مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش، ایران، مشهد

2 عضو هیئت‌علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

3 دبیر ادبیات فارسی آموزش و پرورش مشهد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل محتوای انشای دانش‌آموزان بر اساس مؤلفه‌ی معنای زندگی و بررسی رابطه‌ی آن با وضعیت اجتماعی - اقتصادی آنان می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر طبقات و مؤلفه‌های معنای زندگی را از منظر دانش‌آموزان 13 تا 14 ساله موردبررسی قرار داده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، 8700 نفر بودند. نمونه‌ی این پژوهش، 125 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هفتم مشهد بودند که دارای سه پایگاه اجتماعی – اقتصادی ضعیف، متوسط و بالا بودند. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوا استفاده شد و برای پی بردن به نگرش دانش‌-آموزان در خصوص معنای زندگی، به تحلیل محتوای انشا دانش‌آموزان، پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که از میان مؤلفه‌های معنای زندگی، به ترتیب «روابط» (71%)، «باور» (48%) و «لذت» (46%) مؤلفه‌هایی بودند که با بیشترین فراوانی از سوی مشارکت‌کنندگان گزارش شدند. همچنین، مؤلفه‌ی «رشد» (22%)، مؤلفه‌ی «خدمت» (12%)، مؤلفه‌ی «سلامتی» (8%) و مؤلفه‌ی «مدرسه» (7%) را به خود اختصاص دادند. همچنین بین جایگاه اجتماعی – اقتصادی افراد و مؤلفه‌ی معنای زندگی آنان رابطه‌ی معناداری یافت شد؛ افرادی که دارای جایگاه اجتماعی – اقتصادی بالا بودند به مؤلفه‌های «روابط»، «رشد» و «مدرسه» اشاره‌ی زیادی کرده بودند. افرادی که جایگاه اجتماعی – اقتصادی متوسط بودند به مؤلفه‌های «لذت» و «سلامتی» اشاره داشتند و درنهایت، افرادی که دارای جایگاه اجتماعی – اقتصادی پایین بودند به مؤلفه‌های «باور» و «خدمت» اشاره‌ی زیادی داشتند.

کلیدواژه‌ها