مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه ارتباطات

2 دانشجو دکترا رشته علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

پژوهش حاضر نقش سه عامل پیام ادراک‌شده، واقعیت مفهوم‌شده و باورهای مخاطب را در ارتباط با شیفتگی و از طریق سنت کیفی و روش مصاحبه عمیق بررسی کرده است. مطالعه واکنش 13 نوجوان دختر و پسر ایرانی 13 تا 18سال به چند مضمون انیمیشنی نشان داد که 1-معنای واقعیت برای هر مخاطب متفاوت است؛ بنابراین واقعیت داشتن یا نداشتنِ محتوا، به تنهایی نمی‌تواند، عامل اصلی شیفتگی باشد. 2. مرز بین درون‌فکنی باورهای روایی و فرافکنی باورهای خود به محتوای انیمیشنی بسیار نامشخص و محو است؛ به‌این ترتیب نمی‌توان با قطعیت گفت که مخاطب تحتِ تأثیر شیفتگی نسبت به محتوا، باورهایی را درونی کرده است 3. بین باورهای مخاطب و واقعیت مفهوم‌شده ارتباط وجود دارد. انعکاس باورهای مخاطب در محتوای انیمیشنی، میزان واقع‌نمایی آن را بیشتر می‌کند. باورهای مخاطب و واقعیت مفهوم شده با ادراک مخاطب از محتوا ارتباط دوسویه دارد و هر یک دیگری را تقویت می‌کند. در نهایت، هسته اصلی شیفتگی نسبت به محتوای تخیلی، مخاطب با تمامِ ویژگی‌های روانی، جمعیت‌شناختی و فرهنگی اوست.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • استوری، جان. (1385). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه. (ترجمه حسین پاینده). تهران: نشر آگه.
  • استم، رابرت. (1393). مقدمه‌ای بر نظریه فیلم (گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی). تهران: انتشارات سوره مهر.
  • استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت. مبانی پژوهش کیفی (1390). (ترجمه ابراهیم افشار). تهران: نشر نی.
  • پاینده، حسین. (1397). نظریه و نقد ادبی. تهران: انتشارات سمت.
  • تامسون جونز، کاترین. (1396). زیبایی‌شناسی و فیلم. (ترجمه عبدالله سالاروند). تهران: نقش جهان.
  • تامپسون، جان بی. (1389). رسانه‌ها و مدرنیته. (ترجمه مسعود اوحدی). تهران: سروش.
  • دی. ویمر، راجر؛ دومینیک، جوز آر (1393). تحقیق در رسانه‌های جمعی. (ترجمه دکتر کاووس سید امامی). تهران: سروش.
  • رز، ژیلیان. (1394). روش و روش‌شناسی تحلیل تصویر. (ترجمه سید‌جمال‌الدین اکبرزاده جهرمی). تهران: پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات/مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
  • فلیک، اووه. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی. (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نشر نی.
  • فیست، جس؛ جی‌فیست، گریگوری. (1392). نظریه‌های شخصیت. (مترجم یحیی سید‌محمدی). تهران: نشر روان.
  • گوت، بریس. (1385). همذات‌پنداری و احساسات روایی. (ترجمه بابک تبرایی). فصلنامه فارابی. سال (شانزدهم). شماره (61). ص 81-85.
  • موللی، کرامت. (1393). مبانی روان‌کاوی فروید-لکان. تهران: نشر نی.
  • مهدی‌زاده، سیدمحمد (1393). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
  • موناکو، جیمز (1385). چگونگی درک فیلم. (ترجمه حمیدرضا احمدی‌لاری). تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
  • هومر، شون (1388) ژاک لاکان. (ترجمه محمدعلی جعفری و سید محمد‌ابراهیم طاهایی). تهران: ققنوس.
  • Adams-Price, C.& Greene, A.L. (1990). Secondary attachment & adolescent self-concept. Sex Roles: A Journal of Research, 22(3-4), 187–198.
  • Allen, R. (2012). Identification in the Cinema. The British Journal of Aesthetics, 52(2), 197–200.
  • Allen, Robert C. (1983): On Reading Soaps: A Semiotic Primer. In: Kaplan, Ann (ed.): Regarding Television. Critical Approaches. (American Film Institute Monograph Series).
