مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

در این مقاله در تلاش هستیم تا نقش بردهایی که مربوط به تشکل سیاسی دانشجویی هستند را مورد بررسی قرار دهیم. بردهای تشکل سیاسی دانشجویی مهمترین مکان در فضای دانشگاه هستند که به طور مستمر با جامعه دانشجویی در تماس هستند. علاوه بر این بردها نقش استراتژیک و ایدئولوژیکی را با فضای جامعه و تشکل سیاسی دانشجویی رقیب بازی می‌کنند. همچنین، بردها سعی می‌کنند با ایجاد سیاست هیجان دانشجویان پرسه‌زن را به سمت خود جذب کرده و دغدغه‌های ایدئولوژیکی را که نمایندگی می‌کنند به دانشجویان انتقال دهند. بر این اساس، در تحقیق حاضر در صدد آن هستیم تا پاسخ این پرسش را دهیم که بردهای تشکل‌های سیاسی دانشجویی چگونه به مثابه یک عامل تاثیرگذار عمل می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش از روش‌شناختی کیفی استفاده کردیم که با مشاهده میدانی و مصاحبه اطلاعات مورد نیاز از سه دانشگاه امیرکبیر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه و دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بدست آمده‌اند. در نتیجه‌گیری آمده است که بردهای سیاسی جغرافیای فعال و ایدئولوژیکی را در رابطه با فضای دانشگاه ایجاد می‌کنند که نقش یک عامل تاثیرگذار را در فضای عمومی دانشگاه بر روی دانشجویانی که در حال گذار هستند بازی می‌کنند و نمی‌توان آن‌ها را تنها به مثابه یک ابژه صرف در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Political Life of Information Boards at Universities: Analyzing the Phenomenon of Agency in Information Boards of Students Political Organizations

چکیده [English]

In this article, we analyze the role of the information boards that are used by student political organizations. They are the most significant spaces in the university environment where permanent contacts with students are shaped. Moreover, they have strategic and ideological roles against other student political organizations. The information boards also to attract attention from those students who sauntering by stimulating their emotions in order to transfer their ideological concerns to students. Based on this fact, we intend to study the agency of information boards in forming political relations in the university. Applying qualitative methodology, we used field observation and in-depth interview in three major universities, namely Amirkabir University, Allameh University (Faculty of Social Science) and Tehran University (Faculty of Medical Science). Consequently, analyzing the collected data showed that there is a map of relations in this regard which demonstrates how the agency of  information boards is formed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Boards
  • Political Organizations
  • emotion
  • Student
  • University
بهار، مهری (1386) «ابژه‌های دینی و هویت نسلی در ایران؛ با تکیه بر ابژه‌های عزاداری»، مجله مطالعات ملی، شماره 29: 85- 98.
غفاری هشجین، زاهد؛ بیگی نیا، عبدالرضا؛ تصمیم قطعی، اکرم (1389) «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران»، مجله دانش سیاسی، شماره 12: 207- 240.
طاهری کیا، حامد (1391) «حلول شر در ابژه‌های فرهنگی مطالعه موردی اینترنت در قالب تحلیل شبکه اجتماعی فیس بوک»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 20: 161- 180.
کاظمی، عباس (1395) امر روزمره در جامعه پساانقلابی، تهران: نشر جاوید.
Barthes, R. (1998), The Pleasure of the Text, (Richard Miller Trans.), New York:Hill and Wang press.
Bennett, J. (2010), Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Durham and London: Duke University Press.
Deleuze, G. (1988), Spinoza: Practical Philosophy, Trans. R. Hurley, San Francisco: City Lights Books.
Kärrholm, M. (2007), “A Conceptual Discussion of Territoriality, Materiality, and the Everyday Life of Public Space”, Journal of space and Culture, Vol. 10, No. 4: 437-453.
Foster, H. (1988), Preface. In Hall Foster (Ed.), Vision and Visuality: ix- xiv. Washington: Bay Press.
Latour, B. (2005), Reassembling the Social, New York: Oxford University Press.
Law, J. & Singleton, V. (2005), “Object Lessons”, journal of Organization, Vol. 12, No. 3: 331–355.
Law, J. (2002), “Objects and Spaces”, Journal of Theory Culture Society, Vol. 19, No. 5/6: 91–105.
Sayes, E. (2014), “Actor–Network Theory and Methodology: Just What Does it Mean to Say that Nonhumans have Agency?”, Journal of Social Studies of Science, Vol. 44, No.1: 134–149.
Serres, M. (1982). The Parasite. (L. R. Schehr, Trans.). [Electronic version]. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. (Original work published 1980.
Tarde, Gabriel (2000) Social laws: An Outline of Sociology. (Howard C. Warren Trans). New York: Batoche Books Kitchener Press.
Van Dijck, José, (2011), (Facebook as a Tool for Producing Sociality and Connectivity). Journal of Television & New Media, Vol.13, No.2.