مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

داوطلب دریافت دکتری دانشگاه الزهراء

چکیده

یکی از گذرگاه‌های قابل توجه در مسیر شناختِ مناسبات هویتی زنان در ایران معاصر، بازخوانی و تفسیر نزاع‌های گفتمانی در تحدید و تعریف امر سکسوال و پیوند آن با هستیِ فکری و عملی زنان است. بُعدی که اگر مغفول بماند، می‌تواند زنان را از شناختی دقیق نسبت به وضعیت خود، مطالبات و حقوق اجتماعی و سیاسی شان محروم کند. این مقاله با تکیه بر تحلیل تاریخی و تحلیل گفتمانی مستخرج از نتایج مصاحبه عمیق با 8 زن از متولدین دهه شصت در ایران، صورت های گفتمانی حاکم حول دال زن و سکسوالیته را ترسیم نموده و نزاع های هژمونیک بر سر معنابخشی به آن را –با محوریت حذف و ادغام امر سکسوال- در بزنگاه‌های تاریخی نشان می‌دهد. نتیجۀ این مطالعه، شناخت سوژه‌های گسترده‌تری در هیأت گفتمان مقاومت در ایران ِ پس از انقلاب -که ما در این جا آن را گفتمان فمینیسم سیّال خوانده ایم-بود که سوژگی‌شان با منطق نظری این تحقیق، نتیجه تجمیعی از مطالبات سرکوب شده توسط گفتمان مسلّط است. همچنین نشان داده‌ایم که چگونه افراد در متن زندگی روزمره‌شان به این گفتمان واکنش نشان می‌دهند و آن را در نحوه کاربست حک و اصلاح و دستکاری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

 • سلطانی،سید علی اصغر(1384)، قدرت،گفتمان و زبان:ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران،نشر نی
 • صادقی، فاطمه(2011). "زنان، قدرت و مقاومت در ایران پس از انقلاب"، انگلیس: انتشارات ولوم.
 • فیلیپس،لوئیز و یورگنسن،ماریان(1389)،نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران،نشر نی.
 • فیلیک، اووه(1388). "درآمدی بر تحقیق کیفی"، ترجمه هادی جلیلی، تهران : نشر نی.
 • نصیری، سیمین (1382). "تجربه­های فمینیستی در مناسبات زنان" در فصل زنان (مجموعه آرا و دیدگاههای فمینیستی)، به کوشش: نوشین احمدی خراسانی و فیروزه مهاجر، تهران: نشر توسعه

- Nasiri, Simin (2003). "Feminist Experiences in Women's Relationships" in Fasl e Zanan (Collection of Feminist Opinions and Perspectives), Edited by: Ahmadi Khorasani. N, Mohajer. F, Tehran: Tosea (in perseian)

 • Abrahamian, Ervand (1989), The Iranian Mojahedin, New Haven & London: Yale university press
 • Afary, Janet (2009), Sexual politics in modern iran, Cambridge university press
 • B(2010),”Populism is Hegemony is Politics?”. Constellations, Vol. 17, NO. 3,pp. 488-497
 • Bayat .A(2007),”Women’s Non-Movement: What It Means to Be a Woman activist in an Islamic State” in Bayat.A “Making Islam Democratic : “Social Movements and the Post-Islamist Turn”, Stanford University Press.
 • Bordo,S (1993), Feminism, Foucault and the Politics of the Body in Ramazanoglu (ed.), London: Routledge
 • Flic, Uwe (2009). An Introduction to Qualitative Research, Translated by H. Jalili. Tehran: Ney. (in persian)
 • J M, Phillips. L(2002). Discourse analysis as theory and method, Translated by H, Jalili. Tehran : Sales. (in persian)
 • E (1991),“God only knows”, in Marxism today p:56-59
 • E (2005(1) (,“ On poplist reason” .Verso.
 • E(1987),”Class War and After” in Marxism Today, pp.30-33
 • E(1990),” New reflections on the revolution of our time” .Verso
 • E(1990),”Building a New Left” in E. Laclau, “New Reflections on the revolution of Our Time”. Lodon : Verso
 • E(1990),”The Impossibility of Society” in E. Laclau, “New Reflections on the revolution of Our Time”. Lodon : Verso
 • E, and Mouffe. C(1990)”Post-Maexism Without apologies”, in E. Laclau,” New Reflections on the revolution of Our Time” . Lodon : Verso
 • E and mouffe.C (2001),” Hegemony and Socialist Strategy ;Towards a Radical Democratic Politics”. )Second Edition), Verso.
 • E(1996), “Emancipation(s)” .Verso.
 • Laclau.E(1996),”universalism,particularism and the question of identity” in “Emancipation(s)”.London: Verso.
 • Laclau.E(1996),”Why do Empty Signifiers Matter to Poloticts?” in “Emancipation(s)”.London: Verso.
 • Mahdavi, Pardis (2009), Passionate uprising, Iran’s sexual revolution. Stanford university press
 • Moghissi, Haideh (1996), Populism and Feminism in Iran, New York: St. Martin’s press
 • Sadeghi, Fatemeh (2011). Women, power and resistance in post-revolutionary Iran, London : WLUML (Women Living Under Muslim Laws).
 • Soltani, Seyed ali asghar (2005), Power, Discourse and language, Tehran : Ney (in persian)
 • Varzi,Roxanne (2006), Warring Souls: Youth, Media and Martyrdom in Post-revolution Iran, Duke university press.