مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی/ دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه نحوه برساخت طبقه فرودست در سینمای پس از انقلاب و تفسیر رابطه این برساخت با بافت اجتماعی - سیاسی زاینده آن است. بدین منظور با مطالعه موقعیت طبقه فرودست پس از انقلاب و بهره گیری از نظریه «فقرای جدید» «زیگمونت باومن» 16 فیلم ساخته‌شده بین سال‌های 1360-1395 «تحلیل روایت» شدند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که فقرا در سینمای دهه شصت افرادی پیروز و ارزشمند بازنمایی شده اند. پس‌ازآن اما در سیری نزولی از بار ارزشی چهره بازنمایی شده از فقرا کاسته شد و در دهه هفتاد قربانی آسیب‌های اجتماعی، در دهه هشتاد افرادی ناتوان و درنهایت به افرادی گناهکار در دهه نود بدل شدند. برساخت سینمایی این تصاویر به نوعی بازتولید گفتمان‌های مسلط فرهنگی ایران در هر دهه است و در نمایی کلی‌تر می‌توان روند این بازنمایی‌ها را در راستای همسو شدن با نگاه گفتمان سرمایه‌داری مصرفی به فقرا دانست. . . . . .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Narrative Analysis of the Lower Class Construction in Post-Islamic Revolution Cinema

نویسندگان [English]

  • Sareh Amiri 1
  • Ehsan Aqababaee 2

1 student

2 isfahan university

چکیده [English]

The present study aims to describe the lower class construction in the film narratives after the Islamic Revolution in Iran and to interpret how social-political changes might have affected this construction. To this end, a narrative analysis was conducted on a number of 16 films made during the period 1981-2016 drawing upon Zygmunt Bauman’s theory of the new poor. The findings suggested that the poor were represented as victorious and valuable in the movies made in the 1980s. However, the value attached to the represented poor gradually reduced in the next decade so that they were illustrated as victims of social harms in the 1990s, as impotent people in the 2000s, and eventually as guilty people in the 2010s. The cinematic construction of these concepts tends to reproduce the dominant cultural discourses in Iran in any given decade so that, in a bigger picture, the trend of representations aligns with the consumer capitalism discourse towards the poor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Lower class"
  • "Poverty"
  • "Consumer society"
  • "Narrative analysis"
 
آدورنو، تئودرو (1384). اخلاق صغیر، ترجمه حمید فرازنده، اصفهان: نقش خورشید.
آیتو، جان (1385). فرهنگ ریشه‌شناسی انگلیسی، ترجمه حمید کاشانیان، تهران: فرهنگ نشر نو.
بارنز، هنری (1395)، در دیزنی فقرا شادند، ترجمه نجمه رمضانی، وبسایت ترجمان علوم انسانی به نشانی www.http://tarjomaan.com
باومن، زیگموند (1390). جامعه‌شناسی کاربردی در زندگی روزمره، ترجمه: راضیه خزاعی، تهران: نشر لوح فکر.
پولانزاس، نیکولاس (1360). فاشیسم و دیکتاتوری، ترجمه م احسان، تهران: انتشارات آگاه.
تامین، ملوین (1373). جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر توتیا.
جنکینز، ریچارد (1385). پی یر بوردیو، ترجمه لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
دادگر، یدالله (1377). «تحلیلی کلی بر اقتصاد ایران پس از انقلاب و دور نمای آن»، نامه مفید، شماره 15.
رضایی، محمد و دیگران (1393). «بازنمایی طبقه و مناسبات طبقاتی در سینمای ایران مطالعه‌ی موردی فیلم جدایی نادر از سیمین»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. شماره 2.
رفیع پور، فرامرز (1376). توسعه و تضاد، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ریمون کنان، شلومیت (1387). روایت داستانی: بوطیقای معاصر، ترجمه ابوالفضل حری، تهران: انتشارات نیلوفر.
طالبی، ابوتراب؛ شجاعی باغینی، نیما (1393). « قدرت، مقاومت و سینما: بازنمایی طبقه‌ی فرودست در سینمای مسعود کیمیایی»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره 35.
فکوهی، ناصر(1396).  «نوکیسگی، آفتی برای جامعه ایران»، روزنامه اطلاعات، 28 آبان.
کاظمی، عباس (1395). امر روزمره در جامعه پسا انقلابی، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید.
لوته، یاکوب (1388). مقدمه بر روایت در ادبیات و سینما، ترجمه امید نیک فرجام، تهران: انتشارات مینوی خرد.
مشونیس، جان (1395). مسائل اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
واعظی، حسن (1393). کامیابی‏ها و ناکامیابی‏های توسعه در ایران، تهران: هرمس.
وبر، ماکس (1382). دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران: نشر هرمس.
وبستر، لئونارد؛ مراتو، پاتریشا (1395). کاربرد پژوهش روایت به‌مثابۀ روش تحقیق کیفی، ترجمۀ احسان آقابابایی و داوود زهرانی. اصفهان: جهاد دانشگاهی.
وحدت، فرزین (1383). رویارویی فکری ایران با مدرنیت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، تهران: انتشارات ققنوس.
 
Artz, l; Kamalipour, Y (2003). The Golobalization of Corporate Media Hegemony, New York: State university of New York press.
Barthes, R (1977). Image music-text, London: Fontana.
Bauman, Z (2005). Work, Consumerism and the New Poor, Open University Press.
Bauman, Z (2007). Consumering Life, UK: Polity Press.
Ben-Shaun, N (2007). Film: The Key Concepts, London: Berg Publisher.
Campain, R (2008), «Tony Blackshaw, Zygmunt Bauman«, Thesis eleven: Sage Journals , 92(1).
Carlisle, S; Hanlon, P (2011). Wellbeing, consumer culture and the new poor, Oxfam Discussion Paper.
Chatman, S (1980). Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, London: Cornell University Press.
Chauhan, A; Foster,J. (2013). «Representations of Poverty in British newspapers«, Journal of Community and Applied Social Psychology, 24.
Hogan, T (2002). «The Space of Poverty: Zygmunt Bauman ‘after’ Jeremy Seabook«, London: Sage Publication.
Huisman, R (2005). Narrative concepts, Narrative and Media, Cambridge: Cambridge University Press.
Khouri, M; Varga, D (2006). Working on Screen: Representations of the Working Class in Canadian Cinema, Toronto: University of Toronto Press.
Poulantzas, N (1973). «On Social Class, In Giddens & Held (eds) Class« , Power and Conflict, California: University of California Press.
Quinn Patton, M (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods, London: sage publication.
Streib, J;  Ayala, M,. Wixted, C (2017). «Benign Inequality: Frames of Poverty and Social Class Inequality in Children's Movie«  , Journal of Poverty, 21.
Walsh, R (2001). Fabula and Fictionality in Narrative Theory, Pennsylvania: Penn State University Press.