مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه ارتباطات

2 دانشجو دکترا رشته علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

پژوهش حاضر نقش سه عامل پیام ادراک‌شده، واقعیت مفهوم‌شده و باورهای مخاطب را در ارتباط با شیفتگی و از طریق سنت کیفی و روش مصاحبه عمیق بررسی کرده است. مطالعه واکنش 13 نوجوان دختر و پسر ایرانی 13 تا 18سال به چند مضمون انیمیشنی نشان داد که 1-معنای واقعیت برای هر مخاطب متفاوت است؛ بنابراین واقعیت داشتن یا نداشتنِ محتوا، به تنهایی نمی‌تواند، عامل اصلی شیفتگی باشد. 2. مرز بین درون‌فکنی باورهای روایی و فرافکنی باورهای خود به محتوای انیمیشنی بسیار نامشخص و محو است؛ به‌این ترتیب نمی‌توان با قطعیت گفت که مخاطب تحتِ تأثیر شیفتگی نسبت به محتوا، باورهایی را درونی کرده است 3. بین باورهای مخاطب و واقعیت مفهوم‌شده ارتباط وجود دارد. انعکاس باورهای مخاطب در محتوای انیمیشنی، میزان واقع‌نمایی آن را بیشتر می‌کند. باورهای مخاطب و واقعیت مفهوم شده با ادراک مخاطب از محتوا ارتباط دوسویه دارد و هر یک دیگری را تقویت می‌کند. در نهایت، هسته اصلی شیفتگی نسبت به محتوای تخیلی، مخاطب با تمامِ ویژگی‌های روانی، جمعیت‌شناختی و فرهنگی اوست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teenagers’ Involvement in foreign animated movies

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Mahdizadeh 1
 • Atefe Rezvannia 2

1 Associate Professor of Allameh Tabataba'i University

2 Ph.D. Student

چکیده [English]

We applied grounded theory to study how and why Iranian teenagers aged between 13-18 are involved in foreign animated movies. Specifically, the role of 3 main categories namely perceived reality and audiences’ perceptions and their believes in causing involvement in animated movies were taken into consideration. In case of audience perceptions, the results show that audience members are often obsessed with their own perceptions of the text so that two different types of perceptions were led to the same level of involvement. Reality is also very subjective so that being real or unreal cannot predict involvement in animated movies. The study, because of its qualitative nature and lack of pretests, cannot explain, whether introjection or projection played the main roles in involvement with the animated movies. However, it supports the idea that receiver or audience, with all their social, psychological and cultural characteristics, is the main reason behind experiencing involvement in animated movies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Involvement
 • animated movies
 • perceived reality
 • perceptions
 • identification
 •  

