مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دکترا جامعه شناسی، جامعه شناسی گروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وابسته به وزارت علوم

چکیده

یکی از چالش‌های مهم خانواده در جهان معاصر، تعارض میان پیشبرد ضرورت‌های زندگی مشترک و دغدغۀ «تحقق بخشیدن به خود» در میان زوجین است. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که زنان طبقۀ متوسط ایرانی در زندگی مشترک خود چه نسبتی بین واقعیت‌های زندگی و رؤیاهایشان می‌بینند و چه راهبردهایی را برای رفع این فاصلۀ احتمالی اتخاذ می‌کنند. با مرور برخی نظریات و پژوهش‌های غربی که الزامات زندگی مشترک و چالش تحقق خود را در نظر گرفته‌اند و وام‌گیری از  مفاهیمی مانند تقسیم کار جنسیتی، انجام کار خانگی، نگهداری از کودکان و هنجارهای والد بودن، تلاش شده تا این چالش در متن جامعۀ معاصر ایرانی نیز واکاوی شود. پژوهش‌ حاضر ‌با استفاده از رویکرد اتنوگرافیک و به‌مثابۀ یک پژوهش کیفی به اجرا «درآمده» است. روش اصلی گردآوری داده‌ها مصاحبۀ عمیق‌با دوازده زن متأهل ساکن تهران است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که ایجاد تعادل میان زندگی خانوادگی و «تحقق خود» در بسیاری از خانواده‌ها، چالشی جدی و اساسی است. بسیاری از زنان واقعیت‌های زندگی را در تناقض‌ به خواسته‌های اصلی خود می‌بینند و به‌نظر می‌رسد رواج تقسیم‌کار مشارکتی، می‌تواند به کاهش این چالش کمک کند.

کلیدواژه‌ها

 

ـ گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان، ویراست چهارم تهران: نشر نی.
ـ مرکز آمار ایران (1392)، میزان هزینه و درآمد خانواده‌های ایرانی در سال 1392.
ـ ایران، به نقل از خبرگزاری فارس:
http://www.mehrnews.com/news/2329779/
Audiobert,O.(2009). La pyramide des besoin de Maslow, from:http://www.psychologuedutravail.com/psychologie-du-travail/la-pyramide-des-besoins-de-maslow
Descarries, F. Corbeil, Ch.(1994). Femmes, famille et travail: enjeux et défis de la conciliation, Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, bénévole, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi, Site web pédagogique: http://www.uqac.ca/jmt-sociologue/ Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales".
De singly, F.(2007). Introduction à L’injustice ménagère. Paris, A. Colin.
De singly, F.(1996). Le Soi, le couple et la famille, Paris, Nathan.
De Singly, F.(1993). Sociologie de la famille contemporaine, Paris, Nathan.
De Singly, F. (1987). Fortune et infortune de la femmes mariée , Paris, PUF.
Dubar, C.(2000). La crise des identités: l'interprétation d'une mutation, Paris, PUF.
Kaufmann Jean-Claude. (1992), La Trame conjugale. Analyse du couple par son linge, Nathan, Paris, (Essais et Recherches).
Bawin-Legros B. et Lenoir V.(1999), Le fonctionnement du couple  dans la société belge, in Bawin.
Legros B. (1999) , (dir)., Familles, modes d'emploi. Etude sociologique des ménages belges Bruxelles, De Boeck Universté.
Marquet, J. (2001). Evolution et déterminants des modèles familiaux. article. Département des sciences politiques et sociales. Université Catholique de Louvain. Louvain la Neuve. Retrieved from http://sites.uclouvain.be/actualites/1marquet.pdf.
Marquet, J.(2003).Les défis de la famille contemporaine, article. Département des sciences politiques et sociales. Université Catholique de Louvain. Louvain la Neuve. Retrieved from www.uclouvain.be/sites/actualites/2marquet.pdf
Richter, Danièle, Dominique Fougeyrollas-Schwebel, and Françoise Sonthonnax. (1985).Espace et temps du travail domestique, Paris, Librairie des Méridiens.