مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

این مقاله در پی آن است که با طرح مساله‌ی چندجایی بودن برخی پدیده‌ها به ویژه در پیوستار چندقومیتی، و از نظر نگارنده، چندزیستی ایران ـ نه ترکیبی و چندرگه بودن ـ، نشان دهد که چه امکانات اتنوگرافیکی پیش روی پژوهش‌گر وجود دارد. پرسش پیش روی نویسنده از دل کار میدانی و مشکلاتی که در عمل رخ نموده‌اند برخاسته و سپس در پی آن بوده‌ام که چهارچوب روشی را بسازم که به لحاظ نظری و راهنمایی عملی، برای پژوهش‌هایی این چنین راه‌گشا باشد. بنیاد کار بر نوشته‌ی مارکوس و پیش‌نهاد او برای در ـ پراکسیس ـ ساختن گونه‌ای از اتنوگرافی چندجایی گذاشته شده است. از پی همین پراکسیس، تلاش کرده‌ام این چنین روشی را در جاهایی پی بگیرم که به تعبیر اوژه، نامکان هستند. نامکان‌هایی که در پیش‌نهاد من، ویژگی هتروتوپیای فوکویی دارند. از این رو، چنین شکلی از مردم‌نگاری، دست به آفرینش میدان و موضوع مورد مطالعه‌اش می‌زند؛ آفرینش‌گری، آن چنان که فوکو بدان می‌پردازد. نام این پیش‌نهاد را «زندگی‌نگاری» می‌گذارم.

کلیدواژه‌ها

 
ـ آدورنو، تئودور و ماکس هورکهایمر (1389). دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی. برگردان مراد فرهادپور و امید مهرگان. تهران: گام نو. (چاپ چهارم).
ـ آگامبن، جورجو (1388). همبودگی آینده. برگردان فؤاد جراح‌باشی. تهران: ققنوس.
ـ آگامبن، جورجو (1389). آپاراتوس چیست؟. برگردان یاسر همتی. تهران: رخ‌داد نو.
ـ الیاده، میرچا (1393). اسطوره‌ی بازگشت جاودانه. برگردان بهمن سرکاراتی. تهران: طهوری.
ـ اوژه، مارک (1387). نامکان‌ها؛ درآمدی بر انسان‌شناسی سوپرمدرنیته. برگردان منوچهر فرهومند. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ـ ایمان، محمدتقی (1391). روش‌شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ باتای، ژرژ (1391). اقتصاد عام. برگردان زهره اکسیری و پیمان غلامی. تهران: به نگار.
ـ باشلار، گاستن (1391). بوطیقای فضا. برگردان مریم کمالی و محمد شیربچه. تهران: روشن‌گران و مطالعات زنان.
ـ بوبر، مارتین (1380). من و تو. برگردان ابوتراب سهراب و الهام عطاردی. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. 
ـ پانیچ، لئو و کالین لیز (1386). مانیفست پس از 150 سال. برگردان حسن مرتضوی. تهران: آگاه.
ـ دانیالی، عارف (1393). میشل فوکو: زهد زیبایی‌شناسانه به مثابه گفتمان ضد دیداری. تهران: تیسا.
ـ دبور، گی (1393). جامعه‌ی نمایش. برگردان بهروز صفدری. تهران: آگه. (چاپ دوم).
ـ دلوز، ژیل (1392). یک زندگی.... برگردان پیمان غلامی و ایمان گنجی. تهران: زاوش.
ـ دلوز، ژیل و مایکل هارت (1391). نام‌های تاریخ و نه نام پدر: سیمنارهای ضد ادیپ و هزار فلات. برگردان ـ زهره اکسیری و پیمان غلامی. تهران: رخ‌داد نو.
ـ دیلتای، ویلهلم (1389). تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی. برگردان منوچهر صانعی دره‌بیدی. تهران: ققنوس.
ـ دیویی، جان (1391). هنر به منزله‌ی تجربه. برگردان مسعود علیا. تهران: ققنوس.
ـ زیمل، گئورگ (1392). درباره‌ی فردیت و فرم‌های اجتماعی. برگردان شهناز مسمی‌پرست. تهران: ثالث.
ـ سایمونز، جان (1388). فوکو و امر سیاسی. برگردان کاوه حسین‌زاده راد. تهران: رخ‌داد نو.
ـ شورچه، محمود (1393). فوکو، فضا و برنامه‌ریزی. تهران: مدیران امروز.
ـ علیوردی‌ نیا، اکبر (1390). جامعه‌شناسی کارتن‌خوابی. تهران: جامعه‌شناسان.
