مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی فرهنگی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد جامعه‌شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

احساس شادی و نشاط از جمله اساسی‌ترین نیازهـا و خواسته‌های انسان است و می‌تواند تأثیرات انکارناپذیری بر جنبه‌های گوناگون زندگی همه افراد از جمله معلمان داشته باشد. با توجه به نقش و جایگاه مهم معلمان در تربیت و جامعه‌پذیری دانش آموزان، تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان متاهل دبیرستان‌های شهر تهران در سال 1398 انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. تعداد 382 نفر از جامعه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران تعیین گردیده که لینک پرسشنامه در اختیار پاسخگویان قرار گرفته است. همچنین برای تعیین پایایی گویه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. از نرم‌افزار 22 SPSS و نرم‌افزار LISREL 8.5 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح اعتماد اجتماعی بین خانواده معلمین و همچنین نشاط اجتماعی معلمین مطلوب و بالاتر از میانگین معیار مورد بررسی (نمره 3 میانگین طیف لیکرت) است؛ همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که اعتماد اجتماعی خانواده تأثیری معنادار و افزایشی بر نشاط اجتماعی معلمان دارد. به عبارت دیگر با زیادشدن میزان اعتماد اجتماعی، میزان نشاط اجتماعی معلمان افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

 • آرگایل، مایکل و مهرداد کلانتر . (1383) روان‌شناسی شادی، مترجمان : مسعود گوهری، حمید نشاط‌دوست، حسن پالاهنگ و فاطمه بهرامی، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.

  نعیمی، نادیه و داوود ، ابراهیمی‌پور. (1396) «بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی و سبک زندگی در میان دبیران زن ناحیه 4 آموزش‌وپرورش شهر تبریز»، پاییز، دوره  9، شماره  36.

  نبوی ، سید عبدالحسین، کریم ، رضا دوست  و زهرا، بهرامی نژاد (1387) «بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.

  ساروخانی، باقر و محمد امیرپناهی (1385) «ساختار قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی پژوهش زنان»، دوره 4، شماره 3.

  سمیعی اصفهانی، علی و سامر پوردانش (1397) «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعه موردی معلمان نواحی 20 و 21 شهر تهران)»، دوره 11، شماره 1(41)، زمستان.

  صادقیان، فاطمه (1386) «شادی چیست؟ شادمان کیست؟»، پیوند، شماره 341، اسفند.

  خانیکی، هادی ، کیهانی معصومه (1391) «مدلی برای مطبوعات زنان در ایران» فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 14، شماره 28، پاییز.

  خورشیدی، رضا (1393) «نظریه نشاط اجتماعی: درآمدی بر راه‌های ارتقای نشاط اجتماعی»، رشد آموزش علوم اجتماعی، 16 (3). بهار.

  خوشفر، غلامرضا و همکاران (1390) «تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان شهر بابلسر»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51.

  چلبی، مسعود؛ و موسوی، محسن. (1388) «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره نهم، ش 1 و 2.

  زارع شاه‌آبادی، اکبر، توکان، رحمت‌الله و محمود حیدری (1391) «بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 23، شماره 4(48)، زمستان.

  غفاری، فاطمه. فتوکیان، زهرا؛ و سید رضا . مظلوم (1386) «تأثیر برنامه ورزشی منظم گروهی بر عزت ‌نفس دانشجویان پرستاری»، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره نهم، ش 36(1).

  نوریان نجف‌آبادی،‌ محمد و نرگس جهانگیری (1390) «رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و سلامت روانی (مطالعه موردی: معلمان شهرستان تیران و کرون)»، دوره  3، شماره 2، پاییز و زمستان.

  کار، ای. (1387) روان‌شناسی مثبت (علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان)، ترجمۀ حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، تهران: انتشارات سخن.

  کریمی، ی. (1373) روان‌شناسی اجتماعی، تهران: مؤسسه انتشارات بعثت.

  گروسی، سعیده.، میرزایی، جلال. و احسان. شاهرخی (1386) «بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت)»، فصلنامه دانش انتظامی، ش 33، سال نهم، شماره 2.

  گنجی، محمد. (1387) «تحلیل عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر میزان احساس شادی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان»، پایان‌نامه دکتری جامعه‌شناسی، گرایش بررسی مسائل اجتماعی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.

