مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه تهران و عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه کابل افغانستان

2 دانشجوی دکتری ، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، نتایج گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها در خصوص عملکرد مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رادیو و تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و روابط عمومی‌ها در مدیریت بحران سیلابهای سال 98 ارزیابی و به صورت مقایسه‌ای مطالعه شده است. روش، اسنادی و از نوع «مروری» با رویکرد مقایسه‌ای در داخل و خارج از کشور بوده است. ارزیابی نتایج گزارش مذکور و مقایسه آن با دیگر مطالعات مشابه داخلی در ایران حاکی از آن است که اگرچه جنبه‌های مهمی از «مدیریت بحران» با محوریت مخاطرات طبیعی در عرصه نظری– تحلیلی، سیاستگذاری و ارائه مدل و نیز تحقیقات تجربی مبتنی بر محوریت نقش رسانه‌های مختلف در مراحل سه‌گانه بحران به صورت پراکنده و منفک همواره مورد توجه بوده، اما نکته متمایز و برجسته گزارش «رسانه» هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، پرداختن همه‌جانبه به رسانه‌ها در سه مرحله پیش، حین و پس از بحران بوده است. همچنین مقایسه با یک نمونه خارجی در رابطه با پژوهش زلزله 2015 نپال، نقاط اتصال خوبی را با گزارش «رسانه» هیات ویژه گزارش ملی سیلابها نشان می‌دهد که از جمله آنها می توان به «عدم تمهیدات لازم برای مواقع بحرانی توسط رسانه‌ها»، «ضرورت تعامل بین مسئولان و روزنامه‌نگاران»، «سطح ضعیف آموزش رسانه‌ها»، «عدم حمایت مناسب دولت از زیرساختهای رسانه‌ای و نیز روزنامه‌نگاران»، «فقدان آموزش روزنامه‌نگاری بحران» و «نگاه سطحی رسانه‌ها به رویدادها» اشاره کرد. اگر پیشنهادهای گزارش مذکوردر سطوح مختلف مدیریتی اجرایی گردد، می‌توان انتظار داشت سازمانها و رسانه‌های ایرانی در بحرانهای بعدی بتوانند بر اساس ساختار و ماهیت خود، نقش موثرتری ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

 •  

   


   

  - Aghaei, Seyyed Dawood (2008) "Criticism and review of theories about the role of the media in management Crisis", communication researches, winter 2008, volume 15, number 56, pages 56-27
  - Ahrari, Ebrahim (2005) "Media strategies for crisis prevention". Summer and Autumn Communication Research 2014, numbers 42 and 43, pages 155-176
  - Ahmadi, Mehrdad (2005) "Presenting the Organization's Communication Strategies Model with the Media during the Crisis", Summer and Autumn Communication Research 1384, numbers 42 and 43, pages 59-80

  - Basiriyan Jahrami, Hossein, Mohammad Abdul Hosseini and Malika Bardbar (2016) "Social media and crisis management (the role of smart phones in crisis activism)" Spring Media 2016, Number 102, Pages 57-84

   

  • Chindu Sreedharan, Einar Thorsen, and Nirjana Sharma (2019)Disaster Journalism: Building media resilience in Nepal, First published 2019 by Bournemouth University in association with UNESCO Kathmandu.

  - Eftekhari , Asghar (2003) "Real crises in virtual space; theoretical framework"; Majlis and Strategy, Spring 2013, Number 42

  - Eftekhari, Asghar (2008) "Crisis Media Management", Communication Studies, Fall 2017, Volume 15, Number 55, 31-53

   

  - Hayati, Zoheir (2007) Writing articles, reports and other scientific publications: from topic selection to printing Tehran: Chapar.

  - Hadinejad, Shervin (2018) "Comparative analysis of the Bam earthquake news in local newspapers and information", Emdad and Nejat, No. 2

  - Hashemnejad, Fatemeh and Mohammad Sadeq Bidaki (2016) "Role of National Media" In crisis management and maintaining the peace of citizens (case study: citizens of Tehran's 22nd district)" Information and communication technology in educational sciences, volume 8, number 30, March 2016, pages 41-56

  - Imani, Hadi and Mohammad Baqer Habi (2021) The role of the media in engineering public opinion during a crisis", Crisis Management and Emergency Situations, Volume 13, Number 1, Spring 1400, Pages 57-75

  - Jalali, Ali Akbar (2012) "The Place of New Media in Crisis Communication", Knowledge of Crisis Prevention and Management , Autumn 1391, Number 5, Pages 216-207

  - Khojasteh Bagherzadeh Hassan and Zahir Ahmadi (2008) "Principles of Professional Ethics of Journalists and Mass Communication Media in Crisis Management (Earthquake)", Communication Research, Winter 2008, Volume 15 No. 56, pages 47-68

  - Khojasteh, Hassan (2008) "Crisis of natural disasters and the special role of radio in its control", Communication Research, summer and autumn 2008, numbers 42 and 43, pages 26-76
  - Khojaste , Hassan (2021) "The main policies of the media during crises caused by natural disasters", Interdisciplinary Studies in Media and Culture, Volume 10, Number 19, Spring and Summer 2008, Pages 43-78

