مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی-دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده مدیریت-تهران-ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی ،علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال ، ایران

4 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی ،علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضرارائه الگوی مطلوب مدیریت اطلاعات فرهنگی جهت یکپارچه سازی اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر نوع داده­ها، تلفیقی (کمی و کیفی) و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب نظران حوزه مدیریت فرهنگی و مدیریت اطلاعات بویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که تعداد 30 نفر از آن ها بصورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. ابعاد و مولفه های اولیه مدیریت اطلاعات فرهنگیبراساس مطالعات کتابخانه ای و مبانی نظری (نظریه ها، روشها و مدل ها) و مطالعه پیشینه تحقیق در ایران و جهان در 4 بعد و 23 مؤلفه (6 مولفه شناسایی، 5 مولفه مستندسازی، 6 مولفه سازماندهی و ذخیره، و 6 مولفه اشاعه و کاربرد) استخراج شد و برای تایید در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. بخش پایانی پرسشنامه با 17 گویه به بررسی مهمترین موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می پردازد. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش روایی محتوا و با نظر اساتید راهنما و مشاور و چند صاحبنظر صاحب تألیف در حوزه مدیریت اطلاعات و مدیریت فرهنگی پس از اعمال اصلاحات محدود مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی ابزار نیز پرسشنامه تحقیق پس از توزیع آزمایشی، از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که ضریب 91/0 به دست آمد. به منظور تحلیل استنباطی نیز از روش‌های متعددی همچون تحلیل عاملی، t تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی در تمام موارد، مولفه های استخراج شده بر پایه مبانی نظری و ادبیات پژوهش را تایید کرده­اند و باتوجه به بالا بودن میزان بارعاملی 23 مولفه مدیریت اطلاعات فرهنگی از 4/0، تمام این مولفه ها در مدل نهائی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که بین رتبه‌های موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. از طرف دیگر "ضعف در مدیریت محتوا" با میانگین 46/8، مهمترین مانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه پاسخگویان بوده است. محقق براساس تحلیل ابعاد و مولفه های به دست آمده از مدیریت اطلاعات فرهنگی و شناسایی مهمترین موانع آن از طریق پرسشنامه محقق ساخته، الگوی مطلوب مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of Cultural Information Management Model in Iran's Cultural Organizations and Centers

نویسندگان [English]

  • seyed mohsen mir 1
  • seyed reza salehi amiri 2
  • abasali ghaiyoomi 3
  • fatemeh azizabadi farahany 4

1 Department of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management, Tehran-Iran

2 Department of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University,, Tehran-Iran

3 Department of Management and Cultural Planning, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran-Iran Faculty of Management

4 Department of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management, Tehran-Iran

چکیده [English]

