مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مطالعات سبک‌زندگی اسلامی یکی از پرشمارترین عناوین کتاب و پژوهش (خصوصاً دردهه90) بوده و مورد توجه نهادهای حاکمیتی و سیاستگذاران فرهنگی قرارگرفته است. به هدف بررسی انتقادی این مطالعات و مسئله‌شناسی این پژوهش‌ها 30مقاله و 14کتاب گزینش و با روش «فراترکیب» و با رویکرد «تحلیل انتقادی» بررسی شده است. در این مقاله انواع نظریه‌ها و روش‌های به‌کارگرفته و چالش‌هایی که به تصویر کشیده‌اند دسته‌بندی و عرضه شده است. پس از ارائه نیم‌رخی از وضعیت فعلی دین‌داری و سبک‌زندگی دینی برآمده از پژوهش‌ها، ماهیت پژوهش‌ها و انتقاداتی که به آن‌ها وارد شده ازنظر گذرانده شد. عدم توجه به پرسش‌های امروز درمطالعات، نادیده گرفتن تکثر سبک‌های زندگی، دولتی و سفارشی بودن پژوهش‌ها، غیر علمی بودن آثار ترویجی، نپرداختن به موضوعاتی چون عدالت و قدرت در شاخص‌ها، اکتفا کردن به رویکردهای فردی و روان‌شناختی، قطبی شدن مطالعات، نداشتن گفتگوی انتقادی با نظریات به کارگرفته شده و ارائه همبستگی‌های بدیهی بین متغیرها در مطالعات کمی، ازجمله نقدهای وارده به این پژوهش‌ها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Religious Lifestyle Studies

نویسنده [English]

 • سمیه توحیدلو

Assistant Professor, Department of Social Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

چکیده [English]

One of the most numerous titles of books and research (especially in the 90s) has been the study of Islamic lifestyle; And has been considered by government and cultural policymakers. In order to critically review these studies and the problematics of these researches, 30 articles and 14 books s have been selected; And these surveys were analyzed by qualitative meta-synthesis method and the "critical analysis" approach. This article tries to categorize and present the types of theories and methods used and the challenges depicted about religious lifestyle studies. After presenting a summary of the current state of religiosity and religious lifestyle resulting from the research, the essence of the research and the criticisms that can be made about them were considered. Ignorance of today's questions in studies, ignoring the plurality of lifestyles, turning research into commissioned by the government, unscientific extension works, underestimating indicators such as justice and power, limiting to individual and psychological approaches, polarizing studies, Lack of critical dialogue with the theories used and the presentation of obvious correlations between variables in quantitative studies are among the criticisms of these studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Lifestyle"
 • "Religious Lifestyle"
 • "Islamic Lifestyle"
 • "Cultural Policy Making". "Meta synthesis"
 • ابوالحسنی نیارکی، فرشته؛1399: آسیب‌شناسی رشد اخلاقی در زیست اجتماعی اسلامی از منظر قرآنی، پژوهش‌نامه سبک زندگی بهار و تابستان - شماره 10، 91-116
 • احمدی، محمدحسن؛1399: جایگاه متن در تقریر سبک زندگی اسلامی، پژوهش‌نامه سبک زندگی بهار و تابستان- شماره 10، 9-27
 • اصمی اصطهباناتی، مریم؛ گروسی، سعیده؛ 1393: سبک زندگی دینی و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، پیاپی 13، 515-538
 • افخمی اردکانی، مهدی؛ توکلی، عبدالله؛ 1395: توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی، دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال ده، شماره 19، پاییز و زمستان، 31-54
 • الهی خراسانی، علی؛ عزیزی، علیرضا؛ 1397: سبک زندگی مفهوم‌شناسی و نظریه‌ها، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول
