مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد شهر، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آزادشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آزادشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر،طراحی وتدوین الگوی بهره وری زندگی آپارتمانی در شهر مشهد می باشد.پژوهش حاضر به روش تحقیق ترکیبی اکتشافی مبتنی بر مراحل کیفی و کمی است.جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش به تعداد21نفرتا اشباع داده ای به روش نمونه گیری هدفمنددرمناطق 2و9 شهری با انجام مصاحبه های باز پاسخ و در بخش کمی با حجم نمونه 384 خانواری درتمامی مناطق سیزده گانه شهر مشهد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و انتخاب تصادفی نمونه ها دنبال گردید.نتایج پژوهش دربخش کیفی با تحلیل محتوا و به شکل کدگذاری توسط نرم افزار MAXQDAمنجربه کشف مقولات اعتماداجتماعی،تعهد اجتماعی،روابط اجتماعی سازنده،همکاری اجتماعی،سبک زندگی نوین،ایجاداحساس امنیت اجتماعی،تنوع فرهنگی و رعایت حقوق زندگی جمعی گردید که در بخش کمی پژوهش در غالب پرسشنامه،داده ها جمع آوری و بانرم افزارهای spssوLisrelمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.نتایج حاصل از کاربرد تحلیل عامل تاییدی نشان می دهد که مقوله اعتماد اجتماعی با توجه به مقدار آماره Tبالاتر از 1/96و همچنین بالا بودن مقدار بار عاملی آن از سطح 0/5 از اهمیت لازم جهت تبیین فرهنگ آپارتمان نشینی برخوردار می باشد و در رابطه با سایر مقولات(تعهد اجتماعی، 05/2-)،(مشارکت اجتماعی،40/2-)،(روابط اجتماعی سازنده،10/2-)،(تنوع فرهنگی،86/2-)،(همکاری اجتماعی،40/2-)،( احساس امنیت اجتماعی،00/2-)،(سبک زندگی،71/1-)و(رعایت حقوق زندگی جمعی،73/1-) بنا به پایین و منفی بودن مقدار آماره Tو بار عاملی ،می توان بیان داشت ،رابطه این مقولات بر رشد و ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی به شکل معکوس می باشد.یعنی عدم وجود حداکثری هر کدام از مقولات اکتشافی منجر به کاهش رشد و ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی در میان ساکنان می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and development of apartment living productivity model (Case study: Holy Mashhad)

نویسندگان [English]

  • alireza koul 1
  • Alireza Easmaili 2
  • Rahmatullah Amirahmadi 3

1 PhD student in Sociology, Islamic Azad University, Azadshahr Branch

2 Assistant Professor, Department of Humanities, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran

چکیده [English]

The purpos of this study is to design and develop an apartment living productivity model in Mashhad. The present study is a combined exploratory exploration method based on qualitative and quantitative stages.By conducting open-ended interviews and in a quantitative section with a sample size of 384 households in all thirteen districts of Mashhad, multi-stage cluster sampling and random selection of samples were followed. MAXQDA software led to the discovery of the categories of social trust, social commitment, constructive social relations, social cooperation, new lifestyle,creating a sense of social security,cultural diversity and respect for collective living rights. The results of the application of confirmatory factor analysis show that the category of social trust with respect to the value of T statistic above 96.1 and also the high value of its factor load from the level of 0.5 is important to explain the culture of apartment living. is And in relation to other categories (social commitment, - 2/5), (social participation, 2.40 -),(constructive social relations, - 2/10), (cultural diversity, - 2.86 -), (social cooperation , 2.40 -), (feeling of social security, 2.00 -), (lifestyle, -1.71) and (observance of collective life rights, -1.73) due to the low and negative value of T statistic and factor load It can be said that the relationship between these categories is on the growth and promotion of apartment culture in reverse. That is, the lack of maximum of each of the exploratory categories leads to reduced growth and promotion of apartment culture among residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apartment living productivity
  • social interactions
  • pluralism
  • living in metropolitan areas