ـ فاضلی، نعمت‌الله (1390). مردم‌نگاری سفر. تهران: آراسته. 
ـ فرهادپور، مراد (گردآورنده) (1391). نام‌های سیاست. تهران: بیدگل.
ـ فوکو، میشل (1389). تئاتر فلسفه: گزیده‌ای از درس‌گفتارها، کوتاه‌نوشت‌ها، گفت‌وگوها و.... برگردان نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: مرکز. 
ـ فوکو، میشل (1389). نظم اشیاء: دیرینه‌شناسی علوم انسانی. برگردان یحیی امامی. تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  
ـ فوکو، میشل (1390). باید از جامعه دفاع کرد: درس‌گفتارهای کلژ دو فرانس 1976 ـ 1975. برگردان رضا نجف‌زاده. تهران: رخ‌داد نو.
ـ فوکو، میشل (1390). تولد زیست‌سیاست: درس‌گفتارهای کلژ دو فرانس 1979 ـ 1978. برگردان رضا نجف‌زاده. تهران: نی.
ـ فوکو، میشل (1390). گفتمان و حقیقت: تبارشناسی حقیقت‌گویی و آزادی بیان در تمدن غرب. برگردان علی فردوسی. تهران: دیبایه.
ـ فوکو، میشل (1390). مراقبت و تنبیه: تولد زندان. برگردان نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: مرکز. (چاپ نهم).
ـ فوکو، میشل (1392). اراده به دانستن. برگردان نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نی. (چاپ هشتم).
ـ فوکو، میشل (1397). درآمدی بر انسان‌شناسی کانت. برگردان علی‌مراد عناصری. تهران: کتاب برادر.
ـ کاظمی، عباس (1388). پرسه‌زنی و زندگی روزمره‌ی ایرانی. تهران: آشیان.
ـ کریستوا، ژولیا (1389). فردیت اشتراکی. برگردان مهرداد پارسا. تهران: روزبهان.
ـ کلی، مایکل (1393). نقد و قدرت: بازآفرینی مناظره‌ی فوکو و هابرماس. برگردان فرزان سجودی. تهران: اختران. (چاپ دوم).
ـ مارکس، کارل (1387). دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844. برگردان حسن مرتضوی. تهران: آگه. (چاپ چهارم).
ـ مارکس، کارل (1386). سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد اول). برگردان حسن مرتضوی. تهران: آگاه.
ـ محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی: ضد روش. تهران: جامعه‌شناسان.
ـ مرلوپونتی، موریس (1391). جهان ادراک. برگردان فرزاد جابرالانصار. تهران: ققنوس.
 
- Agacinski, Sylviane (1987), 'La ville inquiete', Le Temps de la réflexion.
- Anderson B. (1991), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso.
- Althusser, Louis (2010), For Marx. Translated by Ben Brewster. Verso.
- Amit, Vered, ed., (2000), Constructing the Field: Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World. London: Routledge.
- Appadurai A. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Atkinson, P., & Hammersley, M. (1994), Ethnography and participant observation. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research. (pp. 248-261). Sage.
- Bataille, Georges (2001), the unfinished system of non-knowledge. Michelle Kendall & Stuart Kendal.  
- Biehl, João and McKay, Ramah (2012), “Ethnography as Political Critique”, Anthropological Quarterly, Vol. 85, No. 4, p. 1209–1228, by the Institute for Ethnographic Research (IFER) a part of the George Washington University.
- Buber, Martin (1998), “The Knowledge of Man: Selected Essays”. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press International, Inc.
- Buick, Adam (1973), “Marx, theoretician of anarchism”, L'Europe en formation, no 163-164. 
- Carson, Benjamin D. 2003, “Towards a Postmodern Political Art: Deleuze, Guattari, and the Anti-Culture Book”. Rhizomes, Issue 7 (Fall 2003).
- Creswell, John W. (2007), “Qualitative Inquiry & Research: design: Choosing among five approaches”. Sage Publications, Inc.
- Deleuze, Gilles and Félix Guattari (1987), “A Thousand Plateaus: Capitalism and
Schizophrenia”. Translation and Foreword by Brian Massumi. The University of Minnesota Press.
- David B. Edwards, “Afghanistan, Ethnography, and the New World Order”, pp. 345-60 from Cultural Anthropology 9:3 (Aug., 1994). by the American Anthropological Association.
- Falzon, Mark Anthony (ed) (2009), “Multi-Sited Ethnography: Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research”. Ashgate Publishing.
- Fine, M (1994), “Working the Hyphens: Reinventing Self and Other in Qualitative Research.” In Handbook of Qualitative Research, edited by N. Denzin and Y. Lincoln, 70–82. London: Sage.