 • امینی، نوروز؛ حلال‌خور، کوثر؛ 1394: مؤلفه‌های سبک زندگی دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، نشریه مهندسی فرهنگی، سال نهم، شماره 84، تابستان، 10-29
 • باقری، شهلا؛ 1394: بررسی رابطه سبک زندگی و دینداری زنان دانشجوی دانشگاه خوارزمی. دوفصلنامه پژوهش‌های انتظامی-اجتماعی زنان و خانواده، دوره سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 161-175
 • باقری، یاسر؛ غفاری، غلامرضا؛ 1399: تحلیل انتقادی، کوششی روش‌شناختی برای مواجهه با مناسبات قدرت، فصلنامه علمی روش‌شناسی علوم انسانی، زمستان، سال 26، شماره 105، 8-69
 • برزگر ماهر، زینب؛ زرقانی، حسن؛ 1398: سبک زندگی اسلامی سیاسی، قم، انتشارات سربداران
 • بنائیان سفید، محمد؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ کشتی‌آرای، نرگس؛ آقاپور، سیدمهدی؛ 1394: واکاوی مفهوم سبک زندگی اسلامی-ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری در آینه آیات و روایات، مدیریت فرهنگی، سال نهم، شماره سی‌ام، زمستان، 59-90
 • جوادی یگانه، محمدرضا؛1395: وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران، دفتر طرح‌های ملی وزارت ارشاد (سال انجام 1394)
 • چاوشی، سیده‌مریم 1399: سبک زندگی، از ایده تا سوژه: سوژه‌های برنامه‌سازی در حوزه سبک زندگی اسلامی‌ایرانی. قم: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، نشر دین و رسانه.
 • چراغی، معصومه؛ پیراهری، نیره؛ بقایی سرابی، علی؛ کاشانی، مجید؛ کفاشی، مجید؛ 1399: پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس مؤلفه‌های اجتماعی (دیدگاه اعتقادی و سبک زندگی) در زنان درگیر به بلایای طبیعی، پژوهش اجتماعی پاییز، شماره 48، 81-102
 • حاجیانی، ابراهیم؛ 1386: الگوهای سبک زندگی ایرانیان، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، چاپ اول
 • حاجیانی، ابراهیم؛ قهرمانی‌نژاد شایق، بهاالدین؛ 1393: امکان‌سنجی تحقق سبک زندگی دینی (اسلامی) در جامعه ایران (بر اساس سه اثر مفاتیح‌الحیات، الحیات، سراج الشیعه)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 3، شماره 4، زمستان، 513-538
 • خانواده و مصرف کالاهای فرهنگی جدید، بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (حوزه‌های علمیه خواهران) به مناسبت روز زن، خرداد 1389، نشر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
 • خورشید، صدیقه؛ شاهی، طاهره؛ هندی، اسفندیار؛ 1399: تبیین روابط میان سبک زندگی اسلامی، غنی‌سازی کار یا خانواده و اثربخشی زندگی نیروی کار سازمان (زمینه مطالعه:‌نیروی کار شرکت نفت نوشهر)، پژوهش‌نامه سبک زندگی، بهار و تابستان، شماره 10، 69-90
 • ذکایی، محمدسعید؛ امن‌پور، مریم؛ 1391: تاریخ فرهنگی بدن در ایران، انتشارات تیسا، چاپ اول
 • رجب‌زاده، احمد؛1382: رفتارهای فرهنگی ایرانیان، موج اول، دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سال انجام 1378)
 • رجب‌زاده، احمد؛1383: رفتارهای فرهنگی ایرانیان، موج دوم، سازمان تبلیغات اسلامی (سال انجام 1382)
 • رحمانی فیروزجاه، علی؛ سهرابی، سعدیه (1392). سبک زندگی و دینداری. تهران: نگاه بینه.
 • رسا، امید؛ فراهانی، محمد؛ 1400: علل و منشأ تفاوت سبک زندگی انسان‌ها از دیدگاه قرآن، مطالعات قرآنی تابستان، شماره 46، 123-143
 • رستمی، سمیه؛ مرادخانی، احمد؛ سالاری‌فر، محمدرضا؛ شفیعی مازندرانی، سیدمحمد؛ 1397: بررسی شاخص‌های ارتباط کلامی با نامحرم با رویکرد سبک زندگی اسلامی، دوفصلنامه سبک زندگی، سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان، 111-125
 • رضایی، عبدالعلی؛1380: ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، موج اول، دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سال انجام 1379)
 • رئوف موسوی، سید ابراهیم؛ 1399: مسئله سبک زندگی، شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ اول
 • زائ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا؛1393: سبک زندگی: نگاهی به زندگی دینی مسلمانان ایرانی. اصفهان: آرما.