  • Bronfenbrenner, U. (1960). Freudian Theories of Identification and Their Derivatives. Child Development, 31(1), 15.
  • Busselle, R., & Bilandzic, H. (2009). Measuring Narrative Engagement. Media Psychology, 12(4), 321–347.
  • Carrol, N. (1990): The Philosophy of Horror, or the Paradoxes of the Heart. New York: Routdledge.
  • Caughey, J.L. (1978). Artificial social relations in modern America. American Quarterly, 30, 70-89.
  • Cohen, J. (1997). Parasocial relations and romantic attraction: Gender and dating status differences. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 41(4), 516–529.
  • Cohen, J. (1999). Favorite characters of teenage viewers of Israeli serials. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 43(3), 327–345.
  • Cohen, J. (2001). Defining Identification: A Theoretical Look at the Identification of Audiences With Media Characters. Mass Communication and Society, 4(3), 245–264.
  • Cohen, J. (2004). Parasocial Break-Up from Favorite Television Characters: The Role of Attachment Styles and Relationship Intensity. Journal of Social and Personal Relationships, 21(2), 187–202.
  • Cohen, J., Tal-Or, N., & Mazor-Tregerman, M. (2015). The Tempering Effect of Transportation: Exploring the Effects of Transportation and Identification During Exposure to Controversial Two-Sided Narratives. Journal of Communication, 65(2), 237–258.
  • Whimmer. R. & Dominic J. R (2011). Mass Media Research: in Introduction translated in Persian by SededEmami. K in 1393 and published by Soroush Publication. (In Persian)
  • J and Fiest. G (2017). Theories of Personality translated by SeyedMohammadi in 1392 and Published by Ravan Publication. (In Persian)
  • U ( 2007). An Introduction to Qualitative Research translated by Jalili. H in 1387 and Published by Ney Publication. (In Persian)
  • Giles & Maltby (2004). The role of media figures in adolescent development: Relations between autonomy, attachment and interest in celebrities. Personality and Individual Differences, 36, 813-822.
  • Giles, D. C. (2002) Para-social interaction: a review of the literature and a model for future research. Media Psychology, 4(III), 279-305.
  • Giles, D.C. (2003). Media Psychology. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
  • Green, M. C., & Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. Journal of Personality and Social Psychology, 79(5), 701–721.
  • Green, M. C., & Donahue, J. K. (2011). Persistence of Belief Change in the Face of Deception: The Effect of Factual Stories Revealed to Be False. Media Psychology, 14(3), 312–331.
  • Green, M. C., & Sestir, M. (2017). Transportation Theory. The International Encyclopedia of Media Effects, 1–14
  • Greene, J. O. (2012). Information Processing. The International Encyclopedia of Communication.
  • Horton, D. & Wohl, R. (1956). Mass communication and para-social interaction:Observations on intimacy at a distance.” Psychiatry, 19 (3) 215-30.
  • Larsen, J. T., McGraw, A. P., & Cacioppo, J. T. (2001). Can people feel happy and sad at the same time? Journal of Personality and Social Psychology, 81(4), 684–696.
  • McCutcheon, L. E., Lange, R., & Houran, J. (2002). Conceptualization and measurement of celebrity worship. British Journal of Psychology, 93(1), 67–87.
  • S. M (1393). Critical Theories of Media. Hamshahri Publication. (In Persian)
  • Metz, C. (1975). The Imaginary Signifier. Screen, 16(2), 14–76.
  • J (1385). How to read a film: Movies, Media and Beyond, translated by Ahmadi-Lari H. published by Farabi Cinematic Foundation. (In Persian)
  • K (1393). An introduction to Freud-Lacan Psychoanalysis. Ney Publication. (In Persian)
  • Oliver, M. B., Raney, A. A., Slater, M. D., Appel, M., Hartmann, T., Bartsch, A., … Das, E. (2018). Self-transcendent Media Experiences: Taking Meaningful Media to a Higher Level. Journal of Communication, 68(2), 380–389.
  • H (1397). Critical Theory: An Interdisciplinary Coursebook. Samt Publication. (In Persian)
  • Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1984). The effects of involvement on responses to argument quantity and quality: Central and peripheral routes to persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 46(1), 69–81.
  • Richard J. Gerrig and Deborah A. Prentice (1991). The Representation of Fictional Information. Psychological Science. Vol. 2, No. 5 (Sep., 1991), pp. 336-340 (5 pages). Published By: Sage Publications, Inc.
