مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده الزهرا

2 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

چکیده

تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه شبکه های اجتماعی این توانایی را دارا هستند که با فراهم نمودن حوزه و فضای عمومی و شکل دهی به نوع جدیدی از حکومت گری تحت عنوان دولت الکترونیک یا حکومت گری الکترونیک زمینه هایی را برای تبادل اطلاعات و بحث و مشارکت گسترده تر شهروندان فراهم نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نقش شبکه های اجتماعی در تحقق دموکراسی دیجیتال می پردازد . هدف از انجام این پژوهش بررسی این امر است که تا چه اندازه شبکه های مجازی و دولت الکترونیک می توانند زمینه و شرایط تحقق دموکراسی دیجیتال را از طریق تشکیل حوزه عمومی فراهم سازند .
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه مازندران و ابزار به کار رفته پرسشنامه محقق ساخته می باشد . یافته های پژوهش نشانگر میزان استفاده بالا از شبکه های مجازی و خدمات دولت الکترونیک است. با این وجود استفاده از شبکه های اجتماعی و خدمات دولت الکترونیک به منظور فعالیت سیاسی در سطح متوسط و پایین قرار دارد به این معنی که تحقق دموکراسی دیجیتال به طور کامل صورت نگرفته اما،نتایج تبیینی با تایید فرضیه های اصلی تحقیق ناظربر وجود رابطه بین شبکه های اجتماعی ، دولت الکترونیک ودموکراسی دیجیتال می باشد.

کلیدواژه‌ها

 
 
-جلایی پورحمیدرضا،1383،دموکراسی گفتگویی،تهران :مجله جامعه شناسی ایران،دوره پنجم،شماره 1.
-جبلی ، ندا. 1385-86. تاثیر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT)بر تعمیق دموکراسی در کشورهای توسعه یافته(دموکراسی دیجیتال).پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل . دانشگاه علامه طباطبایی.
-خانیکی ، هادی ،دموکراسی دیجیتال،سال 1384،فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه ،سال پانزدهم ،شماره 3،ص5
-راجرز ؛اورت ام ،شومیکر ؛اف . فلید ، رسانش و نواوریها:رهیافتی میان فرهنگی .1369، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.
-ریتزر،جورج.ترجمه : محسن ثلاثی ،نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر ،1387،تهران : انتشارات علمی
-سیدمن،استیون،ترجمه : جلیلی ؛ هادی .کشاکش اراء در جامعه شناسی .1386.تهران : نشر نی .
-سلطانی ،فاطمه.شبکه های اجتماعی و رفتار رای دهی جوانان در مشهد.1388،مجله جامعه شناسی ایران ،پاییز 1388،دوره 10،شماره 3؛صفحه 3-26.
-سید علوی،مسعود.حوزه عمومی در فضای مجازی عوامل مرتبط با شکل گیری حوزه عمومی در اینترنت از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسی . سال 1390.رساله دکتری تخصصی(phd).دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم اجتماعی.
-فتحیان، محمد.منیرالسادات،تقوی . انتخابات الکترونیک(بایسته ها و شیوه ها )1387 ،تهران:مجلس اسلامی،مرکز پژوهش ها .
-کسل ، فلیپ،ترجمه : چاوشیان ؛حسن .چکیده  اثار انتونی گیدنز.1387.تهران:نشر ققنوس.
-کاستلز ، مانوئل .ترجمه :علیقلیا ، احد؛خاکباز، افشین ؛ چاوشیان ،حسن .عصر اطلاعات :اقتصاد، جامعه و فرهنگ .1380 (جلد 1 ظهور جامعه شبکه ای )؛ ویراستاری : پایا ،علی . تهران : انتشارات طرح نو ، چاپ پنجم .
- کاستلز ، مانوئل .ترجمه :علیقلیا ، احد؛خاکباز، افشین ؛ چاوشیان ،حسن .عصر اطلاعات :اقتصاد، جامعه و فرهنگ .1380 (جلد قدرت و هویت)؛ ویراستاری : پایا ،علی . تهران : انتشارات طرح نو ، چاپ پنجم.
- کاستلز ، مانوئل .ترجمه :علیقلیا ، احد؛خاکباز، افشین ؛ چاوشیان ،حسن .عصر اطلاعات :اقتصاد، جامعه و فرهنگ .1380 (جلد 3 ، پایان هزاره)؛ ویراستاری : پایا ،علی . تهران : انتشارات طرح نو ، چاپ پنجم.
-کاستلز ، مانوئل ، ترجمه:بصیریان جهرمی ؛ حسین .قدرت ارتباطات . اردیبهشت 1393 .تهران : انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات . چاپ اول.
-گیدنز، انتونی .ترجمه:جلایی پور؛محمد رضا. چشم انداز جهانی شدن .1384.تهرات :انتشارات طرح نو.
-هابرماس، یورگن، حوزه عمومی ، تهران : فصلنامه ارغنون ، سال 1381 ، شماره 18.
-هابرماس، یورگن،ترجمه : محمدی ، جمال ،دگرگونی ساختاری حوزه عمومی :کاوش در باب جامعه بورژوایی، 1384.تهران: انتشارات افکار.
-یعقوبی، نور محمد.1386. دولت الکترونیک:مدیریتی،تهران:نشر افکار.
 
.
-Clift,Steven, "The Future Of E-Democracy",The 5. Year Plan .2004,Fasci Colo:21 Lingua:Binglese.
http://www.e-democracy.org.
-Dahlberg Lincoln "The Internet And Democratic Discourse:Exploring The Prospects Of Online Delibera Tive Forums Extending The Public Sphere " 2001,Information,Communication&Society,Volume4,Issue4,2001,Pages 615-633.
-Kaspersen,Lars B,(2000).Giddens,An Introduction A Social Theorist .Ombridge:Blacwell.
-Larsen,Elena And Lee Rainie "The Rise Of The E-Citizen:Howpeople Use Government Agencies Web Sites",Pew Internet&American Life Project,2002:1.Online at:http://www.pewinternet.org.
 -Louca Ferrari,Giacomo Cabri,Letiza Leonaridi " A-Role-Besed Mobile-Agent Approach To Support E-Democracy " Applied Soft Computing,Volume6,Lssue1,November 2005,Peges 85-99.
-Michael N .Peart And Javier Ramos Diaz"  The Comparative Projection Local E- Democracy Initiatives In Europe And North America" , Research Centeon Direct Democracy ,University Of Ceneva .WWW.E –Democrcy Centra. Ch ,Age 2008 ,PP .5-6.
 
-Obrien Rory "Civil Society,The Public Sphere And The Internet "Paoer By Rory  O,Bbrien 1999,Eebrualy25
http//www.web.nel/robrien,paperscivsou/
-Thomas B.Rily And Cathia Gilbert Rily ,"E-Governnce To E-Democracy:Examining The Erolutim",International Traching Survey Report,Number Fire,Www.Electronicgov.Net.2003,P.12.