مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه جامعه شناختی تأثیر عملکرد شبکه‌های اجتماعی در تحرک اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس انتخاب شد. داده‌های موردنیاز از طریق ابزار پرسشنامه و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از 390 نفر از اعضای نمونه جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رابطه معناداری بین استفاده از شبکه های اجتماعی و ابعاد مختلف تحرکات اجتماعی مانند تحول اجتماعی(14/0= r)، پیوند اجتماعی(14/0= r)، آگاهی بخشی اجتماعی(18/0= r) و پیوستگی اجتماعی(36/0= r) وجود داشت؛ اما برای ابعادی مانند سازماندهی اجتماعی و دانش اجتماعی این ارتباط معنادار نبود. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که شبکه‌های اجتماعی و وضعیت تحصیلی توانستند 68/0 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. مقدار T برای میزان استفاده از شبکه های اجتماعی برابر (52/17 T=) با معنی داری (000/0 =Sig.T) و میزان ضریب تعیین 67/0 = در مرحله اول و میزان تحصیلات با مقدارT (31/2 T=) و معنی داری(021/0 =Sig.T) و ضریب تعیین 68/0= در مرحله دوم وارد معادله رگرسیونی شده و این دو متغیر روی هم رفته توانستند مقدار 68/0 از تغییرات درونی متغیر تحرکات اجتماعی را تبیین کنند. ب

کلیدواژه‌ها