مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد ،روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

جامعه ایران، طی چند دهه اخیر متحمل تغییرات زیادی به ویژه در حوزه تکنولوژی های نوین ارتباطی شده که این تغییرات تعاملات خانوادگی را تحت تأثیر قرار داده است. ارتباطات ناسالم در رسانه‌های اجتماعی در شکل گیری بی-وفایی زناشویی که واقعه‌ای دردناک برای زنان است نقش عمده‌ای دارد. بی‌وفایی به عنوان یکی از دلایل اصلی ناسازگاری های زناشویی و طلاق، اثرات زیانباری نه تنها بر نظام خانواده بلکه بر نظام شناختی زنان دارد. از این رو پژوهش حاضر درصدد است تا آسیبهای شناختی هیجانی زنان آسیب دیده از بی‌وفایی را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه به روش کمی انجام شد و نمونه‌های مورد نظر را زنان آسیب دیده از بی‌وفایی همسر ساکن تهران تشکیل دادند. بدین منظور، 90 زن با شکایت بی‌وفایی زناشویی همسر انتخاب شدند. همه آزمودنیها پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان گارنفسکی را تکمیل نمودند. از کای 2 برای مقایسه دو گروه استفاده شد. نتایج نشان داد که زنان با تجربه بی‌وفایی شوهر از سبکهای مقابله‌ای کارآمد کمتر استفاده می‌کنند و مقابله ناکارآمد را بیشتر بکار می‌گیرند.از این رو اصلاح سبکهای مقابله‌ای زنان در مواجه با این بحران خانوادگی می‌تواند اٍثرات نامطلوب آن را در نهاد خانواده و کل جامعه کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Family relations: Cognitive emotion regulation in women who hurt from infidelity in Tehran

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Eatemadi 1
  • Iman Laah Bigdeli 2
  • Ali Mashhadi 3
  • Zohre Sephri Shamlo 4

1 PhD student of Psychology ,Ferdowsi university of Mashhad

2 Professor of Clinical Health Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, I.R. Iran. corresponding author

3 Professor of clinical psychology, Ferdowsi University of Mashhad, I.R.Iran

4 Associate Professor of clinical psychology, Ferdowsi University of Mashhad, I.R. Iran

چکیده [English]

Iranian society has undergone many changes in recent decades, especially in the field of new communication technologies, which have affected family interactions. Unhealthy communication on social media plays a major role in marital infidelity, which is a painful event for women. Unfaithfulness, as one of the main causes of marital incompatibility and divorce, has detrimental effects not only on the family system but also on women's cognitive system. Therefore, the present study seeks to investigate the emotional cognitive impairments of women affected by infidelity. This study was performed quantitatively and the sample consisted of women affected by the unfaithfulness of their husbands living in Tehran. For this purpose, 90 women were selected with a complaint of marital infidelity. All subjects completed the Garnefsky Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Chi-square 2 was used to compare the two groups. The results showed that women with less experience of husband's infidelity use less effective coping styles and use inefficient coping more. Thus, reforming women's coping styles in the face of this family crisis can reduce its adverse effects on the institution of the family and society as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : communication skills
  • social media
  • marital infidelity
  • family system