مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 مدیر گروه و هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز،گروه علوم ارتباطات اجتماعی، تبریز-ایران

چکیده

ویژگی ذاتی دانشگاه نسل چهارم تحقق توسعه محلی و منطقه‌ای و اهتمام به ارتقای محیط پیرامون است. پژوهش حاضر با چنین نگرشی به مطالعه راهبردهای زمینه‌ساز تحقق دانشگاه نسل چهارم پرداخت. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از روش کیفی استفاده شد و در راستای جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه عمقی نیمه‌ساختاریافته بکار گرفته شد. جهت تحلیل داده‌های بدست آمده از روش تحلیل مضمون (تماتیک) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه تحصیل‌کردگان آموزش عالی، استادان رشته آموزش عالی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، مدیریت، مدیریت رسانه، معاونین آموزش دانشگاه‌ها و معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها در سال 1399 بود که به صورت هدفمند 18 نفر از میان آنان انتخاب شد. پس از مصاحبه‌های صورت گرفته معلوم شد که با توجه به فضای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف، نمی‌توان راهبردهای یکسانی را برای تحقق دانشگاه نسل چهارم به صورت مطلق در نظر گرفت. بر این اساس ارتقاء سطح دانشگاه ایرانی به نسل‌های مترقی و همسو با دانشگاه‌های معتبر جهان بدون ملاحظه شرایط داخلی با احتمال زیاد ممکن نخواهد شد. به طور کلی این راهبردهای برای تحقق دانشگاه نسل چهارم ارائه شد: تجدید ساختار و و بازنویسی نظام آموزش عالی، وضع مقررات منعطف مطابق با اهداف دانشگاه، اجرای سیاست‌های متناسب با ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مسئولیت‌پذیری، رهاسازی نهاد دانشگاه از انواع ایدئولوژی‌های سیاسی و مذهبی و دوری از منفعت‌‌طلبی، استقلال از حکومت، فراهم سازی بستر ارتباطات مشارکتی، دموکراتیزه کردن ترویج علم، دانش و معرفت و پیوند دانشگاه با جامعه مدنی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات