مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در ایران مطالعات ارتباطی رسانه محور است که منجر به عدم توجه به ارتباطات بین فردی و خلاء در این زمینه شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فردی والدین به عنوان اولین نهاد اجتماعی در زمینه تربیت جنسی نوجوانان دختر و پسر بود. پس از مطالعه 30 سال تحقیق در مورد روابط والدین و نوجوانان در زمینه مسائل جنسی، می توان دریافت که این روابط دارای اشکالات بسیاری است و مهم ترین دلیل آن ناآگاهی یا مسائل اجتماعی و فرهنگی است. از این رو، نوجوانان تمایل دارند از سایر روش های کسب آگاهی به عنوان منبعی برای آگاهی جنسی استفاده کنند.
روش مطالعه، روشی کیفی از طریق مصاحبه عمیق و باز است تا ضعف روابط بین فردی والدین با نوجوانان را بررسی کرده و الگویی برای حل آن ارائه دهد. نتایج به‌دست‌آمده به مقوله‌هایی مانند آگاهی از مسائل دینی در تربیت جنسی، آگاهی از تأثیرات جسمی و روانی تربیت جنسی، رفتارهای مناسب در خانواده، آگاهی از مهارت‌های ارتباطی برای ارتباط بهتر با نوجوانان، نقش آموزش مدرسه و والدین و انتقال صحیح ارزش‌هاو هنجارهای جنسی به نوجوانان منجر می‌شود. این مفاهیم در سه دسته خانوادگی، آموزشی و اجتماعی دسته بندی می شوند.
بر اساس نتایج، آموزش جنسی نقش مهمی در شناخت نقش های جنسی، ارتباط با جنس مخالف و پیشگیری از بیماری های مقاربتی و حاملگی های ناخواسته دارد و مهم ترین منبع اطلاعاتی نوجوانان در این زمینه والدین هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perception of Adolescents on Sexual Education Based on Interpersonal Communication with Their Parents

نویسندگان [English]

  • nika khosravi 1
  • sarvenaz torbati 2
  • somayeh tajik esmaili 2

1 Department of Communication, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Social Communication University, East Tehran Branch, Eslamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In Iran, communication studies are media-driven, which has led to a lack of attention to interpersonal communication and a vacuum in this field. The purpose of this study was to investigate the interpersonal relationship between parents as the first social institution and adolescent girls and boys in the field of sex education. After studying 30 years of research on parent-adolescent relationships in the field of sexual issues, it can be found that these relationships have many problems and the most important reason is ignorance or social and cultural issues. Hence, adolescents tend to use other methods of gaining awareness as a source of sexual awareness.
The study method is a qualitative method through in-depth and open interviews to examine the weakness of interpersonal relationships between parents and adolescents and provide a model to solve it. The obtained results are classified into three categories: family, educational and social. Finally, according to the results, one of the main reasons affecting sexual education in this study is the awareness of families, especially parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • Parents
  • Interpersonal Communication
  • Sex Education
  • Iran