مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،قزوین، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

چکیده

سرعت تحولات از ویژگی‌های قرن بیست و یکم می‌باشد و گاه سرعت این تغییرات به‌قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می‌شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک توأم با عدم اطمینان است و با حرکات اصلاحی نمی‌توان به مقابله و این تغییرات و همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار پرداخت. نسل اول دانشگاه‌ها رسالت آموزش و نسل دوم علاوه بر وظیفه قبل، پژوهش را نیز عهده‌دار، اما نسل سوم آکادمیک که دانشگاه کارآفرین نام دارد علاوه بر وظیفه آموزش و پژوهش، بازیگر نقش اول در رشد و توسعه اقتصادی کشور است. با نگاهی به دانشگاه‌های برتر دنیا در نظام‌های بین‌المللی معتبر می‌توان دریافت، بین رتبه آکادمیک و قدرت سیاسی، اقتصادی و . . . جوامع رابطه معناداری وجود دارد. دانشگاه کارآفرین نه یک دانشگاه یا سازمان، بلکه یک ساختار یا فرهنگ است. فرهنگی که خلاقیت و رشد و توسعه نوآورانه را برای محیط پیرامون خود به ارمغان خواهد آورد. بر همین اساس در این نوشتار پس از مفهوم‌پردازی واژه کارآفرینی بابیان مسائل امروز دانشگاه‌های با رویکرد صنعتی و تحول در مأموریت دانشگاه‌ها، به‌ضرورت کارآفرینی در بستر دانشگاه و نقش دانشگاه در توسعه صنعتی پرداخته‌شده، سپس به نقش فرهنگ به‌عنوان یک مغز افزار آکادمیک در بسترسازی مفهوم دانشگاه کارآفرین اشاره گردید و همچنین روحیه و فرهنگ در محیط آکادمیک نیز موردبررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

-         احمد پور داریانی، محمود(1391)،کارآفرینی،چاپ دهم.تهران:انتشارات جاجرمی.
-         باقرصاد، وجیه(1392) دانشگاه کارآفرین،چاپ اول. تهران: انتشارات ندای کارآفرین. 
-         باقری نژاد، جعفر(1390)"دانشگاه کارآفرین زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، توسعه تکنولوژی و رفاه"، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 6، صص 71-97.
-         بهزادی، نازنین، رضوی، سید مصطفی، حسینی، سید رسول(1393)"طراحی الگری مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی"، نشریه توسعه کارآفرینی، دوره هفتم، شماره 4، صص697-713.
-         تابلی، حمید، اسکندری، قاسم، انصاری منش، محسن(1396)"رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رهبری تحول آفرین در بین کارکنان اداره کل زندان های فارس"، فصل نامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، دوره سی، شماره 2، صص 195-218.
-         جعفری، محمد باقر، امیرنژاد، قنبر(1396)"بررسی تاثیر فرهنگ‌سازمانی بر خلاقیت"، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال هشتم، دوره دوم، شماره 26، صص 79-89.
-         رابینز، استیفن،(1386)مبانی رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی،چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی. 
-         سید رسول حسینی(1390)"طراحی الگوی سنجش قابلیت های کارآفرینی دانشگاهی"(رساله دکتری تخصصی)، دانشگاه تهران
-         شریعتمداری، علی، 1373. فلسفه، مکاتب فلسفی و مبادی علوم.تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
-         شفیع آبادی، عبدالله(1390)"دانشگاه کارآفرین و توسعه صنعتی"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال دوم، دوره اول، شماره 5، صص 139-147.
-         صفرزاده، حسین، احمدی شریف، محمود، کارگریان مرودستی، غلامرضا(1388)"بررسی عوامل موثر بر استقرار دانشگاه های کارآفرین"، نشریه فناوری آموزش، سال چهارم، دوره چهارم، شماره 2، صص 137-151.
-         علیزاده مجد، امیررضا(1395)"کارآفرینی چیست، باید ها و نباید ها"، نشریه دانشگاه کارآفرین، سال اول، دوره دوم، شماره 2، ص 2.
-         قناتی، سوسن، کرد نائیج، اسداله، یزدانی، حمیدرضا(1389)"بررسی وضعیت فرهنگ‌سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران"، نشر یه توسعه کارآفرینی، سال سوم، دوره چهارم، شماره دهم، صص 115-133.
-         گوهری پور، مرتضی(1388)"معنا و مفهوم فرهنگ عمومی در پرتو مفهوم جهان های ممکن"، نامه پژوهش فرهنگی، سال دهم، دوره سوم، شماره هفتم، صص 139-171.
-         نوبخت وند، جابر(1395)"بررسی علل تمایل تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین"، نشریه دانشگاه کارآفرین، سال اول، دوره دوم، شماره 2، ص 4.
-         نوروزی، خلیل، باقری کنی، مصباح الهدی، محمدی، حمیدرضا، پاینده، رضا، نوروزی، محمد(1393)"استخراج ابعاد و شبکه بندی مولفه های ساختاری دانشگاه کارآفرین:رویکرد میان رشته ای"، نشریه مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی، سال سوم، دوره سوم . چهارم، شماره 2، صص 157-172.
-         نیازآذری، کیومرث، تقوایی یزدی، مریم، محمدی البرزی، اعظم(1395)"بررسی تاثیر هویت سازمانی و فرهنگ‌سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی با ارایه مدل مناسب"، نشریه مدیریت بهره وری، سال نهم، دوره اول، شماره 36، صص 199-221.
-         وثوقی، منصور و علی اکبر نیک خلق، 1372. مبانی جامعه شناسی.تهران: نشر خردمند.
 
 
-          Clark, B.R., (1998), “Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transition”, Oxford Pergamon Press.
-          Etzkowitz ,Henry, Webster Andrew, Gebhardt Christiane(2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy29. 313–330.
-          Nelles ,Jen , Vorley,Tim(2010). Constructing an Entrepreneurial Architecture: An Emergent Framework for Studying the Contemporary University Beyond the Entrepreneurial Turn. Innov High Educ. 35:161–176.
-          SPORN , BARBARA (2001). BUILDING ADAPTIVE UNIVERSITIES: EMERGING ORGANISATIONAL FORMS BASED ON EXPERIENCES OF EUROPEAN AND US UNIVERSITIES. Tertiary Education and Management. 7: 121–134.