مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی/ دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه نحوه برساخت طبقه فرودست در سینمای پس از انقلاب و تفسیر رابطه این برساخت با بافت اجتماعی - سیاسی زاینده آن است. بدین منظور با مطالعه موقعیت طبقه فرودست پس از انقلاب و بهره گیری از نظریه «فقرای جدید» «زیگمونت باومن» 16 فیلم ساخته‌شده بین سال‌های 1360-1395 «تحلیل روایت» شدند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که فقرا در سینمای دهه شصت افرادی پیروز و ارزشمند بازنمایی شده اند. پس‌ازآن اما در سیری نزولی از بار ارزشی چهره بازنمایی شده از فقرا کاسته شد و در دهه هفتاد قربانی آسیب‌های اجتماعی، در دهه هشتاد افرادی ناتوان و درنهایت به افرادی گناهکار در دهه نود بدل شدند. برساخت سینمایی این تصاویر به نوعی بازتولید گفتمان‌های مسلط فرهنگی ایران در هر دهه است و در نمایی کلی‌تر می‌توان روند این بازنمایی‌ها را در راستای همسو شدن با نگاه گفتمان سرمایه‌داری مصرفی به فقرا دانست. . . . . .

کلیدواژه‌ها

 
آدورنو، تئودرو (1384). اخلاق صغیر، ترجمه حمید فرازنده، اصفهان: نقش خورشید.
آیتو، جان (1385). فرهنگ ریشه‌شناسی انگلیسی، ترجمه حمید کاشانیان، تهران: فرهنگ نشر نو.
بارنز، هنری (1395)، در دیزنی فقرا شادند، ترجمه نجمه رمضانی، وبسایت ترجمان علوم انسانی به نشانی www.http://tarjomaan.com
باومن، زیگموند (1390). جامعه‌شناسی کاربردی در زندگی روزمره، ترجمه: راضیه خزاعی، تهران: نشر لوح فکر.
پولانزاس، نیکولاس (1360). فاشیسم و دیکتاتوری، ترجمه م احسان، تهران: انتشارات آگاه.
تامین، ملوین (1373). جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر توتیا.
جنکینز، ریچارد (1385). پی یر بوردیو، ترجمه لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
دادگر، یدالله (1377). «تحلیلی کلی بر اقتصاد ایران پس از انقلاب و دور نمای آن»، نامه مفید، شماره 15.
رضایی، محمد و دیگران (1393). «بازنمایی طبقه و مناسبات طبقاتی در سینمای ایران مطالعه‌ی موردی فیلم جدایی نادر از سیمین»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. شماره 2.
رفیع پور، فرامرز (1376). توسعه و تضاد، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ریمون کنان، شلومیت (1387). روایت داستانی: بوطیقای معاصر، ترجمه ابوالفضل حری، تهران: انتشارات نیلوفر.
طالبی، ابوتراب؛ شجاعی باغینی، نیما (1393). « قدرت، مقاومت و سینما: بازنمایی طبقه‌ی فرودست در سینمای مسعود کیمیایی»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره 35.
فکوهی، ناصر(1396).  «نوکیسگی، آفتی برای جامعه ایران»، روزنامه اطلاعات، 28 آبان.
کاظمی، عباس (1395). امر روزمره در جامعه پسا انقلابی، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید.
لوته، یاکوب (1388). مقدمه بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمه امید نیک فرجام، تهران: انتشارات مینوی خرد.
مشونیس، جان (1395). مسائل اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
واعظی، حسن (1393). کامیابی‏ها و ناکامیابی‏های توسعه در ایران، تهران: هرمس.
وبر، ماکس (1382). دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران: نشر هرمس.
وبستر، لئونارد؛ مراتو، پاتریشا (1395). کاربرد پژوهش روایت به‌مثابۀ روش تحقیق کیفی، ترجمۀ احسان آقابابایی و داوود زهرانی. اصفهان: جهاد دانشگاهی.
وحدت، فرزین (1383). رویارویی فکری ایران با مدرنیت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، تهران: انتشارات ققنوس.
 
Artz, l; Kamalipour, Y (2003). The Golobalization of Corporate Media Hegemony, New York: State university of New York press.
Barthes, R (1977). Image music-text, London: Fontana.
Bauman, Z (2005). Work, Consumerism and the New Poor, Open University Press.
Bauman, Z (2007). Consumering Life, UK: Polity Press.
Ben-Shaun, N (2007). Film: The Key Concepts, London: Berg Publisher.
Campain, R (2008), «Tony Blackshaw, Zygmunt Bauman«, Thesis eleven: Sage Journals , 92(1).
Carlisle, S; Hanlon, P (2011). Wellbeing, consumer culture and the new poor, Oxfam Discussion Paper.
Chatman, S (1980). Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, London: Cornell University Press.
Chauhan, A; Foster,J. (2013). «Representations of Poverty in British newspapers«, Journal of Community and Applied Social Psychology, 24.
Hogan, T (2002). «The Space of Poverty: Zygmunt Bauman ‘after’ Jeremy Seabook«, London: Sage Publication.
Huisman, R (2005). Narrative concepts, Narrative and Media, Cambridge: Cambridge University Press.
Khouri, M; Varga, D (2006). Working on Screen: Representations of the Working Class in Canadian Cinema, Toronto: University of Toronto Press.
Poulantzas, N (1973). «On Social Class, In Giddens & Held (eds) Class« , Power and Conflict, California: University of California Press.
Quinn Patton, M (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods, London: sage publication.
Streib, J;  Ayala, M,. Wixted, C (2017). «Benign Inequality: Frames of Poverty and Social Class Inequality in Children's Movie«  , Journal of Poverty, 21.
Walsh, R (2001). Fabula and Fictionality in Narrative Theory, Pennsylvania: Penn State University Press.