مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کردستان

2 دانشجو

3 دبیر جامعه شناسی دبیرستان

چکیده

تجارب زیستۀ زنان در مهمانی‌ها از آنجا می‌تواند موضوع تأمل جامعه‌شناختی باشد که زنان معمولاً زندگی شخصی، دغدغه‌ها، مسائل و درگیری‌های بین‌الاذهانی‌شان را در این مکان‌ها تمرین می‌کنند. واکاوی کیفی این‌ محافلِ مهمانی به‌مثابه متنی در دل کلیت زندگی روزمرۀ زنانه می‌تواند ما را به فهم لایه‌های معناساز و هویت‌بخش کنش‌ها، عادات و مناسک روزمرۀ زنانه رهنمون سازد. میدان مطالعۀ پژوهش، زنان مشارکت‌کننده در مهمانی‌های زنانه در شهر همدان هستند که بر اساس شیوۀ نمونه‌گیری مبتنی بر تکنیک گلوله‌برفی انتخاب شده‌اند. پس از مصاحبه با 20 نفر از زنان میدان مطالعه، اشباع نظری حاصل شد و سپس تحلیل داده‌ها بر مبنای نتایج مصاحبه و مشاهدات موردی آغازگردید. بر مبنای نتایج به‌دست‌آمده عوامل اجتماعی، فردی و فرهنگی به‌عنوان مقولات انگیزه‌بخش برای شرکت در مهمانی‌های زنانه شناسایی شدند. ازجمله عمده‌ترین دلایل روی‌آوردن به مهمانی‌های زنانه نوعی فضا یا حال‌وهوای زنانه است که بر این مهمانی‌ها حاکم است. پیامد حضور زنان در این مهمانی‌ها شکل-گیری نوع جدیدی از زنانگی و تغییر الگوهای سنتی زنانه می‌باشد. آنچه به‌عنوان مقوله هسته‌ای توانایی ایجاد ارتباط بین انگیزه‌ها، دلایل و پیامدهای حضور زنان در مهمانی‌ها را دارد سبک زندگی زنانه‌ای است که به کنش‌ها، تصمیمات و افکار زنان شکل می‌دهد. در این سبک زندگی که ایضاً به‌واسطۀ جامعه و گفتمان‌های مسلط تقویت می‌شود این‌همانی زن و خانه و حوزۀ خصوصی چنان طبیعی جلوه داده می‌شود که گویی یگانه راه زیستن و تجربه کردن زنانگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • اباذری، یوسف؛ صادقی­فسایی، سهیلا؛ حمیدی، نفیسه (1387). «احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره»؛ پژوهش زنان، دوره6، ش 1.
  • استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1387). اصول روش­تحقیق کیفی؛ نظریه مبنایی: رویه­ها و روش­ها؛ ترجمه بیوک محمدی؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  • بنت، اندی (1393). فرهنگ و زندگی روزمره؛ ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان؛ تهران: نشر اختران.
  • زرگرشیرازی، فریبا (1389). «مروری بر دیدگاه­های مربوط به هویت جنسیتی زنان»؛ فصلنامۀ زن و فرهنگ.
  • شالچی، وحید (1387). «سبک زندگی جوانان کافی­شاپ»؛ فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران؛ دوره1، شماره1.
  • شهابی، محمود و نادری، سارا (1392). «مطالعه پدیدارشناسانه تجربه انقیاد/قدرتمندی در زندگی روزمره زنان تهرانی»، مجله جامعه­شناسان ایران، دوره چهاردهم، شماره2.
  • طالبی، ژاله (1383). «روابط اجتماعی در فضاهای شهری»؛ نامه علوم اجتماعی، دوره 11 و شماره 4.
  • عنایت، حلیمه؛ سروش، مریم (1388). «میزان و نوع مقاومت زنان در رویارویی با ساختار قدرت در زندگی روزمره»، پژوهش زنان، دوره 7، شماره2.
  • فدرستون، مایک (1380). «زندگی قهرمانی و زندگی روزمره»، لاجوردی، هاله، ارغنون، شماره 19.
  • فلاحت، محمدصادق؛ کلامی، مریم‌ (1387). «تأثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان»، فصلنامۀ مدیریت شهری، شماره 22.
  • کاظمی، عباس (1384). «پروبلماتیک زندگی روزمره در مطالعات فرهنگی و نسبت آن با جامعه ایران»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 4.
  • گرونو، یوکا (1392). جامعه شناسی سلیقه؛ ترجمه مسعود کیانپور؛ تهران: نشر مرکز.
  • لاجوردی، هاله (1388). زندگی روزمره در ایران مدرن: با تأمل بر سینمای ایران، تهران: نشر ثالث.
  • لاجوردی، هاله (1384). «نظریه­های زندگی روزمره»، نامه علوم اجتماعی، شماره 4.
  • مقدس، علی اصغر؛ سروش، مریم (1390). «فضای اجتماعی زندگی و طبقه اجتماعی بازنمایی فعالیت­های فراغتی زنان در شیراز»؛ بررسی مسائل اجتماعی ایران، شماره 5.
  • نرسیسیانس، امیلیا؛ اوحدی، یاسمن (1392). «هویت و زندگی روزمره دختران در فضاهای عمومی شهر؛ مطالعه دختران دانشجوی رفسنجان»؛ پژوهش های انسان­شناسی ایران، دوره3، شماره1.
   • Chaney, D. (2002). Lifestyles, London: Routledge
   • Dodkhudoeva, L. (2013). Everyday life of Tajik Women: Some Considerations, Codrul cosiminului
   • Evans, D. &, Jackson, T. (2007). Towards a Sociology of Sustainable Lifestyles, University of surrey.
   • Felski, R (2000). The Invention of Everyday Life, University of Virginia.