مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مردم‌شناسی و عضو هسته پژوهشی مردم شناسی فرهنگی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

کار میدانی‌ مردم‌‌نگارانه‌‌ی من در میان محله‌‌ای حاشیه‌‌نشین در تبریز، به من نشان داد کالبد فیزیکی محله، شالوده‌‌ای اساسی‌ است که در و روی آن تجربه‌‌ها و زندگی‌‌های این مردمان شکل می‌‌گیرد. کالبد خاص مالازینال، با ریخت کلی دره و تپه، کوچه‌‌های تنگ و صدها پله‌‌ای، زمین‌‌های مرطوب، خانه‌‌های نم‌‌گرفته و بوگرفته، محیط فیزیکی‌‌ای را تشکیل داده که الگوی شماری از عواطف و فرایند شماری از مریضی بدن‌‌ها را پدید می‌‌آورد. با این فهم میدانی، از شاخه‌‌های مردم‌‌شناسی عواطف و مردم‌‌شناسی پزشکی کمک گرفتم تا واقعیت‌‌های عملی و زیسته‌‌ی این فرودستان را به لحاظ نظری درک کنم. داده‌‌های لازم برای این پژوهش، بر اساس کار میدانی طولانی‌‌مدت شش‌‌ماهه در این محله به دست آمدند. از طریق قطعات نوشتاری به سبک مردم‌‌نگارانه، شامل فیلدنوت‌‌ها و توضیحات‌‌شان، می‌‌خواهم آشکار کنم که چگونه محیط فیزیکی به تجربه‌‌ی زندگی روزانه مردمان مالازینال نفوذ می‌‌کند و به واسطه‌‌ی آن، فرهنگ عاطفی و روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • ایزدی جیران، اصغر. 1384. «صدای خاموش: نگارشی از محله ملازینال تبریز»، گاهنامه جامعه‌‌شناسی، انجمن علمی علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، 6 (7): 30-34.
  • ایزدی جیران، اصغر. 1385. توصیف فضاهای انسان‌‌ساخت حاشیه‌‌نشینان: مطالعه موردی محله قُپانلار تبریز، پایان‌‌نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز.
  • ایزدی جیران، اصغر. 1398. «کندن گور با سوزن: بدن‌‌مندی کار زنان فرودست: تصاویر و تأملات مردم‌‌نگارانه»، زنان امروز، دوره 6، شماره 36، صص: 26-30.
  • Beatty, Andrew. (2019). Emotional Worlds: Beyond an Anthropology of Emotion, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Bourdieu, Pierre. (1997). Pascalian Meditations. Stanford, CA: Stanford University Press.
  • Bourdieu, Pierre. (2001). Masculine Domination. Oxford: Blackwell.
  • Clifford, James & George Marcus. (1986). Writing Culture: The Poetics and Politics of
   Ethnography
   , Berkeley: The University of California Press.
  • Daftar-e tashilghari va tose-ye mahalli-ye Qopanlar. 2020. Ghozaresh-e sarshomari-ye jameayat va maskan (Report on Population and Housing). (In Persian)
  • Emerson, Rachel, et al (2011). Writing Ethnographic Fieldnotes, 2nd edition, Chicago: University of Chicago Press.
  • Fassin, Didier et al. (2015). At the Heart of the State: The Moral World of Institutions, translated by Patrick Brown and Didier Fassin, London: Pluto Press.
  • Gamlin, Jennie et al. (2020). Critical Medical Anthropology: Perspectives in and from Latin America, Bloomsbury: University College London.
  • Gay y Blasco, Paloma & Huon Wardle. (2019). How to Read Ethnography, 2nd edition, London & New York: Routledge.
  • Izadi-Jeiran, Asghar. 2006. Seday-e khamush: Neghareshi az mahalle-ye Qopanlar-e Tabriz (The Silent Voice: A Portrait of Qopanlar Neighborhood), Ghahnameye Jamee Shenasi, Daneshghah-e Tabriz, 6 (7): 30-34. (In Persian)
  • Izadi-Jeiran, Asghar. 2007. Tosife fazaha-ye ensansakhte hashiyeneshinan: Motaleye moredi mahalleye Qopanlar-e Tabriz (The Description of Social Spaces: Case Study of Qopanlar Neighborhood), Daneshghah-e Tabriz. (In Persian)
  • Izadi-Jeiran, Asghar. 2020. Kandan-e ghoor ba suzan: badanmandi-ye kar-e zanan-e foroodast (Digging Grave with Needle: The Embodiment of the Work of Women), Zanan-e Emrooz, 6 (36): 26-30. (In Persian)
  • Jackson, Michael. (1989). Paths toward a Clearing: Radical Empiricism and Ethnographic Inquiry, Bloomington: Indiana University Press.
  • Jenkins, Jenis et al. (2010). Pharmaceutical Self: The Global Shaping of Experience in an Age of Psychopharmacology, Santa Fe: SAR Press.
  • Khan, Nicola. (2017). Mental Disorder: Anthropological Insights, Toronto: University of Toronto Press.
  • Lutz, Catherine, and Geoffrey M. White. (1986). The Anthropology of EmotionsAnnual Review of Anthropology 15:405–436.
  • Malinowski, Bronislaw. (1922). Argonauts of the Western Pacific, London: G. Routledge and Sons, Ltd.
  • Marcus, George & Cushman, Dick 1982. Ethnographies as Texts, Annual Review of
   Anthropology
   , 11: 25-69.
  • Mauss, Marcel. 1925 (2000). The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, W. W. Norton & Company.
  • Mendenhall, Emily. (2012). Syndemic Suffering: Social Distress, Depression, and Diabetes among Mexican Immigrant Women, Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
  • Miller, Barbara. (2017). Cultural Anthropology in a Globalizing World, 8th edition, Boston: Pearson.
  • Rubben, Ton & Jeffery Sluka. (2012). Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader. MA: Blackwell.
  • Schensul, Jean & LeCampte, Margaret. (2013). Essential Ethnographic Methods. Ethnographer's toolkit, Volume 3, Second Edition, Lanham, MD: AltaMira Press.
  • Scheper-Hughes, Nancy & Lock, Margaret. (1987). The Mindful Body: A Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology, Medical Anthropology Quarterly, N S, 1 (1): 6-41.
  • Scheper-Hughes, Nancy. (1992). Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil, Berkeley: University of California Press.
  • Scheper-Hughes, Nancy. (2001). Saints, Scholars and Schizophrenics: Mental Illness in
   Rural Ireland
   , 2nd edition. Berkeley: University of California Press.
  • Shweder, Richard A., and Robert A. LeVine, eds. (1984). Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion, Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
  • Singer, Merril et al. (2020). Introducing Health Anthropology, Lanham: Rowman & Littlefield.
  • Strathern, Marilyn (1999) Property, Substance, and Effect: Anthropological Essays on Persons and Things, London & New Brunswick: The Athlone Press.
  • Strauss, Anselm L., and Juliet Corbin. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Newbury Park, CA: Sage Publications.
  • Taussig, Michael. (1992). The Nervous System, New York: Routledge.
  • Wagner, Roy. (1975). The Invention of Culture, Chicago: University of Chicago Press.