مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس مطالعات راهبردی گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تشکل‌های دانشجویی فرصت‌هایی برای مشارکت و یادگیری فراهم می‌آورند. این نهادها تحت تأثیر آسیب‌هایی قرار دارند که مانع رشد و گسترش مشارکت اجتماعی در دانشگاه و به‌تبع آن در جامعه می‌شود. با شناخت آسیب‌ها و ارائه راهکار برای برون‌رفت از آن می‌توان مشارکت اجتماعی را بهبود بخشید. این مقاله قوانین و رویه‌های موجود بر تشکل‌های دانشجویی را با رویکرد نهادی و شاخص‌هایی چون کاهش نا اطمینانی، جمع‌آوری اطلاعات و ترجیحات و ایجاد و اجرای قواعد هم پیوند با مشارکت اجتماعی بررسی کرده است. سؤال پژوهش این است که در تعامل تشکل‌های دانشجویی با یکدیگر و مجموعه دانشگاه چه موانعی پیش روی رشد مشارکت اجتماعی وجود دارد؟ به این منظور، از روش کیفی و تحقیق مطالعه موردی واحد ابزاری در قالب پنج مصاحبه استفاده شده است. طبق یافته‌ها و تفسیر داده‌ها در چارچوب نهادی، آسیب‌های تشکل‌های دانشجویی در جهت مشارکت اجتماعی شاملِ ضعف در ارتباط برون تشکلی؛ عدم هم‌افزایی اطلاعات و ترجیحات، عدم نهادمندی در راستای مشارکت جمعی؛ اخلال در رسالت تشکل‌ها، ناکارآمدی در مشارکت رویه‌مند و تأمین اهداف جمعی و نقص در ارائه الگوی مناسب برای تمرین مشارکت اجتماعی است. شکل فعلی مشارکت تشکل‌های دانشجویی در امورات دانشگاه که مرتبط با خیر عمومی دانشجویی است مانع از رشد و گسترش مشارکت اجتماعی در دانشگاه و به‌تبع آن جامعه است. راه برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد پارلمانِ دانشجویی در دانشگاه پیشنهاد شده است که در آن تشکل‌های مختلف گرد هم خواهند آمد و بستر مناسبی برای رشد و گسترش مشارکت اجتماعی در دانشگاه و جامعه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Institutional pathology of student organization participation Emphasizing the growth of social participation

نویسندگان [English]

  • reza sarhaddi 1
  • rohollah eslami 2
  • malihe tabei 3

1 PhD Student in Political Science (Iran Issues) Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad

2 ferdowsi university of mashhad

3 Expert in Strategic Studies, Department of Socio-Cultural Studies and Planning, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Student organizations offer opportunities for participation and learning. These institutions are affected by harms that hinder the growth and expansion of social participation in the university and so in society. By recognizing the harms and providing a way out of it, social participation can be improved. This article examines the existing rules and procedures on student organizations with an institutional approach and indicators such as reducing uncertainty, gathering information and preferences, and establishing and enforcing rules related to social participation. The research question is what are the obstacles to the growth of social participation in the interaction of student organizations with the university complex? For this purpose, the qualitative method and research of the instrumental case study in the form of five interviews have been used. According to the findings and interpretation of the data in the institutional framework, the disadvantages of student organizations towards social participation include the lack of providing a suitable model for practicing social participation, the weakness of extra-organizational communication; Lack of information aggregation and preferences, lack of institutionalization for collective participation; Disruption of the mission of organizations, the inadequacy of regulations in promoting collective awareness, inefficiency in methodical participation and achieving collective goals. The current form of participation of student organizations in the affairs of the university, which is related to the public good of students, hinders the growth and expansion of social participation in the university and, so, society. The way out of this situation is to create a student parliament in the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student organizations
  • pathology
  • social participation
  • institutionalism