مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا علوم ارتباطات اجتماعی، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران

2 استاد مدعو گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران

3 استادیار گروه ارتباطات، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

طی سال های اخیر، رشد و پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و در پناه آن، افزایش تعداد سایت ها، وبلاگ ها و پایگاه های اطلاع رسانی زنان در این شبکه جهانی از یک سو و شکل گیری اپلیکیشن های مبتنی بر تلفن های همراه از سوی دیگر، سهولت دسترسی به شبکه های اجتماعی مجازی، توجه ویژه کاربران به این شبکه ها را دنبال داشته است. حضور زنان در این فضا به عنوان نیمی از جمعیت اثرگذار جامعه، قابل تامل و هدف کلی نوشتار حاضر، مطالعه تطبیقی در زمینه بررسی عوامل موثر بر ارتباطات ناسالم زنان در شبکه های اجتماعی مجازی در شهرهای تهران و استانبول است.
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نوع توصیفی _ پیمایشی و از نظر هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش زنان ساکن شهرهای تهران و استانبول هستند. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین و به منظور گردآوری اطلاعات با رویکرد میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته پس از تایید روایی و پایایی، به تعداد 192 پرسشنامه برای توزیع در بین زنان تهرانی و به ه0مین تعداد، با مشارکت زنان ساکن شهر استانبول بهره گرفته شده است.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، بین شش مؤلفه(ارتباط آسان، سریع و نامحدود، در معرض فیلم و تصویرهای مبتذل بودن، ارزش زدایی مفاهیم ارزشی و......) با ایجاد و تداوم ارتباطات ناسالم زنان ساکن شهر تهران در شبکه های اجتماعی در سطح 99 درصد ارتباط معنی دار مثبت وجود دارد،

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Married women in Tehran and Istanbul and unhealthy communication on social networks

نویسندگان [English]

  • Maryam yusefi 1
  • shahnaz hashemi 2
  • Bita Shahmansori 3

1 Phd Student

2 azad university

3 Azad eslami

چکیده [English]

568 / 5000
Translation results
In recent years, the growth and development of new communication technologies and the exponential increase of the Internet penetration rate in Iran and under its protection, increasing the number of sites, blogs and information bases of women in this global network on the one hand and the formation of applications. Based on mobile phones, on the other hand, the ease of access to virtual social networks has attracted the special attention of users to these networks. The presence of women in this space as half of the influential population of the society is a considerable and the general purpose of the present article is a comparative study on the factors affecting unhealthy communication of women in virtual social networks in Tehran and Istanbul. This research is quantitative in nature, descriptive-survey and applied in purpose. The statistical population of this study is women living in Tehran and Istanbul. The statistical sample size of 384 people was determined and in order to collect information with a field approach, a researcher-made questionnaire was used. After confirming its validity and reliability, 192 questionnaires were used for distribution among Tehran women and 0% with the participation of women living in Istanbul.
Based on the results of testing research hypotheses, between six components (easy, fast and unlimited communication, exposure to vulgar videos and images, devaluation of value concepts,Considering that all of the studied samples agreed with the presence of women in cyberspace and social networks it is necessary to provide appropriate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Tehran
  • Istanbul
  • social network