  - Khorsand, Hamida and Alireza Alisha Talkhabi (2017) "Designing an Indigenous Model of Crisis Communication Management in Tehran", Sociological Studies, Spring 2017, Volume 9, Number 34, Pages 91-107

  - Nejatbakhsh Esfahani, Ali and Akbar Bagheri (2008) "The role of mass media in preventing crises", Communication Research, Winter 2008, Number 56, Pages 137-158
  - Nasrolahi, Akbar and Reza Bitarfan (2015) "Management of Meteorological Risk News Coverage on Television of the Islamic Republic of Iran", Management of Environmental Risks, Summer 2015, Volume 3, Number 2, Pages 189-171

  - Nouri Membarabadi, Ali, Ahmad Mirzaei and Tayyebe Barati. 2018) "Local Radio and Natural Hazards (Investigation of Radio Khuzestan's Performance in Media Coverage of Nowruz Flood 2018)", Environmental Hazards Management, Volume 6, Number 3, Fall 2018, pages 237-221
  - Parsizadeh, Farrokh, Parvaneh Pish-Namazi; Akbar Nasrollahi (2017) "Evaluation of the extent and manner of awareness of media managers about earthquakes and its management", Environmental Risk Management, Volume 4, Number 2, Summer 2017, Pages 175-191
  - Pish‌Namazi, Parvaneh, Yasamin  Ostovar Izadkhah (2015) "Investigation of the notification process in the double earthquakes of Ahar-Varzghan and the risks arising from it", Environmental Risk Management, Volume 2, Number 2, Summer 2015, Pages 157-170

  - Rabiei, Ali and Ehsan Shah-Qasmi (2006) "The Role of Communication" in crisis management", cultural and communication studies, winter 2015, volume 2, number 7, pages 61-81
  - Roshan Del Arbatani Taher and Soroush Salvatian (2008) "Designing a model of the role of mass media in the management of the pre-crisis stage", Iranian Management Sciences, spring 2008, volume 5, number 17, pages 111-111


  - Roshan Del Arbatani Taher and Soroush Salvatian (2008) "Crisis media management; A Preventive Approach", Communication Research, No. 66, 149-176

  - Roshandel Arbatani Taher (2007) "The Role of Media Management in the Transformation of Crisis from Threat to Opportunity", Communication Research, Fall 2007, Volume 15, Number 55, Pages 141-162

  - Rahpeik, Siamak (2008) "Decision-making process in crisis and the role of media", Communication Research, No. 56, pages 119-135

  - Rahpeik Siamak and Gholamhossein Nahazi (2011) "Methods for optimal performance of the role of the media" National in crisis management of unexpected natural events", strategic defense studies, summer 2011, number 441

  - Soltanifar, Mohammad and Mahmoodreza Mortazavi (2009), "optimal management model of editorial management of media organization in crisis, a case study of management of IRNA news agency" , Basirt, volume 16, number 44, autumn and winter 2009, pages 125-146

  - Soltanifar, Mohammad and Mahmoudreza Mortazavi (2015), "Planning and decision-making of media organizations in the management of natural disasters", crisis and situation management Emergencies, Winter 2015, Number 30, Pages 51-69

  - Shams, Morteza, Mohammad Qoli Minavand and Shahabuddin Sabouri (2019) "How to cover the crisis in Sedav Sima television news (case study, Plasko crisis in Khabar network)" Winter media 2019, number 117, pages 48-29

   Salavatian, Siavash and Fateme Mehrabani (2015) "The function of social media in the management of the possible earthquake crisis in Tehran", Knowledge of Crisis Prevention and Management, Volume 6 , Number 1 Spring 2015 , pages

  9-22 - Salavatian, Siavash (2014) "Management requirements of local media organizations in natural disasters: case study; Sahand TV in Arsbaran Earthquake", Knowledge of Crisis Prevention and Management, Volume 5 , Number 4 , Winter 2014

  - National   Committeeon Floods; Presidential Institute (2019) study and evaluation of the socia cultural, media and psychological aspects of the floods of 2019, the final report of the social, cultural and media working group of the special committee of the national flood report

   

  - Salvatian, Siavash (2015) "Designing a comprehensive model of the role of local and national radio and television in the management of natural hazards in Iran", Environmental Hazards Management, Vol. 3, Number 3 Autumn 2015 Page 211-232

  - Salvatian, Siavash (2022) "Measuring the organizational resilience of the country's main news agencies to face a possible earthquake in Tehran (case study: IRNA, ISNA, Mehr and Fars news agencies)", Geography and Environmental Hazards , Volume 10, Number 39, Pages 181-213

  - Taslimi, Mohammad Saeed, Mohammad Haghighi and Zeinab Moulai (2016) "Prioritization Audiences and information channels for preparing citizens to deal with earthquakes", Media, Fall 2016, Number 108, pages 121-140

  - Tavakoli, Ahmad (2009) "Sociology of crisis; Media and People", Sociological Studies, Fall 2018, Volume 5, Number 3, Pages 35-54

  - Yarifar, Mahdi and Ahmad Basri (2016)" The role of digital public relations in crisis management", crisis management and emergency situations, summer 2015, number 28, page 141-172.