  گیدنز، آنتونی (1387) جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران: نی، چاپ 23.

  مازلو، آبراهام هرولد (1381) زندگی در اینجا و اکنون، هنر زندگی متعالی، ترجمۀ مهین میلانی، تهران: نشر فراروان، 1381.

  مرادی، گل مراد. و بهمن. سعیدی‌پور (1389) «بررسی نقش محرومیت نسبی در ایجاد رفتارهای جمعی جوانان بر اساس نظریه تعامل‌گرایی بلومر، مورد مطالعه کرمانشاه»، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال هفتم، ش 2.

  مردانی، فیروز. و محمود. شریفی اصفهانی (1389) «بررسی تطبیقی عزت‌نفس از دیدگاه مولانا و روان‌شناسان انسان‌گرا»، پژوهش‌نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، سال هفتم، دوره 5، ش 22.

  میرشاه جعفری، ابراهیم.، عابدی، محمد رضا. و هدایت الله دریکوندی (1381) «شادمانی و عوامل مؤثر بر آن»، تازه‌های علوم‌شناختی، سال چهارم، ش 3.

  ماجدی، سید.مسعود. و عبدالعی. لهسایی زاده (1385) «بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه‌ای و سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه موردی در روستاهای استان فارس»، فصلنامه روستا و توسعه، س 9، ش 4.

   

  Argyle, Michael and Mehrdad Kalanter. (2005) Psychology of happiness, translators: Masoud Gohari, Hamid Neshatdoost, Hassan Palahang and Fatemeh Bahrami, Isfahan: Academic Jihad Publications.

  Naimi, Nadia and Dawood, Ebrahimipour. (2016) "Investigating the relationship between social trust and lifestyle among female teachers of the 4th education district of Tabriz city", Autumn, period 9, number 36.

  Nabavi, Seyyed Abdul Hossein, Karim, Reza Dost and Zahra, Behraminejad (2007) "Investigating the effect of social support on the general health of the elderly", Master's Thesis in Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Economics and Social Sciences.

  Sarukhani, Baqir and Mohammad Amirpanahi (2015) "Power structure in the family and social participation of women's research", volume 4, number 3.

  Samii Esfahani, Ali and Samer Pourdanesh (2017) "Investigation of social factors affecting the social vitality of teachers (a case study of teachers in Districts 20 and 21 of Tehran)", Volume 11, Number 1(41), Winter.

  Sadeghian, Fatemeh (2008) "What is happiness?" Who is Shadman?", Link, No. 341, March.

  Khaniki, Hadi, Kihani Masoumeh (2012) "A Model for Women's Press in Iran" Cultural and Communication Studies Quarterly, Volume 14, Number 28, Fall.

  Sohri, Reza (2014) "Theory of Social Vitality: An Introduction to the Ways of Promoting Social Vitality", Development of Social Science Education, 16 (3). Spring.

  Khoshfar, Gholamreza et al. (2013) "The impact of social capital on the happiness of youth in Babolsar", Social welfare scientific-research quarterly, 13th year, number 51.

  Chalabi, Massoud; and Mousavi, Mohsen. (2008) "Sociological survey of factors affecting happiness at the micro and macro levels", Iranian Journal of Sociology, 9th Volume, Volumes 1 and 2.

  Zare Shahabadi, Akbar, Tukan, Rahmatullah and Mahmoud Heydari (2012) "Investigating the relationship between job satisfaction and social vitality among secondary school teachers in Jiroft city", Applied Sociology, Year 23, Number 4(48), Winter.

  Ghaffari, Fatima. Fatukian, Zahra; and Seyed Reza. Mazloum (2006) "The effect of regular group exercise program on the self-esteem of nursing students", Journal of Babol University of Medical Sciences, 9th volume, Vol. 36(1).

  Noorian Najafabadi, Mohammad and Narges Jahangiri (2019) "Relationship between the level of social trust and mental health (case study: teachers of Tiran and Kron cities)", Volume 3, Number 2, Autumn and Winter.

  Carr, E. (2009) Positive psychology (the science of happiness and human strengths), translated by Hassan Pasha Sharifi and Jafar Najafi Zand, Tehran: Sokhn Publishing House.

  Karimi, Y. (1995) Social Psychology, Tehran: Baath Publications Institute.

