مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیات علمی دانشگاه گرگان

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی، رابطه میان کارآفرین و سرمایه‌دار – به عنوان یک رابطه توسعه بخش- از اهمیت اساسی برخوردار است و بازنمایی رسانه ای آن به خاطر نقشی که در شکل دهی به فرهنگ عمومی دارد، اهمیت دارد. این مقاله می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که روابط میان «کارآفرین» و «سرمایه‌دار» در محتوای نمایشی دوره‌های تاریخی بعد از جنگ چگونه بازنمایی شده و چه تغییراتی را به خود دیده است؟
برای دستیابی به چنین منظوری، تمام سریال های تلویزیونی تولیدی بعد از جنگ ایران و عراق (1368-1391) مورد بررسی قرار گرفتند و از آن میان چهار سریال «مزرعه آفتابگردان، پیله های پرواز، راه بی پایان و عصر پاییزی» برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. داستان محوری این چهار سریال موضوع کارآفرینی بود. در نهایت تمام قسمت های این چهار سریال با روش تحلیل روایت و تحلیل مضمونی بررسی شدند.
یافته ها نشان می دهند که رابطه میان کارآفرین و سرمایه دار رابطه ای تقابلی است که در آن سرمایه دار به خاطر منافع آنی و کوتاه مدت خود در برابر ایده های کارآفرینانه مانع تراشی می کند. سریال های تلویزیونی هیچ راه حل جایگزینی برای جذب سرمایه و توسعه کارآفرینی ارائه نمی دهند. نتایج حاکی از غیاب سرمایه دار و تمرکز بر حمایت دولتی از کارآفرین است. نگرش منفی به سرمایه دار پس از گذشت دو دهه تغییری نکرده است.

کلیدواژه‌ها

 
احمدپور داریانی، محمود و ملکی، علی (1390) کارآفرینی پیشرفته، تهران: راه‌دان
احمدپور داریانی، محمود، و عرفانیان، امیر (1386). نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی، مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی معاونت امور اقتصادی – وزارت امور اقتصادی و دارایی سال هفتم، شماره‌های69 و 70، ص19-1
استادزاده، زهرا (1382). «کارآفرینی، توسعه و اشتغال». رهیافت. شماره 29. صص 80-71.
بابایی، حبیب؛ آقازاده، هاشم؛ محسنیان راد، مهدی (1392). «توسعه فرهنگ کارآفرینی در مطبوعات ایران». فصلنامه توسعه کارآفرینی. دوره ششم. شماره دوم. شماره 154-135.
توسلی، غلامعباس؛ موسوی، مرضیه (1384). «مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تاکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی». نامه علوم اجتماعی. دوره 11. شماره 4. صص 32-1.
زالی، محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد و کردنائیج، اسدالله (1386) «ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت، 81- 113
زردار، زرین؛ علیزاده، عبدالرحمن (1394). «تطور بازنمایی ویژگی های کارآفرین در سریال های تلویزیونی». دوره 8. شماره 4. صص708-689.
زعفریان، رضا؛ میرزایی رابر، فاطمه (1390). «توسعه مدل نوآوری بنگاه در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی». فصلنامه مدیریت بازرگانی. دوره سوم. شماره 7. صص 108-91.
زیباکلام، صادق؛ افشاری، داود؛ اصلانزاده، عبدالله (1389). «علل روی کار آمدن آقای خاتمی (دولت اصلاحات 1376): براساس نظریة توسعة نامتوازن ساموئل هانتینگتون». فصلنامة تحقیقات سیاسی و بین‌الملی. شمارة 3. صص 26-1.
سینایی، وحید؛ ابراهیم‌آبادی، غلامرضا (1384). «کثرت‌گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن». نامة علوم اجتماعی. شمارة 25. صص 139-107.
عمرانی، زهرا و دیگران (1389) «اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی»، فصلنامة توسعه کارآفرینی، دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران، سال دوم، شماره هشتم، صص 36-11
فشارکی‌زاده، حسن (۱۳۸۶) سوسیالیسم برای قرن بیست ویکم، تهران: قدیس‏
قبازاده، ناصر (1381). روایتی آسیب‌شناختی از گسست نظام و مردم در دهة دوم انقلاب. تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.
کردونی، روزبه؛ فاضلی، نعمت‌الله (1388). «تحلیل برخی گفتمان‌های رفاهی در دوران اصلاحات». فصلنامة رفاه اجتماعی. سال نهم. شمارة 32. صص 64-35).
مسعودنیا، حسین؛ نجفی، داود (1390). «ارکان سیاست منطقه‌ای ایران در دوران سازندگی با تکیه بر خطبه‌های نماز جمعة تهران». فصلنامة تحقیقات سیاسی و بین‌المللی. شمارة ششم. صص 102-77.
مقیمی، سیدمحمد (1384) کارآفرینی در سازمان‌های دولتی، تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
می‌یرز، دنی و دیگران (1376) دورة کامل علم اقتصاد، ترجمة مهدی تقوی و عبدالله کوثری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات پیشبرد
نمازی، حسین (1382) نظام‌های اقتصادی، چاپ دوم ، تهران: شرکت سهامی انتشار
 
