مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

امروزه رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در فهم سیاست و فرهنگ جوامع دارند. بازنمایی خلقیات ایرانی در گفتمان رسانه‌ای و سبک‌های ارتباطی توئیتر از مهم‌ترین بسترها برای مطالعات فرهنگی است. یکی از راه‌های فهم نظم پنهان تغییرات جامعه، از طریق شناخت لایه‌های برسازنده کنش افراد است. جایی که الگوهای ذاتی و موقعیتی برای پذیرش قواعد اخلاقی، سبب تکوین رفتارهای اجتماعی می‌شود. ترجیحات اخلاقی،‌ کیفتی در فرهنگ جوامع بوده و پیش از متغیرهای زمینه‌ای دیگر همچون ویژگی‌های روان‌شناختی یا گرایش‌های سیاسی بر درک و پیش‌بینی رفتار اثرگذار است. کشف الگوی منظم این ترجیحات، نزاع‌های اساسی روشی را به‌راه انداخته و بهترین‌ حالت در وضعی پدیدارشناسانه و بدون دخالت محقق رخ می‌نماید. داده‌های شبکه‌های اجتماعی، چنین امکانی را بیش از پیش میسر ساخته‌اند. هدف مقاله حاضر کشف الگوی ترجیحات اخلاقی کنشگران در موقعیت تصمیم‌گیری سیاسی است که آن را بر بستر کلان‌داده‌های توئیتر در بازه زمانی انتخابات 1396 ریاست‌جمهوری ایران می‌جوید. روش اجرا تحلیل محتوای کیفی و ساختن مدلی پایین‌به‌بالا از ارزش‌های اخلاقی است. نتایج حاکی از شناسایی ترجیحات گروه، مسئولیت، شناخت،‌ توجه، اعتماد، ارزش، قدرت و اینرسی به‌عنوان مهم‌ترین بنیادهای اخلاقی است که هر یک دو قطب مثبت و منفی دارند. زمینه‌های فرهنگی جامعه‌پذیری اخلاقی بین‌گروهی مبتنی بر پذیرش مسئولیت‌های متقابل می‌تواند پیرنگ بنیادهای اخلاقی ایرانیان و تبیین‌کننده الگوی نظم کنشگری ایشان در تصمیمات سیاسی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 

آدورنو، تئودور. (1400). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی، ترجمه سایرا رفیعی، تهران:‌پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
آرون، ریمون. (1381). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: علمی و فرهنگی.
اسدی، محمدسالار. (1397). «بهبود کارایی تشخیص برخط رویدادها در جریان داده‌های متنی توئیتر با در نظر گرفتن ویژگیهای توئیت مجدد»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار، دانشگاه علم و فرهنگ.
بلبلی قادیکلائی، سمیه. (1396). «سنخ‌شناسی اخلاق در فضای مجازی با تأکید بر پدیده مدلینگ، مورد مطالعه: استان مازندران»، مقاله دکتری جامعه‌شناسی، گرایش مسائل اجتماعی، دانشگاه تهران.
بوردیو، پیر. (1397). تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: ثالث.
ترنر، جانان. (1397). مسئله عواطف در جوامع، ترجمه محمدرضا حسنی، تهران: علمی و فرهنگی.
حسینی نقوی، سیدعلی. (1393). ساخت اخلاقی واقعیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران.
حدادی، علیرضا و کرمی، فرشاد و عربی، علی. (1401).‌ اثر قومیت بر تصمیم‌گیری سیاسی، توسعه اجتماعی، دانشگاه چمران اهواز، در دست انتشار.
خرازی، کمال و رضائیان، صهبا. (1397). «طراحی الگوی عوامل شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری»، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی سال هفتم، شماره اول (پیاپی 13)، بهار و تابستان.
خرازی، کمال و رضائیان، صهبا و جمالی، احسان و نادری، ابوالقاسم. (1398). «الگوی مفهومی تصمیم‌گیری با رویکرد شناختی»، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی سال 21 ، شماره1، بهار 1398.
دانشمند، هانیه. (1394). نقش باورها و حالت فراشناختی در قضاوت اخلاقی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بیرجند، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه بیرجند.
دورکیم، امیل. (1392). درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران: مرکز.
سلیمانی، غلامعلی. (1390). «روانشناسی‌شناخت ‌و ‌تصمیم‌گیری ‌در سیاست‌خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره 4، زمستان.
شریف، محمدرضا. (1381). انقلاب آرام: درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: روزنه.
غفوریان شاگردی (1396)، تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف کنندگان، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال هفتم، شماره سوم، شماره پیاپی (26) پاییز.