 • زم‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی؛1394: رساله تشریفات: سبک زندگی ایرانی اسلامی. تهران: کتاب جمهور
 • سراج‌زاده، سیدحسین؛ باقری، لیلا؛ 1396: تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های سبک زندگی بعد از دهه 80، مطالعات فرهنگ - ارتباطات، دوره 18، شماره 37، بهار، 131-162
 • سفیری، خدیجه؛ صدفی، ذبیح‌اله؛1391: فراتحلیل مطالعات و پژوهش‌های جنسیت و سرمایه اجتماعی، جامعه‌شناسی کاربردی شماره ۴۷، ۳۷-۷۴
 • سفیری، خدیجه؛ مدیری، فاطمه؛1390: فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر اوقات فراغت، مطالعات جامعه‌شناختی، سال 18، شماره 38؛ 145-166
 • شاکرنژاد، احمد؛ 1397: مبانی پانتئیستی سبک زندگی در معنویت‌گرایی جدید، پژوهش‌نامه سبک زندگی بهار و تابستان، شماره 6، 25-41
 • صبوریان، محسن؛ 1399: سبک زندگی در مراحل تکاملی پیشروی انقلاب اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان پاییز و زمستان، شماره 19، 251-271
 • عطادخت، اکبر؛ هاشمی، جواد؛ جسارتی، علی؛1395: نقش میزان پایبندی زنان خانواده‌ها به سبک زندگی اسلامی در پیش‌بینی عارضات خانوادگی، دوفصلنامه پژوهش انتظامی- اجتماعی زنان و خانواده، دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان، 49-66
 • غفاری، غلامرضا؛ 1384: سنجش سرمایه اجتماعی کشور (موج اول)، وزارت کشور
 • غفاری، غلامرضا؛ 1393: سنجش سرمایه اجتماعی کشور (موج دوم)، وزارت کشور
 • غفاری، غلامرضا؛ 1394: موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، دفتر طرح‌های ملی وزارت ارشاد
 • فاضلی، محمد؛ 1398: مصرف و سبک زندگی، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول
 • فاضلی، محمد؛ 1393: نگاه راهبردی به سبک زندگی، گزارش پژوهشی منتشر نشده
 • فاضلی، محمد؛ 1387: تصویری از سبک زندگی فرهنگی جامعه دانشجویی، تحقیقات فرهنگی، سال 1، شماره 1، بهار، 175-198
 • ف‍اض‍ل‍ی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌؛ شریفی، سعید؛1399: دین و سبک زندگی: بررسی تجربی در کلان‌شهر تهران، ‏مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
 • فرجی، مهدی؛ کاظمی، عباس؛1388: بررسی وضعیت دین‌داری در ایران (با تأکید بر داده‌های پیمایش‌های سه دهه گذشته)، تحقیقات فرهنگی، دوره 2، شماره 6، تابستان، 79-95
 • فردرو، محسن؛1393: سبک زندگی و رسانه‌های نوین، انتشارات مه‌آسا، چاپ اول
 • فیروزآبادی، سید احمد؛ میرزایی، حسین، جاذبی، خالد؛1394: بررسی رابطه میان مفاهیم سبک زندگی و هویت مذهبی در شهر و روستا (مورد مطالعه: جوانان 18-30 ساله شهر بوکان و سه روستای «سلامت، کوره‌کانی و گلولان سفلی»، توسعه اجتماعی، دوره 10، شماره 2، زمستان، 7-26
 • کاظمی، عباس؛ فرجی، مهدی؛1389: سنجش دینداری ایرانیان، دفتر پژوهش‌های کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی
 • کافی، مجید؛ 1394: مدل اصلاح و راهکارهای گسترش سبک زندگی اسلامی، دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، سال 7، شماره 14، پاییز و زمستان، 57-75
 • ک‍اوی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د؛ 1393: چیستی سبک زندگی اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز چاپ و انتشارات
 • ک‍اوی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د؛ 1392: سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • کاویانی آرانی، محمد؛ فولادی وندا، حفیظ الله؛1395: نقش جامعه در تغییر و اصلاح سبک زندگی، معرفت، سال 25، شماره 231، اسفند، 27-40
 • کاویانی آرانی، محمد؛ 1400: نقش حکومت و قوانین بین‌الملل در سبک زندگی اسلامی؛ با رویکرد اصلاح اجتماعی، تحقیقات بنیادین علوم انسانی تابستان، شماره 23، 97-116
 • کرمی قهی، محمدتقی؛ زادسر، زینب؛1392: سنجش بررسی رابطه دین‌داری و سبک زندگی (مطالعه موردی زنان 20 ساله و بیشتر ساکن شهر تهران)، زن در فرهنگ و هنر، دوره 5، شماره 1، 85-101
 • ک‍وش‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق؛ 1393: سبک زندگی به روایت انقلاب اسلامی. قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف‏.
