مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده الزهرا

2 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

چکیده

تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه شبکه های اجتماعی این توانایی را دارا هستند که با فراهم نمودن حوزه و فضای عمومی و شکل دهی به نوع جدیدی از حکومت گری تحت عنوان دولت الکترونیک یا حکومت گری الکترونیک زمینه هایی را برای تبادل اطلاعات و بحث و مشارکت گسترده تر شهروندان فراهم نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نقش شبکه های اجتماعی در تحقق دموکراسی دیجیتال می پردازد . هدف از انجام این پژوهش بررسی این امر است که تا چه اندازه شبکه های مجازی و دولت الکترونیک می توانند زمینه و شرایط تحقق دموکراسی دیجیتال را از طریق تشکیل حوزه عمومی فراهم سازند .
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه مازندران و ابزار به کار رفته پرسشنامه محقق ساخته می باشد . یافته های پژوهش نشانگر میزان استفاده بالا از شبکه های مجازی و خدمات دولت الکترونیک است. با این وجود استفاده از شبکه های اجتماعی و خدمات دولت الکترونیک به منظور فعالیت سیاسی در سطح متوسط و پایین قرار دارد به این معنی که تحقق دموکراسی دیجیتال به طور کامل صورت نگرفته اما،نتایج تبیینی با تایید فرضیه های اصلی تحقیق ناظربر وجود رابطه بین شبکه های اجتماعی ، دولت الکترونیک ودموکراسی دیجیتال می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Network, E-government and digital democracy

نویسندگان [English]

  • sharareh Mehdizafeh 1
  • Mansoreh Shifte 2

1 alzaahra university

2 M.A

چکیده [English]

Communication and information technologies, especially social networks, have the ability to provide areas and public spaces and shape a new kind of governance, called e-government or e-government, to exchange information and discuss and participate. Broader citizens. The present research studies the impact of the role of social networks on the realization of digital democracy. The purpose of this study is to examine the extent to which virtual networks and e-government can provide the context and conditions for the realization of digital democracy through the formation of a public sphere.
The statistical population of this study is the students of Mazandaran University and instrumental researcher made questionnaire. The findings of the study indicate the high utilization of virtual networks and e-government services. However, the use of social networks and e-government services is for medium and low levels of political activity, meaning that the realization of digital democracy has not been fully implemented, but the explicit results confirming the main hypotheses of the research are the existence of the relationship between the network Social, e-government, and digital democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital democracy
  • virtual networks
  • e-government
  • electronics governance
 
 
-جلایی پورحمیدرضا،1383،دموکراسی گفتگویی،تهران :مجله جامعه شناسی ایران،دوره پنجم،شماره 1.
-جبلی ، ندا. 1385-86. تاثیر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT)بر تعمیق دموکراسی در کشورهای توسعه یافته(دموکراسی دیجیتال).پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل . دانشگاه علامه طباطبایی.
-خانیکی ، هادی ،دموکراسی دیجیتال،سال 1384،فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه ،سال پانزدهم ،شماره 3،ص5
-راجرز ؛اورت ام ،شومیکر ؛اف . فلید ، رسانش و نواوریها:رهیافتی میان فرهنگی .1369، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.
-ریتزر،جورج.ترجمه : محسن ثلاثی ،نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر ،1387،تهران : انتشارات علمی
-سیدمن،استیون،ترجمه : جلیلی ؛ هادی .کشاکش اراء در جامعه شناسی .1386.تهران : نشر نی .
-سلطانی ،فاطمه.شبکه های اجتماعی و رفتار رای دهی جوانان در مشهد.1388،مجله جامعه شناسی ایران ،پاییز 1388،دوره 10،شماره 3؛صفحه 3-26.
-سید علوی،مسعود.حوزه عمومی در فضای مجازی عوامل مرتبط با شکل گیری حوزه عمومی در اینترنت از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسی . سال 1390.رساله دکتری تخصصی(phd).دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم اجتماعی.
-فتحیان، محمد.منیرالسادات،تقوی . انتخابات الکترونیک(بایسته ها و شیوه ها )1387 ،تهران:مجلس اسلامی،مرکز پژوهش ها .
-کسل ، فلیپ،ترجمه : چاوشیان ؛حسن .چکیده  اثار انتونی گیدنز.1387.تهران:نشر ققنوس.
-کاستلز ، مانوئل .ترجمه :علیقلیا ، احد؛خاکباز، افشین ؛ چاوشیان ،حسن .عصر اطلاعات :اقتصاد، جامعه و فرهنگ .1380 (جلد 1 ظهور جامعه شبکه ای )؛ ویراستاری : پایا ،علی . تهران : انتشارات طرح نو ، چاپ پنجم .
- کاستلز ، مانوئل .ترجمه :علیقلیا ، احد؛خاکباز، افشین ؛ چاوشیان ،حسن .عصر اطلاعات :اقتصاد، جامعه و فرهنگ .1380 (جلد قدرت و هویت)؛ ویراستاری : پایا ،علی . تهران : انتشارات طرح نو ، چاپ پنجم.
- کاستلز ، مانوئل .ترجمه :علیقلیا ، احد؛خاکباز، افشین ؛ چاوشیان ،حسن .عصر اطلاعات :اقتصاد، جامعه و فرهنگ .1380 (جلد 3 ، پایان هزاره)؛ ویراستاری : پایا ،علی . تهران : انتشارات طرح نو ، چاپ پنجم.
-کاستلز ، مانوئل ، ترجمه:بصیریان جهرمی ؛ حسین .قدرت ارتباطات . اردیبهشت 1393 .تهران : انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات . چاپ اول.
-گیدنز، انتونی .ترجمه:جلایی پور؛محمد رضا. چشم انداز جهانی شدن .1384.تهرات :انتشارات طرح نو.
-هابرماس، یورگن، حوزه عمومی ، تهران : فصلنامه ارغنون ، سال 1381 ، شماره 18.
-هابرماس، یورگن،ترجمه : محمدی ، جمال ،دگرگونی ساختاری حوزه عمومی :کاوش در باب جامعه بورژوایی، 1384.تهران: انتشارات افکار.
-یعقوبی، نور محمد.1386. دولت الکترونیک:مدیریتی،تهران:نشر افکار.
 
.
-Clift,Steven, "The Future Of E-Democracy",The 5. Year Plan .2004,Fasci Colo:21 Lingua:Binglese.
http://www.e-democracy.org.
-Dahlberg Lincoln "The Internet And Democratic Discourse:Exploring The Prospects Of Online Delibera Tive Forums Extending The Public Sphere " 2001,Information,Communication&Society,Volume4,Issue4,2001,Pages 615-633.
-Kaspersen,Lars B,(2000).Giddens,An Introduction A Social Theorist .Ombridge:Blacwell.
-Larsen,Elena And Lee Rainie "The Rise Of The E-Citizen:Howpeople Use Government Agencies Web Sites",Pew Internet&American Life Project,2002:1.Online at:http://www.pewinternet.org.
 -Louca Ferrari,Giacomo Cabri,Letiza Leonaridi " A-Role-Besed Mobile-Agent Approach To Support E-Democracy " Applied Soft Computing,Volume6,Lssue1,November 2005,Peges 85-99.
-Michael N .Peart And Javier Ramos Diaz"  The Comparative Projection Local E- Democracy Initiatives In Europe And North America" , Research Centeon Direct Democracy ,University Of Ceneva .WWW.E –Democrcy Centra. Ch ,Age 2008 ,PP .5-6.
 
-Obrien Rory "Civil Society,The Public Sphere And The Internet "Paoer By Rory  O,Bbrien 1999,Eebrualy25
http//www.web.nel/robrien,paperscivsou/
-Thomas B.Rily And Cathia Gilbert Rily ,"E-Governnce To E-Democracy:Examining The Erolutim",International Traching Survey Report,Number Fire,Www.Electronicgov.Net.2003,P.12.