  • استوری، جان. (1385). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه. (ترجمه حسین پاینده). تهران: نشر آگه.
  • استم، رابرت. (1393). مقدمه‌ای بر نظریه فیلم (گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی). تهران: انتشارات سوره مهر.
  • استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت. مبانی پژوهش کیفی (1390). (ترجمه ابراهیم افشار). تهران: نشر نی.
  • پاینده، حسین. (1397). نظریه و نقد ادبی. تهران: انتشارات سمت.
  • تامسون جونز، کاترین. (1396). زیبایی‌شناسی و فیلم. (ترجمه عبدالله سالاروند). تهران: نقش جهان.
  • تامپسون، جان بی. (1389). رسانه‌ها و مدرنیته. (ترجمه مسعود اوحدی). تهران: سروش.
  • دی. ویمر، راجر؛ دومینیک، جوز آر (1393). تحقیق در رسانه‌های جمعی. (ترجمه دکتر کاووس سید امامی). تهران: سروش.
  • رز، ژیلیان. (1394). روش و روش‌شناسی تحلیل تصویر. (ترجمه سید‌جمال‌الدین اکبرزاده جهرمی). تهران: پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات/مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
  • فلیک، اووه. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی. (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نشر نی.
  • فیست، جس؛ جی‌فیست، گریگوری. (1392). نظریه‌های شخصیت. (مترجم یحیی سید‌محمدی). تهران: نشر روان.
  • گوت، بریس. (1385). همذات‌پنداری و احساسات روایی. (ترجمه بابک تبرایی). فصلنامه فارابی. سال (شانزدهم). شماره (61). ص 81-85.
  • موللی، کرامت. (1393). مبانی روان‌کاوی فروید-لکان. تهران: نشر نی.
  • مهدی‌زاده، سیدمحمد (1393). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
  • موناکو، جیمز (1385). چگونگی درک فیلم. (ترجمه حمیدرضا احمدی‌لاری). تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
  • هومر، شون (1388) ژاک لاکان. (ترجمه محمدعلی جعفری و سید محمد‌ابراهیم طاهایی). تهران: ققنوس.
  • Adams-Price, C.& Greene, A.L. (1990). Secondary attachment & adolescent self-concept. Sex Roles: A Journal of Research, 22(3-4), 187–198.
  • Allen, R. (2012). Identification in the Cinema. The British Journal of Aesthetics, 52(2), 197–200.
  • Allen, Robert C. (1983): On Reading Soaps: A Semiotic Primer. In: Kaplan, Ann (ed.): Regarding Television. Critical Approaches. (American Film Institute Monograph Series).
  • Bronfenbrenner, U. (1960). Freudian Theories of Identification and Their Derivatives. Child Development, 31(1), 15.
  • Busselle, R., & Bilandzic, H. (2009). Measuring Narrative Engagement. Media Psychology, 12(4), 321–347.
  • Carrol, N. (1990): The Philosophy of Horror, or the Paradoxes of the Heart. New York: Routdledge.
  • Caughey, J.L. (1978). Artificial social relations in modern America. American Quarterly, 30, 70-89.
  • Cohen, J. (1997). Parasocial relations and romantic attraction: Gender and dating status differences. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 41(4), 516–529.
  • Cohen, J. (1999). Favorite characters of teenage viewers of Israeli serials. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 43(3), 327–345.
  • Cohen, J. (2001). Defining Identification: A Theoretical Look at the Identification of Audiences With Media Characters. Mass Communication and Society, 4(3), 245–264.
  • Cohen, J. (2004). Parasocial Break-Up from Favorite Television Characters: The Role of Attachment Styles and Relationship Intensity. Journal of Social and Personal Relationships, 21(2), 187–202.
  • Cohen, J., Tal-Or, N., & Mazor-Tregerman, M. (2015). The Tempering Effect of Transportation: Exploring the Effects of Transportation and Identification During Exposure to Controversial Two-Sided Narratives. Journal of Communication, 65(2), 237–258.
  • Whimmer. R. & Dominic J. R (2011). Mass Media Research: in Introduction translated in Persian by SededEmami. K in 1393 and published by Soroush Publication. (In Persian)
  • J and Fiest. G (2017). Theories of Personality translated by SeyedMohammadi in 1392 and Published by Ravan Publication. (In Persian)
  • U ( 2007). An Introduction to Qualitative Research translated by Jalili. H in 1387 and Published by Ney Publication. (In Persian)
  • Giles & Maltby (2004). The role of media figures in adolescent development: Relations between autonomy, attachment and interest in celebrities. Personality and Individual Differences, 36, 813-822.
  • Giles, D. C. (2002) Para-social interaction: a review of the literature and a model for future research. Media Psychology, 4(III), 279-305.
  • Giles, D.C. (2003). Media Psychology. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
  • Green, M. C., & Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. Journal of Personality and Social Psychology, 79(5), 701–721.
  • Green, M. C., & Donahue, J. K. (2011). Persistence of Belief Change in the Face of Deception: The Effect of Factual Stories Revealed to Be False. Media Psychology, 14(3), 312–331.
  • Green, M. C., & Sestir, M. (2017). Transportation Theory. The International Encyclopedia of Media Effects, 1–14
  • Greene, J. O. (2012). Information Processing. The International Encyclopedia of Communication.
  • Horton, D. & Wohl, R. (1956). Mass communication and para-social interaction:Observations on intimacy at a distance.” Psychiatry, 19 (3) 215-30.
  • Larsen, J. T., McGraw, A. P., & Cacioppo, J. T. (2001). Can people feel happy and sad at the same time? Journal of Personality and Social Psychology, 81(4), 684–696.