 • گودرزی، محسن؛ 1382: ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، موج دوم، دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • گودرزی، محسن؛ 1383: گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی در ایران، سازمان تبلیغات اسلامی
 • مزینانی، محمدصادق؛ 1394: رسالت حوزه در نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی، نشریه حوزه، سال 32، شماره 175، 20-65
 • مجلس‌آذر، محمدمهدی؛ ناطقی، فائزه؛ غفاری، خلیل؛1400: طراحی و اعتبارسنجی الگوی تربیتی والدین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی به منظور کاهش شکاف بین‌نسلی، علوم روان‌شناختی تابستان، شماره 100، 609-620
 • محمدزاده، زینب؛ 1395: بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر روابط فردی، ‌اجتماعی و خانوادگی، تحقیقات جدید در علوم انسانی، بهار، دوره 2، شماره 3، 13-31
 • مظاهری، حسین؛ ابراهیم‌پور سامانی، جمشید؛ رحیمی، سیدداریوش؛1396: مؤلفه‌ها و شاخص‌های سبک زندگی اسلامی، مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام تابستان، دوره 2، شماره 2، 13-39
 • موحدی، محسن؛ 1393: وظایف سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در ترویج سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی دینی پاییز، سال 1، پیش‌شماره 1، 127-154
 • موسوی‌فر، سیدمحمدتقی؛ 1395: ظرفیت‌های پژوهش سبک زندگی از منظر آیات و روایات. ‏انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 • مهدوی‌کنی، محمدسعید؛ 1386: دین و سبک زندگی مطالعه موردی شرکت‌کنندگان در جلسات مذهبی. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 • میرباقری، سیدمحمدمهدی؛ 1395: نگرشی در مسئله سبک زندگی، نشر تمدن نوین اسلامی، چاپ اول
 • میرزایی، حسین؛ باباصفری، نافع؛ 1394: بررسی رابطه نوسازی و تکثرگرایی دینی در بین جوانان شهر و روستاهای سنندج، مطالعات جامعه‌شناختی، دوره 22، شماره 1، 103-129
 • ندیری، معصومه؛ محمودی، محمدهادی؛ 1393: لایف استایل-زندگی بدون سبک، انتشارات امیرکبیر
 • نجاتی حسینی، سیدمحمود؛ 1391: واقعیت اجتماعی نمازخوانی در ایران: مطالعات نماز و نمازپژوهی‌ها، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره 1، شماره 1، بهار، 1-37
 • نظری، علی‌اشرف؛ 1395: سبک زندگی و هویت در ایران، انتشارات تمدن ایرانی، چاپ اول
 • وثوقی، منصور؛ خواجه‌زاده، نسیم؛ 1394: سبک زندگی به‌منزله نوعی مقاومت (مطالعه موردی جوانان شهر دزفول)، مطالعات جامعه‌شناخت جوانان، سال 6، شماره 18، تابستان، 149-166
 • هاشمیان، سیدمحمدحسین؛ میرمطلبی، سیدعلی؛ 1399: بررسی کارویژه‌های روحانیت در تعامل با نظام جمهوری اسلامی به مثابه مؤثرترین ساختار سیاست سبک زندگی و دین‌داری از منظر رهبران انقلاب، پژوهش‌نامه سبک زندگی بهار و تابستان، شماره 10، 145-169

Abolhosni Niarki, Ferishte; 2019: Pathology of moral development in Islamic social life from a Quranic perspective, Lifestyle Research Journal, Spring and Summer - Number 10, 116-91 (in persian)

