مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اندیشمندان فلسفۀ میان‌فرهنگی، توجه به دیگری و چگونگی پذیرش وی را از شروط اساسی در تحقق هم‌آیی و «کنسرت فرهنگ‌ها» دانسته و آن را بازتابی از الزامات فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی و فکریِ هر جامعه به شمار آورده‌اند. وقوفِ صرف به آموزه‌ها، اهداف و آرمان‌های فلسفۀ میان‌فرهنگی بدون تلاش برای کاربردی و اجرایی کردن آن، کمک چندانی به برقراری صلح جهانی نمی‌کند؛ بلکه باید به دنبال راه‌هایی برای اجرای این آرمان بود. شعر به عنوان هنری تأثیرگذار، منبعی مناسب برای بررسی کاربردی و عملیِ آموزه‌های فلسفۀ میان‌فرهنگی در هر جامعه و محکی برای شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی جامعۀ هدف در برابر این رویکرد جهانی است. ژانر غنایی یا لیریک در ادبیات هر ملّت، به ویژه با حضور پررنگِ «دیگری» در مقام قهرمان اصلی( معشوق) ، محملی مغتنم برای بررسی شیوه‌های بروز هویتِ خودی در مواجهه با دیگری است. در این پژوهش، مجموعه شعرهایی عاشقانه از دو دهۀ هشتاد و نود ایران، با هدف شناسایی شیوه‌های به رسمیت‌شناختن، ارتباط، گفت‌وگو و هویتِ دیگری، با آن‌چه در فلسفۀ میان‌فرهنگی مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفته و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نوع نگاه به دیگری به ویژه دیگریِ نزدیک در این نوع شعر، بیشترین همانندی را با آموزه‌های فلسفۀ میان‌فرهنگی دارد..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“Other” in the persian Romantic Poetry of the Eighty-Nineties Based on the Components of Intercultural Philosophy

نویسندگان [English]

  • Shirzad Tayefi
  • Somayyeh Ghorbanpoor Delivand

Associate Professor of Persian Language and Literature; Allameh Tabataba'i University; Tehran ;Iran.

چکیده [English]

Intercultural philosophers have taken into account attention to the other and the way of his acceptance as one of the basic conditions and consider it as a reflection of the cultural, ideological, social and "concert of cultures" requirements of the realization of the unity and thought of each society. Mere knowledge of the teachings, goals, and aspirations of intercultural philosophy does not contribute much to world peace without striving to apply it; Rather, we must look for ways to implement this ideal. Poetry as an influential art is a good source for practical application of the teachings of cultural philosophers in any society and a test for identifying the cultural capacities of the target community against this global approach. Lyrical genre in the literature of any nation, especially by appearing in it, is an invaluable tool for exploring ways of expressing one's identity in the face of "other." In this study, a collection of love poems from the eighties and nineties decades in Iran, with the aim of identifying methods of recognition, communication, dialogue and other’s identity, with what is presented in intercultural philosophy, has been studied and the findings of the research indicate that looking to the other, especially a close one, in this type of poetry is most similar to the intercultural philosophy teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercultural Philosophy
  • Other
  • Polylog
  • Concert of Cultures
  • Romantic Poetry