروزگارپستمدرن؛ بررسی رسانهبهمثابهتولیدکنندةوانماییازمنظرژانبودریار»، فصلنامه کیمیای هنر، دوره 2، ش8، 59-72.
نجارزاده، محمد. (1392). «جهانیشدنفرهنگیواثراتآنبرسبکزندگیشهری: ‌مطالعه موردی شهر اصفهان». فصلنامهفرهنگمشاورهورواندرمانی، دوره 4، ش 13، 165-191.
نظام بهرامی، کمیل. (1381). گفتوگو دراندیشهیورگنهابرماس، فصلنامهمطالعاتملی،دوره 4، ش. 13.
 
Bueno, C. C. (2017). Harun Farocki's Asignifying Images, tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 15(2), 740-754.
Chattah, J. (2006). Semiotics, pragmatics, and metaphor in film music analysis. electronic theses, treatises and dissertations (the graduate school, florida state university libraries).
Eco, U. (1976). A theory of semiotics, (Vol. 217). Indiana University Press.
Fuchs, C. (2017). Günther Anders’ Undiscovered Critical Theory of Technology in the Age of Big Data Capitalism. tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 15(2), 582-611.
Fuchs, C. (2009). Some theoretical foundations of critical media studies: Reflections on Karl Marx and the media, International Journal of Communication, 3, 34, 369-402.
Fuchs, C., & Sandoval, M. (2014). Digital workers of the world unite! A framework for critically theorising and analysing digital labour, tripleC: Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 12(2), 486-563.
Jaysane-Darr, A. (2010). Galaxies of meaning: Semiotics in media theory, Semiotica, 2010(182), 229-246.
Kellner, D. (2003). Media culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the post-modern, Routledge.
Leon, m. (2015). The Semiotic of Violent Jilalit Propaganda: The Messag and The Chanel, Unicri, 11, 1-5.
Nishida, Y. (2011). The Relationship between Autopoiesis Theory and Biosemiotics: On Philosophical Suppositions as Bases for a New Information Theory, tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 9(2), 424-433.
O,shoughnessy, N. J., & Baines, P. R. (2009). Selling Terror: Symbolization Positioning of Jihad. MarketingTheory , 9(2), 227-244.
Pérez-Latorre, Ó., Oliva, M., & Besalú, R. (2017). Videogame analysis: a social-semiotic approach. Social Semiotics, 27(5), 586-603.
Strom, M. (2016). Spanish-language print media in the USA: A social semiotic analysis of ideological representations in photojournalism, Social Semiotics, 26(2), 151-169.
Van Leeuwen, T. (2005). Introducing social semiotics, Psychology Press.
Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2009). Methods for critical discourse analysis. Sage.