مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد واحد تهران غرب

2 دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

مفهوم ارتباطات بین فرهنگی از جدیدترین مفاهیم در حوزه فرهنگ و ارتباطات به شمار می‌رود که به دنبال شناسایی، درک و انطباق با تفاوت‌های ارتباطی در بین فرهنگ‌های مختلف است.
از آنجایی که امروزه عرصه مناسبات اقتصاد، بسیار رقابتی است و با سرعتی بالا در حال تغییر است، داشتن مهارت در ارتباطات بین فرهنگی، مزیت رقابتی ویژه‌ای در مناسبات اقتصادی محسوب می‌شود.
با پیشرفت‌های سریعی که در حوزه ارتباطات و اقتصاد در جوامع مختلف صورت گرفته است، محدودیت‌های مرزهای جغرافیایی تحت تأثیر قرار گرفته و به طور فزاینده‌ای روابط انسانی بخصوص در حوزه اقتصاد متأثر از ارتباطات بین فرهنگی شده است.
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به منظور شناسایی نقش ارتباطات بین فرهنگی در مناسبات اقتصادی انجام شده است. در این راستا از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 8 خبره فرهنگی و اقتصادی، 3 عامل محوری، 16 عامل اصلی و 48 شاخص مؤثر در ارتباطات بین فرهنگی در مناسبات اقتصادی از طریق تحلیل تم و کدگذاری و دسته‌بندی مفاهیم شناسایی شد و از طریق آزمون کولوموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیرها تعیین شد و برای ارزیابی اعتبار مدل از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. برای رتبه‌بندی و استخراج وزن ابعاد و مؤلفه‌‌ها نیز از تکنیک AHP استفاده شد.

کلیدواژه‌ها