مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف مطالعه حاضر تحلیل عوامل و موانع موجود فراروی فرصت های ارتباطی والدین و فرزندان در خانواده است. فرصت های ارتباطی زمان ها یا رویدادها یا برنامه هایی هستند که اعضای یک خانواده طی آن امکان ارتباطات انسانی حضوری یا با واسطه از طریق ابزارهای ارتباطی و رسانه ای پیدا می کنند. با استفاده از روش کیفی و نمونه گیری نظری، مصاحبه هایی با هدف تحلیل تجربه زیسته40 نفر از دانش آموز دبیرستانی در مدارس شهر تهران انجام شد. نتایج نشان می دهد که بیشترین فرصت ارتباطی چهره به چهره والدین و فرزندان در گردهمایی های شبانه برای شام و انجام یک فعالیت مشترک (دیدن فیلم و برنامه تلویزیونی) شکل می گیرد و ارتباطات میان فردی روزانه آنها «رسانه ای شده»، «کوتاه شده» و «ناپایدار» است. همچنین نتایج نشان می دهد گرچه رویدادها و برنامه های فراغتی، موقعیت های مطلوبی برای شکل گیری تعامل پایدار، طولانی و گفتگو وصحبت است، اما «فراغت جمعی والدمحوریا خانواده محور» در بین نوجوانان بسیار حداقلی وکمرنگ است. این در حالی است که برنامه های «فراغت فردی رسانه محور» و «فراغت جمعی همسال محور» بیشترین بخش اوقات فراغت فرزندان را به خود اختصاص می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors and barriers to communication opportunities between parents and parents and adolescents in the family

نویسنده [English]

  • mansour saei

assistant professor of ihcs

چکیده [English]

The purpose of this study is analyzing the existing factors and barriers to communication opportunities between parents and children in the family. Communication opportunities are times, events and programs which during that members of a family have the chance to communicate face-to-face or through medium including communication tools and the media. Using qualitative method and theoretical sampling, interviews were conducted to analyze the lived experience of 40 high school students in Tehran schools. The results show that the most opportunity for face-to-face communication between parents and children is formed in night gatherings family at dinner times and other coactivity’s (like watching movies and TV shows), and their daily interpersonal communication is "mediated", "shortened" and "unstable." The results also show that although leisure events and programs are good opportunities for the formation of lasting, long-lasting interaction and conversation, but "parent-centered collective leisure" is very minimal among adolescents. Meanwhile,"media-centered individual leisure" and "peer-centered collective leisure" programs account for the largest share of children's leisure time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpersonal communication
  • communication opportunities
  • media. family
  • parents and adolescents