  • McCutcheon, L. E., Lange, R., & Houran, J. (2002). Conceptualization and measurement of celebrity worship. British Journal of Psychology, 93(1), 67–87.
  • S. M (1393). Critical Theories of Media. Hamshahri Publication. (In Persian)
  • Metz, C. (1975). The Imaginary Signifier. Screen, 16(2), 14–76.
  • J (1385). How to read a film: Movies, Media and Beyond, translated by Ahmadi-Lari H. published by Farabi Cinematic Foundation. (In Persian)
  • K (1393). An introduction to Freud-Lacan Psychoanalysis. Ney Publication. (In Persian)
  • Oliver, M. B., Raney, A. A., Slater, M. D., Appel, M., Hartmann, T., Bartsch, A., … Das, E. (2018). Self-transcendent Media Experiences: Taking Meaningful Media to a Higher Level. Journal of Communication, 68(2), 380–389.
  • H (1397). Critical Theory: An Interdisciplinary Coursebook. Samt Publication. (In Persian)
  • Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1984). The effects of involvement on responses to argument quantity and quality: Central and peripheral routes to persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 46(1), 69–81.
  • Richard J. Gerrig and Deborah A. Prentice (1991). The Representation of Fictional Information. Psychological Science. Vol. 2, No. 5 (Sep., 1991), pp. 336-340 (5 pages). Published By: Sage Publications, Inc.
  • Gillian (2001). Visual Methodology: An Instruction to the Interpretation of Visual Materials translated by Jahromi. S. J in 1394 and published by Culture, Art and Commutation Research Center. (In Persian)
  • Schramm, H. & Hartmann, T. (2008). The PSI Process Scales. A new measure to assess the utility and breadth of parasocial processes. Communication 33, 385-401.
  • Smith, G. M. (2003): Film Structure and the Emotion System. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Smith, M (1995): Engaging Characters. Fiction, Emotion, and the Cinema. Oxford: Oxford University Press.
  • Smith, M. (1994). Altered States: Character and Emotional Response in the Cinema. Cinema Journal, 33(4), 34.
  • R. (2000). Film Theory: An Introduction translated in Persian by group of translators le by Norouzi. E in 1393 and published by Soureh Mehr Publication. (In Persian)
  • Stever, G. (1991). The celebrity appeal questionnaire. Psychological Reports, 68 (3), 859-866.
  • Stever, G. (1994). Para-social attachments: Motivational antecedents. Dissertation Abstracts International, B55/07, 3039, January 1995.
  • Stever, G. (2009). Parasocial and social interaction with celebrities: Classification of Media fans. Journal of Media Psychology, 14, Downloaded from http://www.calstatela.edu/faculty/sfischo/.
  • Stever, G. (2010). Fan behavior and lifespan development theory: Explaining para-social and social attachment to celebrities. Journal of Adult Development. DOI: 10.1007/s10804-010-9100-0
  • Stever, G. (2011). 1989 vs. 2009: A comparative analysis of music superstars Michael Jackson and Josh Groban, and their fans. Journal of Media Psychology, 16 (1), Downloaded from http://www.calstatela.edu/faculty/sfischo/.
  • Stever, G. (2012). The role of Twitter in parasocial interactions between celebrities and fans. Proceedings of the American Psychological Association, Orlando, FL August 4-7, 2012.
  • Stever, G. S. (2017). Parasocial Theory: Concepts and Measures. The International Encyclopedia of Media Effects, 1–12.
  • J . (1950) Cultural Studies and the Study of Popular Culture translated in Persian by Payandeh. H in 1385 and published by Agah Publication. (In Persian)
  • A. & Corbin. J (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques Paperback translated by Afshar. E in 1390 and published by Ney Publication. (In Persian)
  • J. B. (1995). Media and Modernity: A Social Theory of the Media translated in Persian by Ohadi. M in 1389 and Published by Soroush Publication. (In Persian)
  • Thomson-Jones. K (2008). Aesthetics and Film translated in Persian by Salarvand. A in 1396 and Published by Naghsh-Jahan publication. (In Persian)
  • Van Lear, T., de Ruyter, K., Visconti, L. M., & Wetzels, M. (2014). The Extended Transportation-Imagery Model: A Meta-Analysis of the Antecedents and Consequences of Consumers’ Narrative Transportation. Journal of Consumer Research, 40(5), 797–817
  • Vorderer, P., & Halfmann, A. (2019). Why do we entertain ourselves with media narratives? A theory of resonance perspective on entertainment experiences. Annals of the International Communication Association, 1–18.
  • Vorderer, P., Klimmt, C., & Ritterfeld, U. (2004). Enjoyment: At the Heart of Media Entertainment. Communication Theory, 14(4), 388–408.
  • Wollheim, R. (1974) Imagination and Identification. In On Art and the Mind Harvard University Press Cambridge 54–83.
  • Wood, R. (1965). Hitchcock’s Films. Tantivy Press, 129.
  • Zillman, D., & Cantor, J. R. (1977). Affective responses to the emotions of a protagonist. Journal of Experimental Social Psychology, 13(2), 155–165.
  • Zillmann, D. (1995). Mechanisms of emotional involvement with drama. Poetics, 23(1-2), 33–51.
  • Zillmann, D. (2008). Emotional Arousal Theory. The International Encyclopedia of Communication.
  • Zumalde-Arregi, Im. (2011). The filmic emotion. A comparative analysis of film theories. Revista Latina de Comunicacion Social 66(922-944):326-349. Translation by Cruz Alberto Martinez-Arcos (University of London).