مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیات علمی دانشگاه گرگان

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی، رابطه میان کارآفرین و سرمایه‌دار – به عنوان یک رابطه توسعه بخش- از اهمیت اساسی برخوردار است و بازنمایی رسانه ای آن به خاطر نقشی که در شکل دهی به فرهنگ عمومی دارد، اهمیت دارد. این مقاله می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که روابط میان «کارآفرین» و «سرمایه‌دار» در محتوای نمایشی دوره‌های تاریخی بعد از جنگ چگونه بازنمایی شده و چه تغییراتی را به خود دیده است؟
برای دستیابی به چنین منظوری، تمام سریال های تلویزیونی تولیدی بعد از جنگ ایران و عراق (1368-1391) مورد بررسی قرار گرفتند و از آن میان چهار سریال «مزرعه آفتابگردان، پیله های پرواز، راه بی پایان و عصر پاییزی» برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. داستان محوری این چهار سریال موضوع کارآفرینی بود. در نهایت تمام قسمت های این چهار سریال با روش تحلیل روایت و تحلیل مضمونی بررسی شدند.
یافته ها نشان می دهند که رابطه میان کارآفرین و سرمایه دار رابطه ای تقابلی است که در آن سرمایه دار به خاطر منافع آنی و کوتاه مدت خود در برابر ایده های کارآفرینانه مانع تراشی می کند. سریال های تلویزیونی هیچ راه حل جایگزینی برای جذب سرمایه و توسعه کارآفرینی ارائه نمی دهند. نتایج حاکی از غیاب سرمایه دار و تمرکز بر حمایت دولتی از کارآفرین است. نگرش منفی به سرمایه دار پس از گذشت دو دهه تغییری نکرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Relationships between Entrepreneur and Venture Capitalist in Iranian TV Series after Iran-Iraq War

نویسندگان [English]

  • ZARRIN ZARDAR 1
  • RAHMAN ALIZADEH 2

1 ALLAMEH TABATABAEI UNIVERSIY

2 Gorgan university

چکیده [English]

In Entrepreneurial economics, relationships between entrepreneur and venture capitalist - as a developmental relationship- is very important and it’s representation in media plays crucial role in constructing public culture. In this paper, we try to understand that How Entrepreneur and venture capitalists’ relationships and it’s transformations during more than two decades have represented in TV series?
To achieve this goal, all TV series which produced after Iran-Iraq war (1989-2012) considered and four TV series include “Mazrae’ Aftabgardan, Pilehayeh Parvaz, Rahe’ bi Payan and Asre’ Paeezi” selected for final analysis. The main stories of these series were entrepreneurship and finally, Texts analyzed via Narrative analysis and Thematic analysis. 
Results show that the relationship between Entrepreneur and venture capitalist is confrontational relationship in which capitalist hinders against entrepreneurial ideas because of his short term, immediate benefits. The TV series don’t offer any alternative solution for fundraising and developing the entrepreneurship. Findings indicate absence of venture capitalist and media focus on governmental funding in support if entrepreneurs. The negative attitude to private venture capitalists doesn’t change during decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Entrepreneur
  • Venture Capitalist
  • Narrative Analysis
  • TV Series
 
احمدپور داریانی، محمود و ملکی، علی (1390) کارآفرینی پیشرفته، تهران: راه‌دان
احمدپور داریانی، محمود، و عرفانیان، امیر (1386). نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی، مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی معاونت امور اقتصادی – وزارت امور اقتصادی و دارایی سال هفتم، شماره‌های69 و 70، ص19-1
استادزاده، زهرا (1382). «کارآفرینی، توسعه و اشتغال». رهیافت. شماره 29. صص 80-71.
بابایی، حبیب؛ آقازاده، هاشم؛ محسنیان راد، مهدی (1392). «توسعه فرهنگ کارآفرینی در مطبوعات ایران». فصلنامه توسعه کارآفرینی. دوره ششم. شماره دوم. شماره 154-135.
توسلی، غلامعباس؛ موسوی، مرضیه (1384). «مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تاکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی». نامه علوم اجتماعی. دوره 11. شماره 4. صص 32-1.
زالی، محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد و کردنائیج، اسدالله (1386) «ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت، 81- 113
زردار، زرین؛ علیزاده، عبدالرحمن (1394). «تطور بازنمایی ویژگی های کارآفرین در سریال های تلویزیونی». دوره 8. شماره 4. صص708-689.
زعفریان، رضا؛ میرزایی رابر، فاطمه (1390). «توسعه مدل نوآوری بنگاه در صنعت بیمه با استفاده از روش نگاشت علی». فصلنامه مدیریت بازرگانی. دوره سوم. شماره 7. صص 108-91.
زیباکلام، صادق؛ افشاری، داود؛ اصلانزاده، عبدالله (1389). «علل روی کار آمدن آقای خاتمی (دولت اصلاحات 1376): براساس نظریة توسعة نامتوازن ساموئل هانتینگتون». فصلنامة تحقیقات سیاسی و بین‌الملی. شمارة 3. صص 26-1.
سینایی، وحید؛ ابراهیم‌آبادی، غلامرضا (1384). «کثرت‌گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن». نامة علوم اجتماعی. شمارة 25. صص 139-107.
عمرانی، زهرا و دیگران (1389) «اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی»، فصلنامة توسعه کارآفرینی، دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران، سال دوم، شماره هشتم، صص 36-11
فشارکی‌زاده، حسن (۱۳۸۶) سوسیالیسم برای قرن بیست ویکم، تهران: قدیس‏
قبازاده، ناصر (1381). روایتی آسیب‌شناختی از گسست نظام و مردم در دهة دوم انقلاب. تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.
کردونی، روزبه؛ فاضلی، نعمت‌الله (1388). «تحلیل برخی گفتمان‌های رفاهی در دوران اصلاحات». فصلنامة رفاه اجتماعی. سال نهم. شمارة 32. صص 64-35).
مسعودنیا، حسین؛ نجفی، داود (1390). «ارکان سیاست منطقه‌ای ایران در دوران سازندگی با تکیه بر خطبه‌های نماز جمعة تهران». فصلنامة تحقیقات سیاسی و بین‌المللی. شمارة ششم. صص 102-77.
مقیمی، سیدمحمد (1384) کارآفرینی در سازمان‌های دولتی، تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
می‌یرز، دنی و دیگران (1376) دورة کامل علم اقتصاد، ترجمة مهدی تقوی و عبدالله کوثری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات پیشبرد
نمازی، حسین (1382) نظام‌های اقتصادی، چاپ دوم ، تهران: شرکت سهامی انتشار
 
