مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت رسانه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

 تمام کوشش و سعی عوامل رسانه ای در چرخه ارتباطات در جهت انتقال پیام به مخاطب است. برای درک و کشف الگوهای ذهنی عوامل خبری رسانه ملی در خصوص ماهیت مخاطب از روش کیو و مشارکت 50 نفر از عوامل تولید خبر شامل خبرنگاران، سردبیران، دبیران و پژوهشگران خبر به عنوان پاسخگویان تحقیق استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش کیو و تحلیل عاملی داده ها در نرم افزار spss انجام شد. با تفسیر عامل های استخراج شده و میزان ارتباط آنها با یکدیگر سه گروه الگوی ذهنی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب خبر کشف شد. در الگوی ذهنی اول(کاربر محور) که 56 درصد مشارکت کنندگان به آن تعلق دارند، ویژگی تولیدکنندگی و منتشرکنندگی خبر علاوه بر مصرف کنندگی آن به مخاطب قدرت ویژه ای بخشیده است. در الگوی ذهنی دوم (مخاطب محور) که 16 درصد مشارکت کنندگان به آن تعلق دارند، مخاطب به عنوان دریافت کننده خبر مطرح است که به رسانه سنتی وفاداری و وابستگی دارد. در الگوی ذهنی سوم(مخابرمحور) که 28 درصد مشارکت کنندگان به آن تعلق دارند، قدرت مخاطب افزایش نسبی یافته است و علاوه بر مصرف خبر به انتشار محتوا مبادرت می ورزد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mental Patterns of IRIB news producer about Changingthe Audience nature to the User of

نویسندگان [English]

  • hadi akborzi davati 1
  • Akbar Nasrollahi 2
  • AliAKbar Farhangi 3
  • Mahdokht Borojerdi Alavi 4

1 Phd Student

2 Professor of Media Management, Azad University Tehran Branch

3 Director of Media Management, Azad University, Science and Research Branch

4 Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

the all efforts of news producers is transmitting the message to the audience in the communication cycle. To understand and discover the mental patterns of IRIB news producers about Changingg of the Audience nature to the User, the Q method was used. 50 news producers including reporters, editors, chief editor and news researchers were participating in this research. After analyzing the research data, using factor analysis with SPSS software and interpreting the extracted factors and their relationship with each other. Three groups of mental patterns were discovered about changing the nature of the audience. In the first mental model (user-oriented), of which 56% of the participants belong, the feature of this pattern is producing and the publishing of the news in addition to consuming. In the second mental pattern (audience- oriented) of which 16% of the participants belong, the audience is referred to as the recipient of the news, who have loyalty and affiliation to the news. In the third mental model (sender oriented), 28% of participating belong, news publishing power is more important than being producer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • user
  • sender
  • audience
  • Q method
  • News producer
 
-الوندی، پدرام.(1388). روزنامهنگاری شهروندی، تهران: انتشارات همشهری
-خوشگویان فرد، علیرضا. (1386). روششناسیکیو، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
-ذکایی، محمد سعید. حسنی، محمدحسین.(1394). «گونه‌شناسی کاربران رسانه‌های اجتماعی»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال پنجم، شماره 17-63-37
-روشندل اربطانی، طاهر. (1394). سیاست گذاری رسانه ای، انتشارات دانشگاه تهران، نوبت چاپ اول
-سورین، ورنر، تانکارد، جیمز.(1384). نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم
-کاستلز، مانوئل( 1393). قدرت ارتباطات، ترجمه حسین بصیریان جهرمی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران
-کوهی اصفهانی، احمد.(1391). «بررسی رابطه بین تولید مشارکتی محتوای اینترنتی توسط کاربران و نحوه استفاده از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه مدیریت دولتی
-معین، محمد.(1345)،فرهنگ فارسی،جلد سوم، تهران: انتشارات امیرکبیر
-مک کوایل، دنیس.(1382). درآمدی بر نظریه ارتباط جمعی، ترجمه پرویزاجلالی،تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
-مهدی زاده، سید محمد(1384). مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات، تهران، مرکز تحقیقات صداوسیما
-مهدی زاده، سید محمد. (1391). نظریههای رسانه اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی، تهران: انتشارات همشهری
-وبستر، فرانک(1380). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران: قصیده سرا
-Alejander, Jennifer.2010."Journalism in the Age of Socaik Media". Reuters Institute Fellowship Paper.University of Oxford
-Boczkowski, Pablo J., Mtchelstein, Eugenia (2013), “The News Gap” (When the Information Preferences of the Media and Public Diverge), Mit Press, London
-Donner, J. (2001).using Q-sort in participatory processes: An Interoduvtion to the methodology, Social Development Papers, June (36), pp24-49
-Kung, Lucy (2015), Innovators in digital News, oxford, London
-Livingstone, Sonia. (2003). The Changing Nature of Audiences: From the Mass Audience to the Interactive Media User. A Companion to Media Studies (pp. 337–359).
-Mckeown, B.F.and Th, mas, D, (1998).Q Methodology, sage Publication, Inc.
-Schalkwyk, Anja van (2016)." Social media as a news platform", Focal Points, Newsclip Media Monitoring
-Sagan, Paul, and Tom Leighton. “The Internet & the future of news.” Daedalus (2010), American Academy of Arts & Sciences.
-Vobic, I. (2014). Audience conceiving amongst journalists. In G. Patriarche, H. Bilandzic, J.L. Jensen, & J. Jurisic (Eds.), Audience research methodologies: Between innovation and consolidation (pp. 20-36). New York: Routledge
-Kalogeropoulos, Antonis, Cherubini, Federica, newman, Nic (2016), The Future of Online News video, digital news projects,Reuters Institute for the Study of Journalism.