مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت فرهنگی رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکترای مدیریت، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دکترای مدیریت رسانه، استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

4 دکترای ارتباطات اجتماعی، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت دیپلماسی رسانه‌ای برای کشورمان و بروز برخی ضعف‌ها در این زمینه، طراحی الگوی اقناعی دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان هدف این پژوهش تعیین شده است. در این راستا با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری)، با 17 نفر از نخبگان برتر حوزه دیپلماسی و رسانه، مصاحبه عمیق و باز انجام شده است. در ادامه طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، دادهها تحلیل و مقایسه مداوم بین آنها انجام شده و در نهایت الگوی مورد نظر در قالب مدل پارادایمی استخراج شده است. تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد پدیده محوری این الگو، اقناع افکار عمومی در راستای منافع ملی است. همچنین راهبردهای الگوی اقناعی دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران شامل ارتباط اقناعی دولت با رسانه، ارتقاء رسانهها در سطح جهانی، استفاده از ظرفیت فرهنگ و جامعه مدنی، رسانهها و نخبگان خارجی است و در این زمینه لازم است برخی تاکتیک‌های عملیاتی و مدیریتی نیز به کار گرفته شود؛ البته نکته مهم اینجاست که قوت و کارآمدی سیاست خارجی، لازمه توفیق در دیپلماسی رسانه است تا در نهایت اجماع ملی و اقناع کنشگران و افکار عمومی در این راستا حاصل شود. در ادامه مدلی اجرایی‌تر نیز ارائه شده که برای ارتقاء دیپلماسی، ارتقاء رسانه‌ها و اصلاح روابط این دو نهاد، راهکارهای عملیاتی دارد، از جمله یک ستاد سیاستگذار و هماهنگ‌کننده که با فعال کردن دیپلمات-رسانهها به هماهنگی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a persuasive model for media diplomacy in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ammar Kalantari 1
  • seyed mahdi sharifi 2
  • Hamidreza HoseiniDana 3
  • Seyyed Abdollah Sajjadi Jaghrq 4

1 Department of Management and Economy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Management, Tehran University, Tehran, Iran, Visiting Professor in Department of Management and Economy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.(Responsible author)

3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

4 Assistant Professor, Department of Management and Economy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Considering the importance of media diplomacy for our country and the emergence of some weaknesses in this field, designing a persuasive model of media diplomacy in the Islamic Republic of Iran has been determined as the goal of this study. In this regard, with a qualitative approach and the method of grounded theory, in-depth and open interviews were conducted with 17 top elites in the field of diplomacy and media. Then, during three stages of open, axial and selective coding, the data were analyzed and continuous comparisons were made between them, and finally, the desired pattern was extracted in the form of a paradigm model.
Data analysis showed that the central phenomenon of this model is the persuasion of public opinion in the national interest. Also, the strategies of the persuasive model of media diplomacy of the Islamic Republic of Iran include the government's persuasive relationship with the media, the promotion of the media globally, the use of the capacity of culture and civil society, the media and foreign elites.
The important point is that the strength and efficiency of foreign policy is a prerequisite for success in media diplomacy in order to finally achieve national consensus and persuasion of activists and public opinion in this regard. The following is a more practical model that has operational strategies for promoting diplomacy, promoting the media, and improving relations between the two institutions, including a policy-making and coordinating staff that coordinates media-diplomacy activation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Diplomacy
  • Persuasive model
  • Diplomacy
  • Media
  • Persuasion