مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد ،روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

جامعه ایران، طی چند دهه اخیر متحمل تغییرات زیادی به ویژه در حوزه تکنولوژی های نوین ارتباطی شده که این تغییرات تعاملات خانوادگی را تحت تأثیر قرار داده است. ارتباطات ناسالم در رسانه‌های اجتماعی در شکل گیری بی-وفایی زناشویی که واقعه‌ای دردناک برای زنان است نقش عمده‌ای دارد. بی‌وفایی به عنوان یکی از دلایل اصلی ناسازگاری های زناشویی و طلاق، اثرات زیانباری نه تنها بر نظام خانواده بلکه بر نظام شناختی زنان دارد. از این رو پژوهش حاضر درصدد است تا آسیبهای شناختی هیجانی زنان آسیب دیده از بی‌وفایی را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه به روش کمی انجام شد و نمونه‌های مورد نظر را زنان آسیب دیده از بی‌وفایی همسر ساکن تهران تشکیل دادند. بدین منظور، 90 زن با شکایت بی‌وفایی زناشویی همسر انتخاب شدند. همه آزمودنیها پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان گارنفسکی را تکمیل نمودند. از کای 2 برای مقایسه دو گروه استفاده شد. نتایج نشان داد که زنان با تجربه بی‌وفایی شوهر از سبکهای مقابله‌ای کارآمد کمتر استفاده می‌کنند و مقابله ناکارآمد را بیشتر بکار می‌گیرند.از این رو اصلاح سبکهای مقابله‌ای زنان در مواجه با این بحران خانوادگی می‌تواند اٍثرات نامطلوب آن را در نهاد خانواده و کل جامعه کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها