مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه جامعه شناختی تأثیر عملکرد شبکه‌های اجتماعی در تحرک اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس انتخاب شد. داده‌های موردنیاز از طریق ابزار پرسشنامه و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از 390 نفر از اعضای نمونه جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رابطه معناداری بین استفاده از شبکه های اجتماعی و ابعاد مختلف تحرکات اجتماعی مانند تحول اجتماعی(14/0= r)، پیوند اجتماعی(14/0= r)، آگاهی بخشی اجتماعی(18/0= r) و پیوستگی اجتماعی(36/0= r) وجود داشت؛ اما برای ابعادی مانند سازماندهی اجتماعی و دانش اجتماعی این ارتباط معنادار نبود. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که شبکه‌های اجتماعی و وضعیت تحصیلی توانستند 68/0 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. مقدار T برای میزان استفاده از شبکه های اجتماعی برابر (52/17 T=) با معنی داری (000/0 =Sig.T) و میزان ضریب تعیین 67/0 = در مرحله اول و میزان تحصیلات با مقدارT (31/2 T=) و معنی داری(021/0 =Sig.T) و ضریب تعیین 68/0= در مرحله دوم وارد معادله رگرسیونی شده و این دو متغیر روی هم رفته توانستند مقدار 68/0 از تغییرات درونی متغیر تحرکات اجتماعی را تبیین کنند. ب

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Social Networks in Creating Social Movement and Youth Development (Case Study: Major Units of Azad University of Fars Province)

نویسنده [English]

  • gholamreza jaafarinia

Associated Professor, Department of Sociology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of social networking function on social evolution of young people in Islamic Azad University of Fars province. The statistical population of this study was all students of Islamic Azad University of Fars province. Required data were collected from a sample of 390 sample members through a questionnaire and using available sampling method from 390 sample members. In order to analyze the data, SPSS version 23 was used. It should be noted that underlying variables such as marital status (F = 2.66), academic status (F = -0.24) and social network type (F = 7.9) have a significant effect on social transformation. The results of multiple regression show that social networks and academic status were able to explain 0.68 of the dependent variable variations. The T value for social networks was equal (T = 17.52) with a significant (Sig.T = 0.000) and the coefficient of determination was 0. 67 in the first stage and the level of education with T (TL 31.2) =) And the significance (Sig.T = 0.021) and the coefficient of determination (0/68) were entered into the regression equation in the second stage and these two variables together could explain the value of 0.68 of the internal changes of the variable of social mobility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Social transformation
  • Islamic Azad University
  • Students