مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده : رسانه های همراه به عنوان رسانه ای مدنی ، در خدمت تغییرات اجتماعی قرار گرفته اند. زنان در بسیاری از جوامع آسیایی از طریق تلفن همراه خواسته هایشان را اعلام و در دستور کار قرار می دهند.سهولت در بهره برداری ، دسترسی وتنوع محتوا موجب گرایش جوانان به رسانه های همراه شده است. این رسانه ها در کسب مطالبات و تغییرات مدنی نیز اثرگذار بوده اند.در پاکستان، زنان ، رسانه های همراه را به منظور طرح مطالباتشان انتخاب کرده اند. در برخی مناطق سنتهای قبیله ای موجب بی عدالتی جنسیتی و در نتیجه سطح نازل حقوق مدنی شده است. زنان اما با استفاده از ابزارهای نوین و بویژه تلفن های همراه صدای اعتراضات خود را به سراسر کشور و جهان رسانده اند.
نویسنده با چند سفر تحقیقاتی به پاکستان، تلاش کرده است تاثیرتلفن همراه را بر محتوای روزنامه نگاری سنتی،مطالعه کند.با وجود مشکلات ناشی از تحقیق در جامعه غیر بومی،ابعاد نوآورانه تلفن همراه در این مطالعات گردآوری شده است.این مقاله به دلیل ابعاد نوآورانه تلفن همراه براساس پارادایم استقرایی و راهبرد نظریه داده بنیاد و با روش مطالعه تاریخی و تحلیل متن اجرا و ارائه شده است . چگونگی بهره برداری از تلفن همراه را در انتشار خشونت و تاثیر آن در واکنش های ملی و بین المللی و در نتیجه کسب حقوق مدنی را مورد بررسی قرار گرفته ؛ مهمترین یافته این پژوهش به تبیین نقش رسانه همراه به عنوان رسانه مدنی و تاثیر بر تغییرات اجتماعی ناشی از آن معطوف شده است.

کلیدواژه‌ها