مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله شرح روایتِ زندگی تهیدستانی است که سیاست­های نولیبرال آنان را از بازار کار رسمی محروم و به معیشت­شان دست درازی کرده است. این گروه از محروم­شدگان شهری به ناگزیر برای بهبود بخشیدن به زندگی­شان به خیابان­ها هجوم آوردند و  توانستند در «قلمروهای غیر رسمی» فضا و فرصت­ کار برای خودشان دست و پا کنند.  کار برای طبقات متوسط و برخوردار شهری موقعیت این گروه از کارگران زیست معیشتی را در شهر  تثبیت کرد.  با وجود این، برنامه سلب مالکیت که همزمان با  ریاضت­های اقتصادی سال 1389 شدت گرفته بود،  دستاوردهای موتورسواران معیشتی را مورد تعدی قرار داد. این تحقیق  نشان می­دهد بازاری شدنِ فزاینده نظم شهری، چگونه معیشت گروه­های فاقد امتیاز را حتی در محدوده­های «غیر رسمی» تهدید  می­کند. تحقیق به روش کیفی و در شهر تهران انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Life Style of Motorcyclists

نویسندگان [English]

  • Taghi Azadarmaki 1
  • Alireza Sadeghi 2

1 Tehran Univrersity

2 PhD Srudent

چکیده [English]

The social exclusion status of the disabled is one of the important subjects in the area of disability studies. The present study aims to understand and describe the social exclusion status of the disabled and how to distribute it among the disabled. In other words, the present study investigates the exclusion rat of the disabled from social relations and participations, education, labor marker and consequently the embarrassment of the disabled. The main purpose of the present study is to identify and examine the distribution of social exclusion aspects among the physical-motor disabled. Also, the questionnaire (survey) method was used in the present study. The statistical population of the present study includes the 15-64 year-old physical-motor disabled who have file in the social welfare department of Rey City. The sample size includes 369 subjects and data collection method is questionnaire. SPSS software was used to describe the data. The research findings show that the disabled experience a severe and high social exclusion in all its aspects including exclusion from social participation, so that 68.6% have very low social relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motorcycle
  • Life Style
  • Economic
اسلیتر، دن، تونکیس، فرن (1390) جامعه بازار؛ بازار و نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
برمن مارشال ( 1389) تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: نشر طرح نو.
بشیریه حسین( 1393) زمینه­های اجتماعی انقلاب ایران، تهران: نگاه معاصر.
بشیریه، حسین(1394) از بحران تا فروپاشی، نگاه معاصر.
بنت، اندی (1386)  فرهنگ و زندگی روزمره،  لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.
بهروز، حجت الله، باباخانی، فرشید، سرکار ، علیرضا (1388) سامانه­های مدیریت سرعت در نظام حمل و نقل و ترافیک، شرکت کنترل ترافیک تهران.
بیات، آصف (1391) سیاست­های خیابانی؛ جنبش تهیدستان در ایران، ترجمه سید اسدالله نبوی چاشمی، تهران: پردیس دانش.
بیات، آصف (1390) زندگی همچون سیاست، ترجمه فاطمه صادقی، چاپ اینترنتی.
دسوتو، ارناندو (1389) راه دیگر، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی.
رضاقلی، علی(1393) جامعه­شناسی خودکامگی، تهران: نشر نی. 
ژیلنیتس، آندژی(1393)  فضا و نظریه اجتماعی، ترجمه محمود شورچه، تهران: انتشارات مدیران امروز.
 عشورنژاد غدیر و فرجی سبکبار حسنعلی ( 1393) «رتبه­بندی مناطق 22گانه شهر تهران در اولویت بندی استقرار مراکز مالی و تجاری با استفاده از روش رتبه بندی و تصمیم گیری چند شاخصه»، اقتصاد و مدیریت شهری، ش6 بهار، صص94-73.
کاظمی عباس ( 1392) پرسه زنی و زندگی روزمره ایرانی، تهران: فرهنگ جاوید.
کاظمی عباس و رضایی محمد (1386) «دیالکتیک تمایز و تمایززدایی: پرسه زنی و زندگی گروه­های فرودست شهری در مراکز خرید تهران»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 1، ص8.
گزارش عملکرد شهرداری تهران سال­های 84تا 89، شهرداری تهران، اسفند1389.
گونواردنا، کانشیکا؛ کیفر، اسیفان؛ میلگرام، ریچارد؛ اشمید، کریستین (1393) فضا، تفاوت، زندگی روزمره، خوانش­های هانری لوفر، مترجمان: افشین خاکباز و محمد فاضلی، تهران: تیسا.
لاجوردی، هاله (1388) زندگی روزمره در ایران مدرن؛ با تامل بر سینمای ایران، تهران: ثالث.
مارکوزه، باور، تالهایمر، رزنبرگ و ناسکا؛ ویراسته آبندرت ولفگانگ (1394) فاشیسم و کاپیتالیسم، نظریه­هایی درباره خاستگاه­ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم،  ترجمه مهدی تدینی، تهران: ثالث. 
مجتبی زاده محمدی (1385) لومپن­ها در سیاست عصر پهلوی، تهران: نشر مرکز.
نیلی، مسعود و همکاران (1394) اقتصاد ایران به کدام سو می­رود؟ تهران: انتشارات دنیای اقتصاد. 
هاروی، دیوید (1394) هفده تناقض و پایان سرمایه داری، ترجمه خسرو کلانتری و مجید امینی،تهران: نشر کلاغ. 
هاروی، دیوید (1392) معمای سرمایه و بحران­های سرمایه­داری، مجید امینی، تهران: نشر کلاغ.
هاروی، دیوید (1392) تجربه شهری، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر پژواک.
هاروی، دیوید(1387)شهری شدن سرمایه، ترجمه عارف اقوامی مقدم، تهران: اختران.
هاروی، دیوید و مری فیلد، اندی (1391)  حق به شهر، ریشه­های شهری بحران­های مالی، ترجمه خسرو کلانتری، تهران: انتشارات مهرویسا.
هنینک، مونیکه، هاتر، اینگه، و بیلی، اجی (1395) روش­های تحقیق کیفی، ترجمه علیرضا صادقی و مهدی ابراهیمی، تهران: مرکر پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما.
هاروی، دیوید( 1386) نئولیبرالیسم؛ تاریخ مختصر،  ترجمه محمود عبدلله زاده، تهران: نشر اختران.
یزدانی، فرشید(1389) «حداقل دستمزد در ایران»،  فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو، شماره  55. صص 168-155.
 
 Bayat ,A  .(2012). Politics in the City-Inside-Out .City & Society, Vol. 24, Issue 2, pp. 110–128.
Bayat ,A  .(2010). Life as Politics: How Ordinary People Change the
Middle East, Stanford University Press.
Bayat ,A  .(2009). Marginality: Curse or Chance?   in Ray Bush and Habib Ayeb (eds.) Marginality and Exclusion in Egypt, London, Zed Books.
Bayat ,A  .(2000) From ‘Dangerous Classes’ to Quiet Rebels: Politics of Urban Subaltern in the Global South , International Sociology, vol. 15, no. 3, September, pp. 533-557 (USA).
Clark, D .  (1989). Urban Decline,Routledge.
De Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley.
Farzanegan, M .) 2009.(  Macroeconomic of Populism in Iran, Munich, Personal RePecArchive(MARA), No.3.
Harvey, D.. (2012 ) Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso.
Nadesan, M  (2008). Governmentality, Biopower, and Everyday Life, Taylor & Francis.
Plummer, K (2001). Documents of Life: An Invitation to a Critical Humanism. SAGE Publications.
Scott, J   (1990). Domination and the Arts of Resistance:Hidden Transcript, Yale University Press.
Scott, J (1985). Weapons of the Weak Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press.