مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش، ایران، مشهد

2 عضو هیئت‌علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

3 دبیر ادبیات فارسی آموزش و پرورش مشهد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تحلیل محتوای انشای دانش‌آموزان بر اساس مؤلفه‌ی معنای زندگی و بررسی رابطه‌ی آن با وضعیت اجتماعی - اقتصادی آنان می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر طبقات و مؤلفه‌های معنای زندگی را از منظر دانش‌آموزان 13 تا 14 ساله موردبررسی قرار داده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، 8700 نفر بودند. نمونه‌ی این پژوهش، 125 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هفتم مشهد بودند که دارای سه پایگاه اجتماعی – اقتصادی ضعیف، متوسط و بالا بودند. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوا استفاده شد و برای پی بردن به نگرش دانش‌-آموزان در خصوص معنای زندگی، به تحلیل محتوای انشا دانش‌آموزان، پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که از میان مؤلفه‌های معنای زندگی، به ترتیب «روابط» (71%)، «باور» (48%) و «لذت» (46%) مؤلفه‌هایی بودند که با بیشترین فراوانی از سوی مشارکت‌کنندگان گزارش شدند. همچنین، مؤلفه‌ی «رشد» (22%)، مؤلفه‌ی «خدمت» (12%)، مؤلفه‌ی «سلامتی» (8%) و مؤلفه‌ی «مدرسه» (7%) را به خود اختصاص دادند. همچنین بین جایگاه اجتماعی – اقتصادی افراد و مؤلفه‌ی معنای زندگی آنان رابطه‌ی معناداری یافت شد؛ افرادی که دارای جایگاه اجتماعی – اقتصادی بالا بودند به مؤلفه‌های «روابط»، «رشد» و «مدرسه» اشاره‌ی زیادی کرده بودند. افرادی که جایگاه اجتماعی – اقتصادی متوسط بودند به مؤلفه‌های «لذت» و «سلامتی» اشاره داشتند و درنهایت، افرادی که دارای جایگاه اجتماعی – اقتصادی پایین بودند به مؤلفه‌های «باور» و «خدمت» اشاره‌ی زیادی داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

an investigation about the relation between SocioEconomic status(SES) and meaning of life perception between female students in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Fariba Gholami Chahkand 1
  • Hamed Bakshi 2
  • Fatemeh Razavian 3

1 Minstery of education, Iran, Mashhad

2 Faculty member of Tourism Research Center of Khorasan Razavi University

3 Persian language teacher of education in Mashhad

چکیده [English]

The aim this study was analyze the content of composition students based on the meaning of life and the relationship with the their Socio - Economic. This study the classes and meaning of life from the perspective of students 13 to 14 years were examined. The population of this study, 8700 people. The sample of this study includes 125 the seventh grade girl students in Mashhad who have three socio – economical poor, medium and rich. In this study, content analysis was used in order to understand the attitude's students about the meaning of life, analyze the content of composition students. The results of this study showed that among the components the meaning of life the component of "relationship" (71%), the component of "belief" (48%) and the component of "pleasure" (46%) had the highest frequency between components reported by the participants, also, the component of "growth" (22%), the component of "service" (12%), the component of "Health" (8%) and the component of "school" (7%), have been reported. Also, between social - economic status and the meaning of life was a significant relationship; students who had social economic status high pointed the components of "relations", "growth" and "school". Students who had social – economic status medium pointed the components of "pleasure" and "Health", and finally, students who had social – economic weak components of "belief" and "service" .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "meaning of life"
  • "components of meaning of life"
  • "social-economic status". content analysis