مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و باستانشناسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - تهران - ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ و باستانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران، ایران

3 استاد و عضو هیات علمی گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران

چکیده

به دنبال جنبش روشنگری و سپس انقلاب فرانسه، رقابت بین قدرت‌های بزرگ اروپائی برای دسترسی به ایران شدت گرفت، در سوی دیگر طیف هم روسیه تزاری قرار داشت. برخلاف روسیه که با ابزار نظامی راه خود را به سوی اروپا و شرق دور باز می‌کرد، قدرت‌های اروپائی با اندیشه‌های عصر روشنگری و سرمایه‌گذاری اقتصادی اهداف خود را به پیش می‌بردند. همزمان در ایران برخی روشنفکران ظهور کردند که همان اهداف جنبش روشنگری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادند. آنها با هدف پیشرفت ایران تلاش می‌کردند برخی آموزه‌های جدید مثل حکومت قانون را در ایران رواج دهند. تصور بر این بود که اگر ایران هم راهی را بپیماید که در اروپا پیموده شده، به زودی ترقی و تعالی از راه می‌رسید. این دسته افراد نه تنها نسبت به الزامات تمدن جدید توجه لازم را نداشتند، بلکه به این مقوله توجه نکردند که تمدن جدید سویه‌ای استعماری هم دارد که مقارن و ملازم اندیشه‌های جدید است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که این دسته روشنفکران با این مقوله‌ها، برخوردی انتقادی نداشتند و در نتیجه به جای تأسیس اندیشه طبق الزامات کشور، راه تقلید از چیزی را در پیش گرفتند که در صورت موفقیت هم نمی‌توانست ایران را نسبت به خطر استعمار بیمه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Enlightenment, Colonialism, and the Iranian Question in the 19th Century

نویسندگان [English]

  • Hirmand Hassas Seddighi 1
  • Fayyaz Zaahed 2
  • hosin abadiyan 3

1 History and Archeology Dept. Literature and Humanities Faculty, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, IRAN

2 History and Archeology Dept. Literature and Humanities Faculty, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN

3 University professor and faculty member

چکیده [English]

Following the Enlightenment movement and then the French Revolution, competition between the great European powers for access to Iran intensified, on the other side the Tsarist Russia did play another role in these competitions. Unlike Russia, which used military means to open her way to European boarders and the Far East, European powers pursued their goals with the Enlightenment ideas alongside with economic investment. At the same time, some Iranian intellectuals emerged who put the same goals of the Enlightenment movement at the forefront of their activities. With the aim of promoting Iran, they tried to spread some new instructions such as the rule of law in Iran. It was thought that if Iran follows the same attitude as Europe, it would soon achieve progress and growth. These people not only did not pay enough attention to the requirements of the civilization, but also did not pay attention to the fact that the new civilization also has a colonial aspect that is contemporaneous with the new ideas. With the descriptive-analytical method of research, this study shows that these intellectuals did not have a critical approach to these categories and as a result, instead of establishing an idea according to the custom of the country, they took the path of imitating something that could not prevent the colonial risk upon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Montesquieu
  • Enlightenment
  • Colonialism
  • Iran
  • Intellectualism