مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

صنایع دستی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

چکیده

علی‌رغم طولانی بودن تاریخ ایران شاهد نوعی پیوستگی و عدم انفصال در دستاوردهای فرهنگی آن هستیم.
در مورد هنر می‌توان چنین فرض کرد که در پسزمینه تحولات ، پاردایمهای فراگیر و مستمری وجود دارند که تشکیل دهنده چارچوب اصلی اندیشه هنرمندان بوده، و مانع انقطاع میان دوره‌ها هستند. از مهمترین الگوها دریافت مکان است. مکان و زمان که ساختار هنر ایران را تحت تاثیر قرارمی‌دهند، خود بین دو محور هویت و فرهنگ شکل گرفته‌اند. این مقاله بر آن است تا با پاسخ به این پرسشها که پاردایم مکان چیست و از چه ساختاری برخوردار است، به هدف پژوهش که تبیین چگونگی بروز و تاثیر آن در هنرنقاشی بپردازد. 
نتیجه این پژوهش تحلیلی، توصیفی، با بررسی اسناد مربوط و نمونه های دردست و اطلعات کتابخانه‌ای روشن می‌کند که ساختار پارادایم مکان از باورهای عامه، فلسفی، دینی، اساطیری شکل گرفته و نقاشی ایرانی ، متضمن سه دوره اصلی غیرمادی، اساطیری و مادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the structure of the place paradigm in Iranian art after Islam with a look at Iranian painting

نویسنده [English]

  • Zahra Moosavi Khamneh

handicraft, Alzahra University

چکیده [English]

Despite the long life of Iran history, we see a kind of continuity and non-separation in this art. With all the changes in government, accidents, civil war, overcoming several periods of foreign affairs across the country, the never-ending artistic appearance showed a fundamental change.
According to the definitions, paradigms are divided into several subsets based on functional fields
The most important of these patterns in Iranian art is the perception of place. The place and time that affects the structure of art in Iran is formed between the two axes of identity and culture as paradigms of the paradigms.
The important hypothesis of the research suggests that there are inclusive and continuous patterns behind the developments and transition in Iranian art. They prevent interruptions between courses. But this continuity does not stand in the way of innovation and transformation 
This article try to answer the questions about the structure of the paradigm of space and wants to answer this important question that how and by what component it is structured..
The result of this analytical and descriptive study states that the structure of the paradigm of space. in Iran consists of four units of popular, philosophical, religious and mythological beliefs, and Iranian painting has been influenced by these structures. Accordingly, there are three distinct periods of painting from the third century to the early period of the Pahlavi era. The first period is the most immaterial, the second one is mythological and the last is the most material

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian art
  • Iranian painting
  • paradigm
  • place-space paradigm
 امین زاده،بهناز.(،1389) ارزیابی زیبایی و هویت مکان، هویت شهر، دوره 4، شماره 7
اینگ، ورونیکا. (شهریور 1394)، بازنگری نقادانه ای برسرشت پیچیده "مکان ."، ترجمه ویدا نوروز برازجانی،اطلاعات حکمت و معرفت. شماره 112.
بهار، مهرداد. (1393)، پژوهشی در اساطیر ایران؛ چاپ دهم ،تهران، نشر آگه. 
بیگدلی، زاهد.و شریفی، سمیه. (1387)، درآمدی بر مفهوم مکان، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره4
 پورجبار جاهد، بهروز. (1382)،  نظریه مکان در فلسفه ابن سینا، فصل نامه علامه، شماره 10
داداشی،ایرج. (1381)، عالم خیال به روایت شیخ اشراق، فصلنامه خیال، شماره 1
طباطبایی، محمدحسین. (1385) ، اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ جلد چهارم، قم، انتشارات صدرا.
عکاشه، ثروت. (1383)، نگارگری اسلامی؛  ترجمه غلامرضا تهامی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر. 
کرتیس، سرخوش. (1389)، اسطوره های ایرانی؛  تهران، نشر مرکز.
کوهن، توماس. (1389)، ساختار انقلاب­های علمی جهان؛ ترجمه احمد آرام، تهران، سروش.
موسوی،زهرا. (1388)،  نمونه های برتر در نقاشی ایرانی (نقاشی قهوه خانه ای)، هنرهای زیبا، شماره 39
 نصر،سیدحسین. (1383)، جاودان خرد؛ مجموعه مقالات سید حسین نصر، تهران، سروش.
نص، سیدحسین.(1395)،  دین و نظام طبیعت؛ ترجمه محمدحسن فغفوری، تهران، انتشارات حکمت.