  Grossi, Saeeda., Mirzaei, Jalal. and kindness Shahrokhi (2016) "Investigating the relationship between social trust and sense of security (a case study of female students of Azad Jiroft University)", Knowledge of Police Quarterly, Vol. 33, Year 9, Number 2.

  Ganji, Mohammad. (2007) "Analysis of sociological factors affecting the level of happiness of heads of households in Isfahan city", doctoral dissertation in sociology, researching social issues, Isfahan University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Social Sciences.

  Giddens, Anthony (2009) Sociology, translated by Manouchehr Sabouri. Tehran: Nei, 23rd edition.

  Maslow, Abraham Harold (1381) Life here and now, the art of sublime life, translated by Mahin Milani, Tehran: Faravan publishing, 2003.

  Moradi, Gol Murad. and avalanche Saidipour (2010) "Investigating the role of relative deprivation in the creation of collective behaviors of young people based on Bloomer's interactionism theory, the case of Kermanshah", Journal of Social Sciences of Ferdowsi University of Mashhad, 7th year, Vol. 2.

  Mardani, Firoz. and Mahmoud Sharifi Isfahani (2011) "Comparative study of self-esteem from the perspective of Rumi and humanistic psychologists", educational research journal of Islamic Azad University, Bojnord branch, 7th year, period 5, no. 22.

  Mirshah Jafari, Ebrahim., Abedi, Mohammad Reza. and Hedayatullah Darikondi (2003) "Happiness and Factors Affecting It", Science News, Year 4, Vol. 3.

  Majdi, Seyyed Masoud. and Abdulai. Lehsaizadeh (2006) "Examination of the relationship between contextual variables and social capital and satisfaction with quality of life: a case study in the villages of Fars province", Rural and Development Quarterly, Q9, No. 4.

   

   

  Bartolini,S; Bilancini,E & Sarracino,F. (2009). Social Capital Predicts Happiness: World-Wide Evidence from Time Series, http://www.iariw.org

  Berk, L.E. 2006, Child development (seven editions). Boston: Pearson Education.

  Bernburg, J.G. Thorlindsson, T. Sigfusdottir, I.D. 2009, Relative Deprivation and Adolescent Outcomes in Iceland: A Multilevel Test. Social Forces, No. 87(3),

  Burt, R. S. 1976, 5(1), 3-52.

  Cheng, H. Furnham, A. (2003). "Personality, self-esteem, and Demographic predictions of Happiness and Depression". Personality and individual Differences. 34: 921-942.

  • Cooper, H. Okamura, L. Gurka, V (1992) “Social Activity and Subjective Well-being”. Personality and Individual Differences.13,(5): 573-583.

   

  Firouzabadi, S.A. Hosseini, S.R. & Soroush, S. 2011, Life Satisfaction and Social Trust among Villagers A Case of Three Villages in Iran. European Journal of Social Sciences, No. 22 (2), p 156-164.

  Fukuyama, F. 1995, trust: the social virtues and the creation of prosperity. New York: the free press.

  Giavrimis, P., & Nikolaou, S-M. (2020).THE GREEK UNIVERSITY STUDENT’S SOCIAL CAPITAL DURING THE COVID-19 PANDEMIC.European Journal of Education Studies. 7(8).

  Giddens, A. 1991, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: PolityPress.

  http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/

  Kroll, C. 2011, Towards a Sociology of Happiness: Examining social capital and subjective well-being across subgroups of society. A thesis submitted to the Department of Sociology of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy. p 1223-1250.

   

  Rego, A. , & Cunha, M. P (2006). Do the opportunities for learning and personal development lead to happiness? It depends on work-family conciliation. Journal of Occupational Health Psychology, 14 (3) , 334-348.

   


  Romero EJ, Cruthirds KW. (2006). The use of humor in the workplace. Academy of Management Perspectives, 20 (2): 58-69.                        
  Ryan RM, Deci EL. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudemonic well-being. Annu Rev Psychology, 52:141–66.

  Veenhoven, R. 2001, Happiness in Society.Erasmus University Rotterdam Faculty of social sciences: 1-44.

  Veenhoven, R. 2001, Happiness in Society.Erasmus University Rotterdam Faculty of social sciences: 1-44. Available online at URL:

  White, J.B. Langer, E.J. Yariv, L. & Welch, J.C. 2006, Frequent Social Comparisons and Destructive Emotions and Behaviors: The Dark Side of Social Comparisons. Journal of Adult Development, No. 13(1), p 36-44.