Anderson, Alistair R. ; Warren, Lorraine(2011), “The entrepreneur as hero and jester: Enacting the entrepreneurial discourse”, International Small Business Journal, No.29. Pp. 598-609
Ansari, Valeed A.; Mohd, Ahmar Uddin (2009). “The Role of Venture Capital in Spurring Innovation and Entrepreneurship”. Asia-Pacific Business Review. Vol. V. No. 1. Pp. 114-119.
Black, Ervin L.; Burton, F. Greg; Wood, David A.; Zimbelman, Aaron F.(2010). “Entrepreneurial success: differing perceptions of entrepreneurs and venture capitalists”. Entrepreneurship and Innovation. Vol.11. No.3. Pp. 189-198
Braun, Virginia; Clarke, Victoria (2006). “Using Thematic Analysis in Psychology”. Qualitative research in Psychology. Vol.3. No.2. Pp. 77-101.
Clarke, Jean; Holt, Robin (2010).” The Mature Entrepreneur: A Narrative Approach to Entrepreneurial Goals”. Journal of Management Inquiry. Vol.19. No.1. Pp. 69 –83
Colman, Stephen (2005).” New mediation and direct representation: reconceptualizing representation in the digital age”. new media & society. Vol. 7. No.2. Pp.177–198
Franzosi, Roberto (2010). Quantitative Narrative Analysis. Sage Publications
Fried, Vance H.; Hisrich, Robert D.(2015). “The Venture Capitalist: A Relationship Investor”. California Management Review. Vol. 37.No. 2 . pp. 101-113
Guest, Greg; MacQueen, Kathleen M.; Namey, Emily E. (2012). Applied Thematic Analysis. Sage Publications.
Hall, Stuart (1997). Representation: Cultural Presentations and Signifying Practices. London & New York: Sage Publications.
Johansson, Anders w.(2004). “Narrating  the Entreprenuer”, Intrnational Small Business Journal, No.22, Pp.273-293.
Kaiser, Dieter G.; Lauterbach, Rainer; Verweyen, Jan Klaas (2007). “Venture capital financing from an entrepreneur’s perspective”. Entrepreneurship and Innovation. Vol 8. No 3. Pp 199–207
Mclachlan, Keith S.(2012). "year in review 2011" In Britanica Encyclopediahttp://www.britannica.com/EBchecked/topic/1802550/Iran-Year-In-Review-2011#ref1127038
Orgad, Shani (2012). Media Representation and the Global Imagination. UK: Polity Press
Radu, Miruna ; Redien-Collot, Renaud(2008), “The Social Representation of Entrepreneurs in the French Press : Desirable and feasible models?” , Intrnational Small Business Journal, No.26, Pp.259-298
Riessman, Catherine Kohler (1993). Narrative Analysis. Sage Publications
Strätling, Rebecca; Wijbenga, Frits H., Dietz, Graham (2011). “The impact of contracts on trust in entrepreneur–venture capitalist relationships”.International small business Journal.No.30. Vol.8. Pp. 811–831
van Dijk, Edmée; Schrevel, Leon; van StormbroekBurgers, Rosalie and Robert Jan Blomme (2014). “How to Create an Effective Venture Capitalist–Entrepreneur Relationship: An Entrepreneur’s Perspective”. SAGE Open.Pp.1 –15