Afkhami Ardakani, Mehdi; Tavakoli, Abdullah; 2015: Development of social capital and psychological capital in the light of Islamic lifestyle, Bi-Quarterly Journal of Islamic and Psychology Studies, Year 10, Number 19, Autumn and Winter, 31-54 (in persian)

 • Ahmadi, Mohammad Hassan; 2019: The place of the text in the interpretation of Islamic lifestyle, Lifestyle Research Journal, Spring and Summer - No. 10, 9-27 (in persian)
 • Amini, Nowruz; Halal Khor, Kausar; 2014: Components of religious lifestyle from the perspective of Supreme Leader, Cultural Engineering Journal, 9th year, number 84, summer, 29-10 (in persian)
 • Asmi Estehbanati, Maryam; Garossi, Saeedeh; 2013: Religious lifestyle and factors influencing it among students of Shahid Bahonar University of Kerman, Culture in Islamic University, 4th year, 13, 515-538 (in persian)
 • Atadokht, Akbar; Hashemi, Javad; Jesarati, Ali; 2015: The role of women's family adherence to the Islamic lifestyle in predicting family complications, bi-quarterly Journal of Police-Social Research on Women and Family, Volume 4, Number 1, Spring and Summer, 49-66 (in persian)
 • Bagheri, Shahla; 2014: Investigating the relationship between lifestyle and religiosity of female students of Kharazmi University. Two Quarterly Journal of Police-Social Research on Women and Family, Third Term, Second Issue, Autumn and Winter 161-175 (in persian)
 • Bagheri, Yasser; Ghaffari, Gholamreza; 2019: Critical analysis, a methodological effort to face power relations, Humanities Methodology, Winter, Year 26, Number 105, 69-8 (in persian)
 • Banaeiyan Sefid, Mohammad; Yarmohamedian, Mohammad Hossein; Keshti Arai, Narges; Aghapour, Seyed Mehdi; 2014: Analyzing the concept of Islamic-Iranian lifestyle in these verses and traditions from the perspective of the Supreme Leader, Cultural Management, 9th year, 30th issue, Winter, 59-90 (in persian)
 • Barzegar Maher, Zainab; Zarghani, Hassan; 2018: Political Islamic lifestyle, Qom, Sarbadaran Publications (in persian)
 • Beck, C (2002), “Mothering multiples: a Meta synthesis of Qualitative research”, MCN, the American journal of maternal/child Nursing, 28(2): 93-99
 • Beck, C (2002), “Mothering multiples: a Meta synthesis of Qualitative research”, MCN, the American journal of maternal/child Nursing, 28(2): 93-99
 • Bench, S. and Day, T. (2010). The User Experience of Critical Care Discharges: A Meta – Synthesis of Qualitative Research. International Journal of Nursing Studies, 47(4):487 - 499.
 • Bench, S. and Day, T. (2010). The User Experience of Critical Care Discharges: A Meta – Synthesis of Qualitative Research. International Journal of Nursing Studies, 47(4):487 - 499.