فخری، پروین و حسین‌زاده مهدی. (1396). «آنالیز محتوای کمپین‌های انتخاباتی 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در توئیتر»، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات – سال پنجم، شماره 20، تابستان، صفحات 121-156.
فرانکنا، ویلیام کی. (1392). فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، تهران: طه.
فرهنگی، علی‌اکبر. (1397). طراحی مدل مقابله با چالش‌های تروریسم رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی: مطالعه گروه داعش در شبکه‌های توئیتر و فیس بوک)، 156- دوفصلنامه علمی - پژوهشی دین و ارتباطات، سال بیست و پنجم، شمارة اول (پیاپی 53 )، بهار و تابستان 1397 صص 129-156.
قیصری، نوراله. (1388). نخبگان و تحول فرهنگ سیاسی در ایران دوره قاجار، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
کاظمی، علی­اصغر. (1382). بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: نشر قومس.
کانت، ایمانوئل. (1382). سنجش خرد ناب، مترجم: میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران: امیرکبیر.
کریمی، نگار. (1393). بررسی ارتباط بین سبک‌های شناختی و الگوی قضاوت‌های اخلاقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم شناختی با تأکید بر روان‌شناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی.
محمدی، ونوس، یوسفی‌نژاد، محسن و حسین‌زاده، مهدی. (1397). «پیاده‌های سیستم‌های توصیه‌گر هتل‌ها با استفاده از اولویت‌های کاربران در توئیتر»، فصلنامه -پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، سال هفتم، شماره 25، پاییز،  صفحات 85-118.
ملانوروزی، مهرداد. (1398). روشی به منظور احساس کاوی در توییتر به عنوان یک شبکه اجتماعی در مقیاس کلان داده، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – گرایش مهندسی نرم افزار، دانشگاه علم و فرهنگ.
نجات، پگاه و حاتمی،‌ جواد. (1398). «ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه بنیادهای اخلاقی در سه نمونه ایرانی»،‌ دوفصلنامه علمی و پژوهشی شناخت اجتماعی، سال هشتم، شماره اول (پیاپی 15 )، بهار و تابستان 1398.
وبر، ماکس. (1395). روش‌شناسی علوم اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: مرکز.
هیرشمن، آلبرت. (1397). هواهای نفسانی و منافع: استدلال‌های سیاسی به طرفداری از سرمایه داری پیش از اوج گیری، ترجمه محمد مالجو، تهران: شیرازه کتاب ما.
یزدانی، ناصر و مشتاقی، یوسف. (1395). بررسی و شناخت تأثیر عوامل روان‌شناختی با رویکرد خطاهای ادراکی بر فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران فردی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران دورة 18، شمارة 4 زمستان 1395 صص 735 -752.
 
Adorno, T. (2021). Moghadamehee bar jamee shenasi [Introduction to sociology] (S. Rafiee, Trans.). Tehran: Research Center for Culture, Art, and Communication.
Aghababaee, N., & Hatami, J. (2012). Naghshe fard va mogheyiat dar ghezavate akhlaghi [The role of individuals and situations in moral judgment]. Moral Knowledge, 3(2), 73-88. (In Persian)
Aron, R. (2002). Marahele asasiye seire andishe dar jamee shenasi [Main currents in sociological thought] (B. Parham, Trans.). Tehran: Scientific and Cultural.
Asadi, M. S. (2018). Behboude karaeeye tashkhise barkhate rouydadha dar jaryane dadehhaye matniye tweeter ba dar nazar gereftane vijegihaye tweete mojaddad [Improving the efficiency of online detection of events in the flow of Twitter textual data by taking into account the features of retweeting] [Master's thesis, University of Science and Culture]. (In Persian)
Atari, M., Graham, J., & Dehghani, M. (2020). Foundations of morality in Iran. Evolution and Human Behavior, 41(5), 367-384.
Atari, M., Graham, J., & Dehghani, M. (2020). Foundations of morality in Iran. Evolution and Human Behavior, 41(5), 367-384.  (In Persian)
Bolboli Qadiklai, S. (2017). Senkh shenasiye akhlaq dar fazaye majazi ba taakid bar padideye modeling, morede motalee: Ostane mazandaran [Typology of ethics in cyberspace with an emphasis on the modeling phenomenon: A case study of the province of Mazandaran] [Doctoral dissertation, University of Tehran]. (In Persian)
Bourdieu, P. (2018). Tamayoz: Naghde ejtemaeeye ghezavathaye zoghi [Distinction: A social critic of the judgement of taste] (H. Chavoshian, Trans.). Tehran: Thaleth. (In Persian)
Castells, Manuel. (2005). The Network Society From Knowledge to Policy. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations.
