مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا علوم ارتباطات اجتماعی، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران

2 استاد مدعو گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران

3 استادیار گروه ارتباطات، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

طی سال های اخیر، رشد و پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و در پناه آن، افزایش تعداد سایت ها، وبلاگ ها و پایگاه های اطلاع رسانی زنان در این شبکه جهانی از یک سو و شکل گیری اپلیکیشن های مبتنی بر تلفن های همراه از سوی دیگر، سهولت دسترسی به شبکه های اجتماعی مجازی، توجه ویژه کاربران به این شبکه ها را دنبال داشته است. حضور زنان در این فضا به عنوان نیمی از جمعیت اثرگذار جامعه، قابل تامل و هدف کلی نوشتار حاضر، مطالعه تطبیقی در زمینه بررسی عوامل موثر بر ارتباطات ناسالم زنان در شبکه های اجتماعی مجازی در شهرهای تهران و استانبول است.
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نوع توصیفی _ پیمایشی و از نظر هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش زنان ساکن شهرهای تهران و استانبول هستند. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین و به منظور گردآوری اطلاعات با رویکرد میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته پس از تایید روایی و پایایی، به تعداد 192 پرسشنامه برای توزیع در بین زنان تهرانی و به ه0مین تعداد، با مشارکت زنان ساکن شهر استانبول بهره گرفته شده است.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، بین شش مؤلفه(ارتباط آسان، سریع و نامحدود، در معرض فیلم و تصویرهای مبتذل بودن، ارزش زدایی مفاهیم ارزشی و......) با ایجاد و تداوم ارتباطات ناسالم زنان ساکن شهر تهران در شبکه های اجتماعی در سطح 99 درصد ارتباط معنی دار مثبت وجود دارد،

کلیدواژه‌ها