 • Chavoshi, Seideh Maryam 2019: Lifestyle, from idea to subject: programming subjects in the field of Iranian Islamic lifestyle. Qom: Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, General Directorate of Islamic Media Research, Publication of Religion and Media. (in persian)
 • Cheraghi, Masoume; pirahari, nayereh; Baqaei Sarabi, Ali; Kashani, Majid; Kafashi, Majid; 2019: Prediction of resilience based on social components (belief and lifestyle) in women involved in natural disasters, Fall Social Research, No. 48, 81-102 (in persian)
 • Decoster, J. (2003).meta-analysis notes. retrieved from: (http://stat-help.com)
 • Decoster, J. (2003).meta-analysis notes. retrieved from: (http://stat-help.com)
 • Elahi Khorasani, Ali; Azizi, Alireza; 2017: Lifestyle, Conceptology and Theories, Mashhad, Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation, first edition (in persian)
 • Family and consumption of new cultural goods, analytical statement of Women's Studies and Research Office (Sisteran Theological Fields) on the occasion of Women's Day, June 2019, published by Women's Studies and Research Office (in persian)
 • Faraji, Mehdi; Kazemi, Abbas; 2018: Studying the state of religiosity in Iran (with emphasis on survey data of the past three decades), Cultural Research, Volume 2, Number 6, Summer, 79-95 (in persian)
 • Fardru, Mohsen; 2013: Lifestyle and new media, Mah-asa Publications, first edition (in persian)
 • Fazeli, Mohammad; 2013: A strategic look at lifestyle, unpublished research report (in persian)
 • Fazeli, Mohammad; 2017: An image of the cultural lifestyle of the student community, Cultural Research, Year 1, Number 1, Spring, 175-198 (in persian)
 • Fazeli, Mohammad; 2018: Consumption and lifestyle, scientific and cultural publications, first edition (in persian)
 • Fazeli, Nemat ollah; Sharifi, Saeed; 2019: Religion and lifestyle: an experimental study in Tehran metropolis, Tehran City Planning and Studies Center (in persian)
 • Firouzabadi, Seyyed Ahmad; Mirzaei, Hossein, Jazebi, Khaled; 2014: Investigating the relationship between the concepts of lifestyle and religious identity in the city and the village (case study: 18-30-year-old youth of Bukan city and three villages "Salamt, Kurakani and Golulan Sofla", Social Development, Volume 10, Number 2, Winter, 26-7 (in persian)
 • Ghafari, Gholamreza; 2005: Measuring the country's social capital (first wave), Ministry of Interior (in persian)
 • Ghafari, Gholamreza; 2013: Measuring the country's social capital (second wave), Ministry of Interior (in persian)
 • Ghafari, Gholamreza; 2014: The third wave of the survey of values and attitudes of Iranians, National Plans Office of the Ministry of Guidance (in persian)
 • Glass, G. V. (1976). Primary, secondary and meta- analysis of research. Educational, researcher, 5: 3-8
 • Glass, G. V. (1976). Primary, secondary and meta- analysis of research. Educational, researcher, 5: 3-8
 • Gudarzi, Mohsen; 2003: Values and Attitudes of Iranians, Second Wave, Office of National Plans of the Ministry of Culture and Islamic Guidance (in persian)
 • Gudarzi, Mohsen; 2004: Cultural trends and social attitudes in Iran, Islamic Propaganda Organization (in persian)
 • Hajiani, Ibrahim; 2007: Lifestyle patterns of Iranians, Strategic Research Institute, first edition (in persian)
 • Hajiani, Ibrahim; ghahramani Nejad Shayeq, Bahauddin; 2013: Feasibility of realizing a religious (Islamic) lifestyle in Iranian society (based on the three works of Mafatih Al-Hayat, Al-Hayat, Siraj Al-Shi'ah), Social Studies and Research in Iran, Volume 3, Number 4, Winter, 513-538 (in persian)
 • Hashemian, Seyyed Mohammad Hossein; Mirmotallebi, Seyyed Ali; 2019: Investigating the special functions of the clergy in interaction with the Islamic Republic system as the most effective structure of lifestyle and religiosity policy from the perspective of the leaders of the revolution, Spring and Summer Lifestyle Research Journal, No. 10, 145-169 (in persian)