Daneshmand, H. (2014). Naghshe bavarha va haalatha dar ghezaavate akhlaghiye daneshamoozane dokhtare doreye dovome motevaseteye shahre birjand [The role of beliefs and metacognitive state in the moral judgment of secondary school girls in Birjand] [Master's thesis, University of Birjand]. (In Persian)
Durkheim, E. (2012). Darbareye taghsime kare ejtemaee [The division of labor in society] (B. Parham, Trans.). Tehran: Center. (In Persian)
Fakhri, P., & Hosseinzadeh, M. (2017). Analize mohtavaye campaign haye entekhabatiye 2016 riyasat jomhuriye America dar Twitter [Content analysis of the 2016 US presidential election campaigns on Twitter]. Information Technology Management Studies, 5(20), 121-156. (In Persian)
Farhangi, A. A., & Abbasi, H. O. (2018). Designing a model for confronting media terrorism challenges in social networks (Case study: ISIS in Twitter and Facebook). Religion & Communication25(1), 129-156. (In Persian)
Frankena, W. K. (2013). Falsafeye akhlagh [Ethics] [H. Sadeghi, Trans.]. Tehran: Taha. (In Persian)
Ghafourian Shagerdi, A., Daneshmand, B., & Behboudi, O. (2017). Taasire bazar yabiye shabakehaaye ejtemaaee bar vafadariye brand va ghasde kharide masrafkonandegan [The effect of social media marketing on brand loyalty and consumers’ purchase intention]. Modern Marketing Research, 7(3), 175-190. (In Persian)
Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S., & Ditto, P. H. (2011). Mapping the moral domain. Journal of personality and social psychology101(2), 366. (In Persian)
Graham, J.; Nosek, B.A.; Haidt, J.; Iyer, R.; Koleva, S. and Ditto, P.H. (2011). “Mapping the moral domain”. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 366-385.
Greene, J. D. (2003). From neural "is" to moral "ought": what are the moral implications of neuroscientific moral psychology?, Nature Reviews Neuroscience. 4, 847-850.
Haddadi, A. (2021). Asare ghomiyat bar tasmim giriye siyasi [The effect of ethnicity on political decision-making], social development. Ahvaz: Chamran University. (In Persian)
Haidt, J., & Graham, J. (2007). “When Morality Opposes Justice: Conservatives Have Moral Intuitions that Liberals may not recognize”. Social Justice Research, 20(1), 98-116.
Haidt, J., & Graham, J. (2007). When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize. Social Justice Research20(1), 98-116. (In Persian)
Haidt, J., & Joseph, C. (2004). “Intuitive ethics: How innately prepared intuitions generate culturally variable virtues”. Daedalus, 133, 55-66.
Haidt, J., & Joseph, C. (2004). Intuitive ethics: How innately prepared intuitions generate culturally variable virtues. Daedalus133(4), 55-66. (In Persian)
Hirschman, A. O. (2018). Havahaye Nafsani va manafe: Estedlalhaye siyasi be tarafdari az sarmaye dari pish az ojgiri [The passions and the interests: Political arguments for capitalism before its triumph] (M. Maljo, Trans.). Tehran: Shirazeh Kitab Ma. (In Persian)
Honneth,  Axel. (1996). The Struggle for Recognition, The Moral Grammar of Social Conflicts, Translated by Joel Anderson, Polity Press.
