مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد واحد تهران غرب

2 دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

مفهوم ارتباطات بین فرهنگی از جدیدترین مفاهیم در حوزه فرهنگ و ارتباطات به شمار می‌رود که به دنبال شناسایی، درک و انطباق با تفاوت‌های ارتباطی در بین فرهنگ‌های مختلف است.
از آنجایی که امروزه عرصه مناسبات اقتصاد، بسیار رقابتی است و با سرعتی بالا در حال تغییر است، داشتن مهارت در ارتباطات بین فرهنگی، مزیت رقابتی ویژه‌ای در مناسبات اقتصادی محسوب می‌شود.
با پیشرفت‌های سریعی که در حوزه ارتباطات و اقتصاد در جوامع مختلف صورت گرفته است، محدودیت‌های مرزهای جغرافیایی تحت تأثیر قرار گرفته و به طور فزاینده‌ای روابط انسانی بخصوص در حوزه اقتصاد متأثر از ارتباطات بین فرهنگی شده است.
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به منظور شناسایی نقش ارتباطات بین فرهنگی در مناسبات اقتصادی انجام شده است. در این راستا از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 8 خبره فرهنگی و اقتصادی، 3 عامل محوری، 16 عامل اصلی و 48 شاخص مؤثر در ارتباطات بین فرهنگی در مناسبات اقتصادی از طریق تحلیل تم و کدگذاری و دسته‌بندی مفاهیم شناسایی شد و از طریق آزمون کولوموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیرها تعیین شد و برای ارزیابی اعتبار مدل از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. برای رتبه‌بندی و استخراج وزن ابعاد و مؤلفه‌‌ها نیز از تکنیک AHP استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Intercultural Communication in Economic Relations

نویسندگان [English]

  • zeinab zein-aldini 1
  • farzaneh chavoshbashi 2
  • souroush fathi 3

1 Azad University West Tehran Branch

2 Azad University West Tehran Branch

3 azad university west tehran Branch

چکیده [English]

The concept of intercultural communication is one of the newest concepts in the field of culture and communication, which means that it seeks to identify, understand and adapt to the differences in communication between different cultures.
There are many factors that have an impact on intercultural communication. Since the economy is very competitive today and is changing at a fast pace, having intercultural communication skills is a special competitive advantage. The proper understanding of the impact of intercultural communication on business-related business is very necessary. In each country there are people with personal behaviors and characteristics that are influenced by cultural variables, and in order to communicate constructively and positively with them, they must first recognize these variables and then consider them in communication processes at each level.
With the rapid advances in communications and economics in different societies, The boundaries of geographical boundaries have been affected and increasingly human relationships, particularly in the field of economics, have been affected by intercultural communication.
The present study was conducted with a qualitative approach to identify the role of intercultural communication in economic relations. In this regard, through semi-structured interviews with 8 cultural and economic experts, the main factors, factors and influential factors in intercultural communication in economic relations were extracted through the analysis of the topic of interviews and for ranking and extraction of dimensions and components of weight We used the AHP technique and eventually analyzed the data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Connections
  • Intercultural Communiction
  • Economic Relations