 • Javadi Yeganeh, Mohammad Reza; 2015: Social, cultural and moral situation of Iranian society, National Projects Office of the Ministry of Culture and Islamic Guidance (2014) (in persian)
 • Kafi, Majid; 2014: Reform model and ways to expand Islamic lifestyle, Islam and Social Sciences Bi-Quarterly, Year 7, Number 14, Autumn and Winter, 57-75 (in persian)
 • Karami Qhehi, Mohammad Taghi; Zadsar, Zeinab; 2013: Assessing the relationship between religiosity and lifestyle (a case study of women aged 20 and over living in Tehran), Women in Culture and Art, Volume 5, Number 1, 85-101 (in persian)
 • Kaviani Arani, Mohammad; 2021: The role of government and international laws in the Islamic way of life - the fruitfulness of social reform, Summer Humanities Basic Research, No. 23, 97-116 (in persian)
 • Kaviani Arani, Mohammad; Fuladi Wanda, Hafizollah; 2015: The role of society in changing and reforming lifestyle, Marefat, year 25, number 231, March, 27-40 (in persian)
 • Kaviani, Mohammad; 2013: What is the Islamic way of life, Allameh Tabatabai University, Printing and Publishing Center (in persian)
 • Kaviani, Mohammad; 2014: Islamic lifestyle and its measuring tool. Qom: University and District Research Institute. (in persian)
 • Kazemi, Abbas; Faraji, Mehdi; 2009: Measuring the religiosity of Iranians, Applied Research Office of the Islamic Propaganda Organization (in persian)
 • Khurshid, Seddiqheh; Shahi, Tahereh; hendi, Esfandiar; 2019: Explaining the relationship between Islamic lifestyle, enriching work or family and the effectiveness of the life of the organization's workforce (Study field: Nowshahr Oil Company's workforce), Lifestyle Research, Spring and Summer, No. 10, 69-90 (in persian)
 • Koushki, Mohammad Sadaq; 2013: Lifestyle according to the narrative of the Islamic Revolution. Qom: Supreme Leader's Representation Institution in Universities, Education Publishing Office. (in persian)
 • Mahdavi kani, Mohammad Saeed; 2016: Religion and lifestyle, a case study of participants in religious meetings. Publications of Imam Sadiq University (AS) (in persian)
 • Majles-Azar, Mohammad Mehdi; Nategi, Faezeh; Ghaffari, Khalil; 2021: Design and validation of parental education model based on Islamic lifestyle to reduce the intergenerational gap, Summer Psychological Sciences, No. 100, 609-620 (in persian)
 • Mazaheri, Hossein; Ebrahimpour Samani, Jamshid; Rahimi, Seyed Dariush; 2016: Components and indicators of Islamic lifestyle, Studies on the History and Civilization of Iran and Islam Summer, Volume 2, Number 2, 39-13 (in persian)
 • Mazinani, Mohammad Sadegh; 2014: The responsibility of the Hozeh in institutionalizing the Islamic lifestyle, Hozeh Magazine, No. 175, 65-20 (in persian)
 • Mirbagheri, Seyyed Mohammad Mahdi; 2015: An attitude on the issue of lifestyle, New Islamic Civilization Publishing House, first edition (in persian)
 • Mirzaei, Hossein; Babasafari, Nafe; 2014: Investigating the relationship between modernization and religious pluralism among the youth of Sanandaj city and villages, Sociological Studies, Volume 22, Number 1, 129-103 (in persian)
 • Mohammadzadeh, Zeinab; 2015: Investigating the impact of Islamic lifestyle on individual, social and family relationships, New Research in Humanities, Spring, Volume 2, Number 3, 31-13 (in persian)
 • Mousavifar, Seyyed Mohammad Taqhi; 2015: Capacities of lifestyle research from the perspective of verses and traditions. Publications of Imam Sadiq University (AS) (in persian)
 • Movahedi, Mohsen; 2013: Duties of organizations and cultural institutions in promoting Islamic lifestyle, Autumn Religious Lifestyle, Year 1, Issue 1, 127-154 (in persian)