Honneth, A. (1996). The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts. MIT press. (In Persian)
Hosseini Naqavi, S. A. (2014). Sakhte akhlaghiye vagheiiyat [Moral Construction of Reality] [Master's thesis, University of Tehran]. (In Persian)
Kahneman D. and Tversky A. (1979). “Prospect theory: An analysis of decision under risk”, Econometrica 47, 263-291.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica 47, 263-291. (In Persian)
Karimi, N. (2014). Barrasiye ertebate beine sabkhaye shenakhti va olguye qezavate akhlaqi [Investigating the relationship between cognitive styles and the pattern of moral judgments] [Master's thesis, Institute for Cognitive Science Studies]. (In Persian)
Kazemi, A. A. (2003). Bohrane nogaraee va farhange siyasi dar Iran moaser [The crisis of modernism and political culture in contemporary iran]. Tehran: Qomes Publishing. (In Persian)
Kharrazi, S. K., & Rezaian, S. (2018). Designing a Model of Cognitive Factors Effective on Decision Making. Social Cognition7(1), 141-152. (In Persian)
Khazraee, E. (2019). Mapping the political landscape of Persian Twitter: The case of 2013 presidential election. Big Data & Society6(1), 2053951719835232. (In Persian)
Khazraee, emad. (2019). Mapping the political landscape of Persian Twitter: The case of 2013 presidential election, Big Data & Society, January–June 2019: 1–15
Melanorouzi, M. (2018). Raveshi be manzoure ehsas kavi dar twitter be onvane yek shabakeye ejtemaee dar meqyase kalan dade [A method for sentiment analysis on Twitter as a social network on a big data scale] [Master's thesis, University of Science & Culture]. (In Persian)
Mohammadi, V., Yousefinejad, M., & Hosseinzadeh, M. (2018). [Pedestrians of hotel recommender systems using user preferences in Twitter]. Smart Business Management Studies, 7(25), 85- 118. (In Persian)
Nejat, P., & Hatami, J. (2019). Psychometric properties of the persian version of moral foundations questionnaire in three Iranian samples. Social Cognition8(1), 107-124. (In Persian)
North, D. C. (1999). Institutions and economic.  Blackwell Companion to Cognitive science. (In Persian)
Nosrati, S., Sabzali, M., Heidari, A., Sarfi, T. & Sabbar, S. (2020). Chatbots, counselling, and discontents of the digital life. Journal of Cyberspace Studies4(1), 81-104.
North, Douglass. C. (1999).  Institutions and Economic, in: Blackwell CompaniontoCognitive science, Blackwell.
Qeysari, N. (2009). The elite and the change in political culture of Iran of the Qajar era. Tehran: Center of Islamic Revolution Documents. (In Persian)
Rezaian, S., Kharrazi, S. K., Jamali, E., & Naderi, A. (2019). A conceptual model of cognitive decision making. New Cognitive Sciences Quarterly, 21(1), 1-20. (In Persian)
Roy, S. (2016). Decision making and modelling in cognitive science. New Delhi: Springer. (In Persian)
Roy, Sisir. (2016). Decision Making and Modelling in Cognitive Science, Springer.
Sabzali, M.; Sarfi, M.; Zohouri, M.; Sarfi, T.; Darvishi, M. (2022). Fake News and Freedom of Expression: An Iranian Perspective. Journal of Cyberspace Studies, 6 (2), 205-218. doi: 10.22059/JCSS.2023.356295.1087
Sarfi, M., Darvishi, M., Zohouri, M., Nosrati, S. & Zamani, M. (2021). Google’s University? An exploration of academic influence on the tech giant's propaganda. Journal of Cyberspace Studies5(2), 180-203.
Sharif, M. R. (2002). Enghelabe aram: Daramadi bar tahavole farhange siyasi dar irane moaser [The peaceful revolution: An introduction to the evolution of political culture in contemporary Iran]. Tehran: Rosaneh. (In Persian)
Simon, H. A. (1972). Theories of bounded rationality. In C. B. McGuire & R. Radner, (Eds.), Decision and Organization (pp. 161-176). Amesterdon: North-Holland. (In Persian)
Simon. H. A. (1972). “Theories of Bounded Rationality”, Decision and Organization, by McGuire, C.B. and Radner, Roy, North-Holland Publishing Company.
Smith, A. (2017). The theory of moral sentiments. CreateSpace Independent Publishing Platform.
Smith, Adam. (2017). The Theory of Moral Sentiments, CreateSpace Independent Publishing Platform.
Soleimani, G. A. (2012). [Cognitive psychology and decision making in foreign policy]. Foreign Policy Quarterly, 26( 4). (In Persian)
Turner, J. (2018). Masaleye avatef dar javame [The problem of emotions in societies] (M. Hasani, Trans.). Tehran: Scientific and Cultural. (In Persian)
Weber, M. (2016). Ravesh shenasiye oloume ejtemaee [On the methodology of the social sciences] (H. Chavoshian, Trans). Tehran: Center. (In Persian)
Weller K, Bruns A, Burgess J, et al. (eds) (2014) Twitter and Society. New York, NY: Peter Lang.
Weller, K., Bruns, A., & Burgess, J. (2014). Twitter and society. New York: Peter Lang.
Yazdani, N., & Mushtaghi, Y. (2016 ). Barrasi va shenakhte taasire avamele ravanshenakhti ba rouykarde khatahaye edraki bar farayande tasmim giriye sarmaye gozariye fardi [Investigation and recognition of the effect of psychological factors with the approach of perceptual errors on the decision-making process of individual investors]. University of Tehran, 18(4), 735-752. (In Persian)
Zohouri, M., Darvishi, M. & Sarfi, M. (2020). Slacktivism: A Critical Evaluation. Journal of Cyberspace Studies4(2), 152-173.