  • Gillian (2001). Visual Methodology: An Instruction to the Interpretation of Visual Materials translated by Jahromi. S. J in 1394 and published by Culture, Art and Commutation Research Center. (In Persian)
  • Schramm, H. & Hartmann, T. (2008). The PSI Process Scales. A new measure to assess the utility and breadth of parasocial processes. Communication 33, 385-401.
  • Smith, G. M. (2003): Film Structure and the Emotion System. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Smith, M (1995): Engaging Characters. Fiction, Emotion, and the Cinema. Oxford: Oxford University Press.
  • Smith, M. (1994). Altered States: Character and Emotional Response in the Cinema. Cinema Journal, 33(4), 34.
  • R. (2000). Film Theory: An Introduction translated in Persian by group of translators le by Norouzi. E in 1393 and published by Soureh Mehr Publication. (In Persian)
  • Stever, G. (1991). The celebrity appeal questionnaire. Psychological Reports, 68 (3), 859-866.
  • Stever, G. (1994). Para-social attachments: Motivational antecedents. Dissertation Abstracts International, B55/07, 3039, January 1995.
  • Stever, G. (2009). Parasocial and social interaction with celebrities: Classification of Media fans. Journal of Media Psychology, 14, Downloaded from http://www.calstatela.edu/faculty/sfischo/.
  • Stever, G. (2010). Fan behavior and lifespan development theory: Explaining para-social and social attachment to celebrities. Journal of Adult Development. DOI: 10.1007/s10804-010-9100-0
  • Stever, G. (2011). 1989 vs. 2009: A comparative analysis of music superstars Michael Jackson and Josh Groban, and their fans. Journal of Media Psychology, 16 (1), Downloaded from http://www.calstatela.edu/faculty/sfischo/.
  • Stever, G. (2012). The role of Twitter in parasocial interactions between celebrities and fans. Proceedings of the American Psychological Association, Orlando, FL August 4-7, 2012.
  • Stever, G. S. (2017). Parasocial Theory: Concepts and Measures. The International Encyclopedia of Media Effects, 1–12.
  • J . (1950) Cultural Studies and the Study of Popular Culture translated in Persian by Payandeh. H in 1385 and published by Agah Publication. (In Persian)
  • A. & Corbin. J (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques Paperback translated by Afshar. E in 1390 and published by Ney Publication. (In Persian)
  • J. B. (1995). Media and Modernity: A Social Theory of the Media translated in Persian by Ohadi. M in 1389 and Published by Soroush Publication. (In Persian)
  • Thomson-Jones. K (2008). Aesthetics and Film translated in Persian by Salarvand. A in 1396 and Published by Naghsh-Jahan publication. (In Persian)
  • Van Lear, T., de Ruyter, K., Visconti, L. M., & Wetzels, M. (2014). The Extended Transportation-Imagery Model: A Meta-Analysis of the Antecedents and Consequences of Consumers’ Narrative Transportation. Journal of Consumer Research, 40(5), 797–817
  • Vorderer, P., & Halfmann, A. (2019). Why do we entertain ourselves with media narratives? A theory of resonance perspective on entertainment experiences. Annals of the International Communication Association, 1–18.
  • Vorderer, P., Klimmt, C., & Ritterfeld, U. (2004). Enjoyment: At the Heart of Media Entertainment. Communication Theory, 14(4), 388–408.
  • Wollheim, R. (1974) Imagination and Identification. In On Art and the Mind Harvard University Press Cambridge 54–83.
  • Wood, R. (1965). Hitchcock’s Films. Tantivy Press, 129.
  • Zillman, D., & Cantor, J. R. (1977). Affective responses to the emotions of a protagonist. Journal of Experimental Social Psychology, 13(2), 155–165.
  • Zillmann, D. (1995). Mechanisms of emotional involvement with drama. Poetics, 23(1-2), 33–51.
  • Zillmann, D. (2008). Emotional Arousal Theory. The International Encyclopedia of Communication.
  • Zumalde-Arregi, Im. (2011). The filmic emotion. A comparative analysis of film theories. Revista Latina de Comunicacion Social 66(922-944):326-349. Translation by Cruz Alberto Martinez-Arcos (University of London).