 • Nadiri, Masoumeh; Mahmoudi, Mohammad Hadi; 2013: Lifestyle-life without style, Amirkabir Publications (in persian)
 • Nazari, Ali Ashraf; 2015: Lifestyle and Identity in Iran, Iranian Civilization Publications, first edition (in persian)
 • Nejat Hosseini, Seyyed Mahmoud; 2013: The social reality of prayer in Iran: studies of prayer and prayer studies, social studies and research, volume 1, number 1, Spring, 1-37 (in persian)
 • Rahmani Firouzjah, Ali; Sohrabi, Sadia (2012). Lifestyle and religiosity. Tehran: Negah Binah. (in persian)
 • Rajabzadeh, Ahmad; 2003: Cultural behaviors of Iranians, the first wave, National Plans Office of the Ministry of Culture and Islamic Guidance (the year of the research was 1999) (in persian)
 • Rajabzadeh, Ahmad; 2004: Cultural behaviors of Iranians, the second wave, Islamic Propaganda Organization (year of research 2003) (in persian)
 • Rasa, Omid; Farahani, Mohammad; 2021: The causes and origin of the difference in people's lifestyles from the perspective of the Qur'an, Summer Qur'anic Studies, No. 46, 123-143 (in persian)
 • Rauf Mousavi, Seyed Ibrahim; 2019: The issue of lifestyle, Sureye Mehr publishing company, first edition (in persian)
 • Rezaei, Abdul Ali; 2001: Values and Attitudes of Iranians, First Wave, Office of National Plans of the Ministry of Culture and Islamic Guidance (year completed 2000) (in persian)
 • Rostami, Somayeh; Moradkhani, Ahmed; Salarifar, Mohammad Reza; Shafiei Mazandarani, Seyyed Mohammad; 2017: Investigating indicators of verbal communication with non-mahrams with the approach of Islamic lifestyle, Bi-Quarterly Journal of Lifestyle, Year 4, Number 7, Autumn and Winter, 111-125 (in persian)
 • Sabourian, Mohsen; 2019: Lifestyle in the evolutionary stages before the Islamic Revolution from the perspective of Ayatollah Khamenei, Social Theories of Muslim Thinkers, Autumn and Winter, No. 19, 251-271 (in persian)
 • Safiri, Khadijeh; Madiri, Fatemeh; 2018: meta-analysis of studies on factors influencing leisure time, Sociological Studies, year 2018, number 38; 145-166 (in persian)
 • Safiri, Khadijeh; Sadafi, Zabih olah; 2013: meta-analysis of gender and social capital studies and researches, Applied Sociology No. 47, 74-37 (in persian)
 • Sandelowski, M.; Barros, J. (2006), Handbook for synthesizing qualitative research, Springer publishing company Inc
 • Sandelowski, M.; Barros, J. (2006), Handbook for synthesizing qualitative research, Springer publishing company Inc
 • Sayer,Andrew (2010), Method in social science; a realist approach, New York: Taylor & Francis e-library
 • Sayer,Andrew (2010), Method in social science; a realist approach, New York: Taylor & Francis e-library
 • Serajzadeh, Seyed Hossein; Bagheri, Leila; 2016: Systematic analysis of lifestyle research after the 80s, Culture-Communication Studies, Volume 18, Number 37, Spring, 162-131 (in persian)
 • Shaker nejad, Ahmed; 2017: Pantheistic foundations of lifestyle in new spiritualism, spring and summer lifestyle research journal, number 6, 25-41 (in persian)
 • Vosughi, Mansour; Khajezadeh, Nasim; 2014: Lifestyle as a form of resistance (a case study of the youth of Dezful city), Youth Sociology Studies, Year 6, Number 18, Summer, 166-149 (in persian)
 • Zaeri, Mohammadreza; 2013: Lifestyle: A look at the religious life of Iranian Muslims. Isfahan: Arma. (in persian)
 • Zam, Mohammad Ali; 2014: Treatise on Rituals: Islamic Iranian Lifestyle. Tehran: ketab e jomhur publication (in persian)
 • Zimmer L. (2006), “Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts”, Journal of Advanced Nursing 53(3): 311-318.
 • Zimmer L. (2006), “Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts”, Journal of Advanced Nursing 53(3): 311-318.
 • Zokaei, Mohammad Saeed; Amanpour, Maryam; 2013: The cultural history of the body in Iran, Tisa Publications, first edition (in persian)