This research is objective and applied research and in terms of data type, compilation (quantitative and qualitative), and as a method of data collection, a descriptive survey type. The statistical population of this study is all the experts in the field of cultural management and information management, especially in the Ministry of Culture and Islamic Guidance, of which 30 were targeted as a statistical sample. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The main dimensions and elements of cultural information management based on library studies and theoretical foundations (theories, methods and models) and the study of the history of research in Iran and the world in 4 dimensions and 23 components (6 components of identification, 5 components of documentation, 6 components of organization And storage, and 6 diffusion and application components) were extracted and provided to the respondents for confirmation. The results of factor analysis in all cases confirmed the extracted components based on the theoretical foundations and the literature of the research. Due to the high load factor of 23 components of cultural information management from 0.4, all of these components are used in the final model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Management
  • Cultural Information Management
  • Ministry of Culture and Islamic Guidance
- اس کاتز، ریچارد و کروتی، ویلیام، (1395) دانشنامه سیاست حزبی، ترجمه محسن میردامادی و علیرضا بهشتی ، تهران ، نشر روزنه
- انبارلویی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، (۲۵ دی‌ ۱۳۷۴)، «ح‍زب‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟» رس‍ال‍ت‌، ۱ ، ۱۶.
- افروغ، عماد، (۴ آذر ۱۳۸۷)، «ضرورت تحزب و اخلاق سیاسی»، اعتماد ملی، ص ۱۶
- ب‍اق‍ری‌خ‍وزان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، (۳ ت‍ی‍ر ۱۳۸۳)، «آسیب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍ح‍زب‌ در ای‍ران»‌، ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، ص‌ ۶.
- بادامچیان، اسداله، (1388)، آنچه درباره حزب و تشکل باید بدانیم، تهران، اندیشه ناب.
- بادامچیان، اسدالله، (1388)، تحزب و تشکل های سیاسی در ایران، تهران، اندیشه ناب.
- بختیاری، فضل الله، (1383)، تحولات حقوقی احزاب در ایران و نقش آن در توسعه مردم‌سالاری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی‌، دانشگاه تهران.، چاپ نشده.
- بی نا، (۲۴ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۰)، ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍زب‌، ع‍ص‍رم‍ا، ش‌ ۲۲۹ ، ص‌ ۱ ، ۳ ، ۵.
- پریزاد، رضا، (1382)، حزب جمهوری اسلامی تولدی در بستر انقلاب‌اسلامی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی‏‫.
- رزاق‍ی‌، سهراب، (1379)، م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍زب‌ و ت‍وس‍عه‌ سیاسی، تهران، وزارت‌ ف‍رهنگ‌ و ارشاد اسلامی، سازمان‌ چاپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات.
- رض‍وی‌ آل ه‍اش‍م‌، بهزاد، (1380)، جام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ض‍رورت‌ اح‍زاب‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ج‍ام‍عه ف‍ع‍لی ایران‌؛ م‍طال‍عه م‍قایسه‌ای‌ ن‍گرش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، تهران، چاپ نشده.
- سلامتی، یوسف؛ مسعود، محمد، (1388)، آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ اح‍زاب‌ در ای‍ران‌، تهران: پایان، چاپ دوم.
- سرواندام، مصطفی، (1388)،  بررسی تأثیر تحزب (حزب‌گرایی) بر توسعه سیاسی در ایران بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
- غلامرضاپور، ابوالفضل، (1387)، بررسی حقوقی جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایان‌ن‍امه‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
- غفاری‌مرندی، سارا، (۱۳۹۵)، تحولات تاریخی تشکیل تحزب در پیشینه ایران، تهران، سبز رایان گستر.
- کریمی، عرفان، (۲۸ مهر ۱۳۸۹)، نظام پارلمانی و تحزب در ایران؛ نگاهی بر وضعیت و کارکرد احزاب در اوایل مشروطیت، عرفان، رسالت، ص ۱۷.
- ف‍رام‍رز، امید، (۲۴ م‍ه‍ر ۱۳۸۱)، «ت‍ح‍زب‌: ت‍ب‍دی‍ل‌ ت‍ه‍دی‍د ب‍ه‌ ف‍رص‍ت»، ک‍ار و ک‍ارگ‍ر، ص‌ ۳.
- مدنی، جلال‌الدین، (اسفند ۱۳۸۶)، «تاریخچه مختصر تحزب در ایران» ، زمانه ،ش ۶۶ ، ص ۱۲-۱۷‏‫.
- ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌، احمد، (۲۸ آذر ۱۳۷۷)، «ت‍ج‍رب‍ه‌ ت‍ح‍زب‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم»، ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ ، ص‌ ۱۰.
- نصیری‌فقیرسمیعی، فرهاد، (۱۳۹۲)، تحزب‌گرایی در ایران؛ چالش‌ها وفرصت‌ها با تاکید بر دوره جمهوری‌اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، چاپ نشده.
- خلاصه مقالات همایش تحزب وتوسعه سیاسی، (۱۳۷۷) بی جا: دفتر مطالعات وتحقیقات سیاسی.
- ن‍ورب‍خ‍ش‌، ی‍ون‍س‌، (۸ دی‌ ۱۳۷۸)، زمینه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ت‍ح‍زب‌ در ای‍ران، ه‍م‍ش‍هری‌، ص‌ ۶.
- مکارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ناصر، (1389)، احکام فقهی تحزب اسلامی، تهران، اندیشه ناب ۱۳