مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

2 استادیار گروه علوم ارتباطات واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم ارتباطات ومطالعات رسانه واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

برندهای سیاسی برانگیخته و برخاسته از نظام‌ها والزامات (انتظارات، مطالبات، نیازها) یا همان شرایط اجتماعی وسیاسی هستند. بنابراین برندسیاسی باید همراستای اراده جمعی شکل بگیرد. علاوه براین خلق برند شخصی درحوزه سیاست، تابع دو دسته مولفه‌های فیزیکی و غیرفیزیکی است که اولی جنبه عینی وبصری دارد و درارتباطات اولیه صاحب برند با مخاطبانش موثر است و دومی، دردایره هویت درونی و رفتار برند بروز پیدا می‌کند. هویت درونی و بیرونی برند شخصی باید از هماهنگی وهمگنی عناصر برخوردار باشد که خود، رابطه همسوی شکلی و محتوائی با ارزش‌های اجتماعی یک جامعه دارند. مقاله حاضر درپی یافتن ارزش‌هایی است که درخلق برند موثرند ونیز الگویی که بتواند به‌صورت مفهومی، برندآفرینی را درفضای سیاسی درون‌حاکمیتی به‌نمایش بگذارد. برای نیل به این هدف، از روش کیفی وتحلیل تماتیک زندگی‌نامه، تصاویر وفیلم‌های تبلیغاتی چهار ابربرند سیاسی ایران ونیز تحلیل داده بنیاد برای گردآوری تم‌ها یامضامین فرعی واصلی استفاده شد و 334 تم در قالب جدول انتظام مفهومی ارایه گردید که درنهایت به ارایه الگوی جامعی از 24 ارزش برندسازی شخصی-سیاسی منتهی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of effective values in creating the personal-political brand in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mirzaabolhassankhan Ilchi 1
  • Dr. Raha Kharazi Azar 2
  • Nassim Majidi Ghahroodi 3

1 Phd Student

2 Associated Professor/Faculty Member, Communication Department, Sciences and Research Branch, Azad University

3 Department of social communication science, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Political brands arise from the expectations, demands, needs and social-political conditions. In addition to the fact that the personal-political brand is in line with the collective will, it is known by two categories of physical and non-physical components. The first has an objective and visual aspect and is effective in the initial communication of the brand owner with the audience, While non-physical components are related to the internal identity of the brand and are reflected in its behavior. The internal and external identity elements of a personal brand must be harmonious and homogeneous. In this case, they will have a formal and content relationship with the social values. This article intends to find the values that are vital in creating the brand and designing a model which conceptually demonstrate branding in the political space within the government. To achieve this goal, based on the qualitative method, thematic analysis of biographies, images and promotional videos of four political superbrands of Iran as well as grounded theory analysis from the text of deep interview with 10 experts aware of personal-political branding in the fields of communication, brand politics, political marketing, visual communication, public relations,etc, were used for collecting and analyzing data. 334 themes were presented in a conceptual table, which ultimately led to a comprehensive model of 24 personal-political branding values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal brand
  • Personal-political branding
  • Port Brand Equity
  • Brand identity