مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله شرح روایتِ زندگی تهیدستانی است که سیاست­های نولیبرال آنان را از بازار کار رسمی محروم و به معیشت­شان دست درازی کرده است. این گروه از محروم­شدگان شهری به ناگزیر برای بهبود بخشیدن به زندگی­شان به خیابان­ها هجوم آوردند و  توانستند در «قلمروهای غیر رسمی» فضا و فرصت­ کار برای خودشان دست و پا کنند.  کار برای طبقات متوسط و برخوردار شهری موقعیت این گروه از کارگران زیست معیشتی را در شهر  تثبیت کرد.  با وجود این، برنامه سلب مالکیت که همزمان با  ریاضت­های اقتصادی سال 1389 شدت گرفته بود،  دستاوردهای موتورسواران معیشتی را مورد تعدی قرار داد. این تحقیق  نشان می­دهد بازاری شدنِ فزاینده نظم شهری، چگونه معیشت گروه­های فاقد امتیاز را حتی در محدوده­های «غیر رسمی» تهدید  می­کند. تحقیق به روش کیفی و در شهر تهران انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

اسلیتر، دن، تونکیس، فرن (1390) جامعه بازار؛ بازار و نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
برمن مارشال ( 1389) تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: نشر طرح نو.
بشیریه حسین( 1393) زمینه­های اجتماعی انقلاب ایران، تهران: نگاه معاصر.
بشیریه، حسین(1394) از بحران تا فروپاشی، نگاه معاصر.
بنت، اندی (1386)  فرهنگ و زندگی روزمره،  لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.
بهروز، حجت الله، باباخانی، فرشید، سرکار ، علیرضا (1388) سامانه­های مدیریت سرعت در نظام حمل و نقل و ترافیک، شرکت کنترل ترافیک تهران.
بیات، آصف (1391) سیاست­های خیابانی؛ جنبش تهیدستان در ایران، ترجمه سید اسدالله نبوی چاشمی، تهران: پردیس دانش.
بیات، آصف (1390) زندگی همچون سیاست، ترجمه فاطمه صادقی، چاپ اینترنتی.
دسوتو، ارناندو (1389) راه دیگر، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی.
رضاقلی، علی(1393) جامعه­شناسی خودکامگی، تهران: نشر نی. 
ژیلنیتس، آندژی(1393)  فضا و نظریه اجتماعی، ترجمه محمود شورچه، تهران: انتشارات مدیران امروز.
 عشورنژاد غدیر و فرجی سبکبار حسنعلی ( 1393) «رتبه­بندی مناطق 22گانه شهر تهران در اولویت بندی استقرار مراکز مالی و تجاری با استفاده از روش رتبه بندی و تصمیم گیری چند شاخصه»، اقتصاد و مدیریت شهری، ش6 بهار، صص94-73.
کاظمی عباس ( 1392) پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی، تهران: فرهنگ جاوید.
کاظمی عباس و رضایی محمد (1386) «دیالکتیک تمایز و تمایززدایی: پرسه زنی و زندگی گروه­های فرودست شهری در مراکز خرید تهران»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 1، ص8.
گزارش عملکرد شهرداری تهران سال­های 84تا 89، شهرداری تهران، اسفند1389.
گونواردنا، کانشیکا؛ کیفر، اسیفان؛ میلگرام، ریچارد؛ اشمید، کریستین (1393) فضا، تفاوت، زندگی روزمره، خوانش­های هانری لوفر، مترجمان: افشین خاکباز و محمد فاضلی، تهران: تیسا.
لاجوردی، هاله (1388) زندگی روزمره در ایران مدرن؛ با تامل بر سینمای ایران، تهران: ثالث.
مارکوزه، باور، تالهایمر، رزنبرگ و ناسکا؛ ویراسته آبندرت ولفگانگ (1394) فاشیسم و کاپیتالیسم، نظریه­هایی درباره خاستگاه­ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم،  ترجمه مهدی تدینی، تهران: ثالث. 
مجتبی زاده محمدی (1385) لومپن­ها در سیاست عصر پهلوی، تهران: نشر مرکز.
نیلی، مسعود و همکاران (1394) اقتصاد ایران به کدام سو می­رود؟ تهران: انتشارات دنیای اقتصاد. 
هاروی، دیوید (1394) هفده تناقض و پایان سرمایه داری، ترجمه خسرو کلانتری و مجید امینی،تهران: نشر کلاغ. 
هاروی، دیوید (1392) معمای سرمایه و بحران­های سرمایه­داری، مجید امینی، تهران: نشر کلاغ.
هاروی، دیوید (1392) تجربه شهری، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر پژواک.
هاروی، دیوید(1387)شهری شدن سرمایه، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: اختران.
هاروی، دیوید و مری فیلد، اندی (1391)  حق به شهر، ریشه­های شهری بحران­های مالی، ترجمه خسرو کلانتری، تهران: انتشارات مهرویسا.
هنینک، مونیکه، هاتر، اینگه، و بیلی، اجی (1395) روش­های تحقیق کیفی، ترجمه علیرضا صادقی و مهدی ابراهیمی، تهران: مرکر پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما.
هاروی، دیوید( 1386) نئولیبرالیسم؛ تاریخ مختصر،  ترجمه محمود عبدلله زاده، تهران: نشر اختران.
یزدانی، فرشید(1389) «حداقل دستمزد در ایران»،  فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو، شماره  55. صص 168-155.
 
 Bayat ,A  .(2012). Politics in the City-Inside-Out .City & Society, Vol. 24, Issue 2, pp. 110–128.
Bayat ,A  .(2010). Life as Politics: How Ordinary People Change the
Middle East, Stanford University Press.
Bayat ,A  .(2009). Marginality: Curse or Chance?   in Ray Bush and Habib Ayeb (eds.) Marginality and Exclusion in Egypt, London, Zed Books.
Bayat ,A  .(2000) From ‘Dangerous Classes’ to Quiet Rebels: Politics of Urban Subaltern in the Global South , International Sociology, vol. 15, no. 3, September, pp. 533-557 (USA).
Clark, D .  (1989). Urban Decline,Routledge.
De Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley.
Farzanegan, M .) 2009.(  Macroeconomic of Populism in Iran, Munich, Personal RePecArchive(MARA), No.3.
Harvey, D.. (2012 ) Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso.
Nadesan, M  (2008). Governmentality, Biopower, and Everyday Life, Taylor & Francis.
Plummer, K (2001). Documents of Life: An Invitation to a Critical Humanism. SAGE Publications.
Scott, J   (1990). Domination and the Arts of Resistance:Hidden Transcript, Yale University Press.
Scott, J (1985). Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press.