Anderson, Alistair R. ; Warren, Lorraine(2011), “The entrepreneur as hero and jester: Enacting the entrepreneurial discourse”, International Small Business Journal, No.29. Pp. 598-609
Ansari, Valeed A.; Mohd, Ahmar Uddin (2009). “The Role of Venture Capital in Spurring Innovation and Entrepreneurship”. Asia-Pacific Business Review. Vol. V. No. 1. Pp. 114-119.
Black, Ervin L.; Burton, F. Greg; Wood, David A.; Zimbelman, Aaron F.(2010). “Entrepreneurial success: differing perceptions of entrepreneurs and venture capitalists”. Entrepreneurship and Innovation. Vol.11. No.3. Pp. 189-198
Braun, Virginia; Clarke, Victoria (2006). “Using Thematic Analysis in Psychology”. Qualitative research in Psychology. Vol.3. No.2. Pp. 77-101.
Clarke, Jean; Holt, Robin (2010).” The Mature Entrepreneur: A Narrative Approach to Entrepreneurial Goals”. Journal of Management Inquiry. Vol.19. No.1. Pp. 69 –83
Colman, Stephen (2005).” New mediation and direct representation: reconceptualizing representation in the digital age”. new media & society. Vol. 7. No.2. Pp.177–198
Franzosi, Roberto (2010). Quantitative Narrative Analysis. Sage Publications
Fried, Vance H.; Hisrich, Robert D.(2015). “The Venture Capitalist: A Relationship Investor”. California Management Review. Vol. 37.No. 2 . pp. 101-113
Guest, Greg; MacQueen, Kathleen M.; Namey, Emily E. (2012). Applied Thematic Analysis. Sage Publications.
Hall, Stuart (1997). Representation: Cultural Presentations and Signifying Practices. London & New York: Sage Publications.
Johansson, Anders w.(2004). “Narrating  the Entreprenuer”, Intrnational Small Business Journal, No.22, Pp.273-293.
Kaiser, Dieter G.; Lauterbach, Rainer; Verweyen, Jan Klaas (2007). “Venture capital financing from an entrepreneur’s perspective”. Entrepreneurship and Innovation. Vol 8. No 3. Pp 199–207
Mclachlan, Keith S.(2012). "year in review 2011" In Britanica Encyclopediahttp://www.britannica.com/EBchecked/topic/1802550/Iran-Year-In-Review-2011#ref1127038
Orgad, Shani (2012). Media Representation and the Global Imagination. UK: Polity Press
Radu, Miruna ; Redien-Collot, Renaud(2008), “The Social Representation of Entrepreneurs in the French Press : Desirable and feasible models?” , Intrnational Small Business Journal, No.26, Pp.259-298
Riessman, Catherine Kohler (1993). Narrative Analysis. Sage Publications
Strätling, Rebecca; Wijbenga, Frits H., Dietz, Graham (2011). “The impact of contracts on trust in entrepreneur–venture capitalist relationships”.International small business Journal.No.30. Vol.8. Pp. 811–831
van Dijk, Edmée; Schrevel, Leon; van StormbroekBurgers, Rosalie and Robert Jan Blomme (2014). “How to Create an Effective Venture Capitalist–Entrepreneur Relationship: An Entrepreneur’s Perspective”. SAGE Open.Pp.1 –15