- Foucault, Michel (1984), "Of Other Spaces, Heterotopias (Utopias and Heterotopias)". Architecture, Mouvement, Continuité 5: 46-49. 
- Foucault, Michel (1997), “Ethics: subjectivity and truth”. Edited by Paul Rabinow; translated by Robert Hurley and others. The New Press.    
- Foucault, Michel (2008), “Introduction to Kant's Anthropology”. Translated by Roberto Nigro and Kate Briggs. Semiotext (e).
- Garlick, Steve (2002), “The beauty of friendship: Foucault, masculinity and the work of Art”, Philosophy & social criticism, vol 28 no 5, pp. 558–577.
- Garot, Robert (2007), “Where You From! Gang Identity as Performance”, Journal of Contemporary Ethnography, Vol 36 Number 1, 50-84.
- Gill, Zsuzsa (2001), “Critical Ethnography in the Time of Globalization: Toward a New Concept of Site”. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, Vol 1 No 3, 319-334.
- Gros, Frederic (2005), “Course Context” in: Foucault, The Hermeneutics of The Subject, edited by Frederic Gros, Palgrave, Macmillan.
- Gupta A, Ferguson J. (1997), Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference. In Culture, Power, and Place: Explorations in Critical Anthropology, Ed. A Gupta, J Ferguson, pp. 33-51. Durham, N.C.: Duke University Press.
- Hannerz, Ulf (2003), “Being There . . . and There . . . and There! Reflections on Multi-Site Ethnography”. Ethnography 4(2):20 1-16.
- Hannerz, Ulf (2004), “Foreign News: Exploring the World of Foreign Correspondents”. Chicago: University of Chicago Press.
- Howell, Jayne (2004), “Turning out good ethnography, or talking out of turn? Gender, Violence, and Confidentiality in Southeastern Mexico”, Journal of Contemporary Ethnography, Vol. 33 No. 3, 323-352.
- Ingold, Tim (2008), “Anthropology is not Ethnography”. Read at the University of Edinburgh 12 March 2007, Proceeding of British Academi, 154, 69-92.
- Kearney M. 2004. Changing Fields of Anthropology: From Local to Global. Toronto: Rownan & Littlefield Publishers Inc.
- Marcus, George E., Michael M. J. Fischer (1999), “Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences”. University of Chicago Press.
- Marcus, George E. (1995), “Ethnography in/of the world system: the emergence of Multi-sited Ethnography”. Annual review of anthropology, Vol. 24, 95-117.
- Marcus, George E. (2005), Mulit-sited Ethnography: Five or Six Things I Know About It Now. In: Problems and Possibilities in Multi-sited Ethnography Workshop, 27-28 June 2005, University of Sussex. (Unpublished). http://eprints.ncrm.ac.uk/64.
- Owton, Helen and Allen-Collinson, Jacquelyn (2014), “Close But Not Too Close: Friendship as Method(ology) in Ethnographic Research Encounters”, Journal of Contemporary Ethnography, Vol. 43(3) 283–305.
- Robben, Antonius C. G. M. & Jeffrey A. Sluka (Editors) (2007), “Ethnographic Fieldwork:  An Anthropological Reader. Blackwell Publishing.
- Robinson, Andrew and Tormey, Simon (2012), “Beyond the state: Anthropology and actually-existing-anarchism”. Critique of Anthropology, 32(2) 143–157.
- Roy, Subhadip and Pratyush Banerjeẹ (2012), “Finding a Way Out of the Ethnographic Paradigm Jungle”. The Qualitative Report. Vol 17, 1-20.
- Smith, B., J. Allen-Collinson, C. Phoenix, D. Brown, and A. Sparkes (2009), “Dialogue, Monologue, and Boundary Crossing within Research Encounters: A Performative Narrative Analysis.” International Journal of Sport & Exercise Psychology 7 (3): 342–59.
- Stivale, Charles J. (2008), “Gilles Deleuze’s ABCs: The Folds of Friendship”. The JohnsHopkinsUniversity Press.
- Tillmann-Healy, L. (2003), “Friendship as Method”. Qualitative Inquiry 9 (5): 729–49.
- Tillmann-Healy, L. M., & Kiesinger, C. E. (2001), Mirrors: Seeing each other and ourselves through fieldwork. In K. Gilbert (Ed.), the emotional nature of qualitative
Research (pp. 81-108). Boca Raton, FL: CRC Press.
- Wittel, Andreas (2000), “Ethnography on the Move: From Field to Net to Internet”, FQS 1(1), Art. 21.