مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

3 مدیر گروه و هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز،گروه علوم ارتباطات اجتماعی، تبریز-ایران

چکیده

ویژگی ذاتی دانشگاه نسل چهارم تحقق توسعه محلی و منطقه‌ای و اهتمام به ارتقای محیط پیرامون است. پژوهش حاضر با چنین نگرشی به مطالعه راهبردهای زمینه‌ساز تحقق دانشگاه نسل چهارم پرداخت. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از روش کیفی استفاده شد و در راستای جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه عمقی نیمه‌ساختاریافته بکار گرفته شد. جهت تحلیل داده‌های بدست آمده از روش تحلیل مضمون (تماتیک) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه تحصیل‌کردگان آموزش عالی، استادان رشته آموزش عالی، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، مدیریت، مدیریت رسانه، معاونین آموزش دانشگاه‌ها و معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها در سال 1399 بود که به صورت هدفمند 18 نفر از میان آنان انتخاب شد. پس از مصاحبه‌های صورت گرفته معلوم شد که با توجه به فضای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف، نمی‌توان راهبردهای یکسانی را برای تحقق دانشگاه نسل چهارم به صورت مطلق در نظر گرفت. بر این اساس ارتقاء سطح دانشگاه ایرانی به نسل‌های مترقی و همسو با دانشگاه‌های معتبر جهان بدون ملاحظه شرایط داخلی با احتمال زیاد ممکن نخواهد شد. به طور کلی این راهبردهای برای تحقق دانشگاه نسل چهارم ارائه شد: تجدید ساختار و و بازنویسی نظام آموزش عالی، وضع مقررات منعطف مطابق با اهداف دانشگاه، اجرای سیاست‌های متناسب با ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مسئولیت‌پذیری، رهاسازی نهاد دانشگاه از انواع ایدئولوژی‌های سیاسی و مذهبی و دوری از منفعت‌‌طلبی، استقلال از حکومت، فراهم سازی بستر ارتباطات مشارکتی، دموکراتیزه کردن ترویج علم، دانش و معرفت و پیوند دانشگاه با جامعه مدنی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the underlying strategies for the realization of the fourth generation university: A qualitative scan

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Ebadi 1
  • Mohammad Abbaszadeh 2
  • Mehran Samadi 3

1 PhD Student in Comunication Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch

2 Professor, Department of Social Sciences, University of Tabriz

3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tabriz Branch,

چکیده [English]

The inherent feature of the fourth generation universities is realization of local and regional development and effort to improve their surrounding environment. With such an attitude,, this paper studies strategies for realization of the fourth generation universities. To achieve this goal, a qualitative method was used and semi-structured in-depth interviews were utilized to collect needed information. Then thematic analysis was used to analyze the data. The statistical population of this study is experts in higher education management, social communication sciences, educational sciences, sociology, media management, and research assistants at universities, of which 18 people were purposefully selected. After the interviews, it became clear that given the economic, cultural, political and social environment of different societies, the same strategies can not be considered for the realization of the fourth generation university in absolute terms. Accordingly, upgrading Iranian universities to progressive generations and in line with the world's prestigious universities will not be possible without considering national conditions. According to the research results, in general, the strategies for realizing the fourth generation university are: restructuring the higher education system, setting flexible regulations under the goals of the fourth generation university, implementing policies commensurate with the capacities of universities, accountability, liberalizing the universities from all kinds of political and religious ideologies and avoiding utilitarianism, independence from the government, providing a platform for participatory communication, democratizing the promotion of science, and finally connecting the university with civil society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Iranian University
  • University generations
  • Fourth Generation University
  • Thematic Analysis