مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده : رسانه های همراه به عنوان رسانه ای مدنی ، در خدمت تغییرات اجتماعی قرار گرفته اند. زنان در بسیاری از جوامع آسیایی از طریق تلفن همراه خواسته هایشان را اعلام و در دستور کار قرار می دهند.سهولت در بهره برداری ، دسترسی وتنوع محتوا موجب گرایش جوانان به رسانه های همراه شده است. این رسانه ها در کسب مطالبات و تغییرات مدنی نیز اثرگذار بوده اند.در پاکستان، زنان ، رسانه های همراه را به منظور طرح مطالباتشان انتخاب کرده اند. در برخی مناطق سنتهای قبیله ای موجب بی عدالتی جنسیتی و در نتیجه سطح نازل حقوق مدنی شده است. زنان اما با استفاده از ابزارهای نوین و بویژه تلفن های همراه صدای اعتراضات خود را به سراسر کشور و جهان رسانده اند.
نویسنده با چند سفر تحقیقاتی به پاکستان، تلاش کرده است تاثیرتلفن همراه را بر محتوای روزنامه نگاری سنتی،مطالعه کند.با وجود مشکلات ناشی از تحقیق در جامعه غیر بومی،ابعاد نوآورانه تلفن همراه در این مطالعات گردآوری شده است.این مقاله به دلیل ابعاد نوآورانه تلفن همراه براساس پارادایم استقرایی و راهبرد نظریه داده بنیاد و با روش مطالعه تاریخی و تحلیل متن اجرا و ارائه شده است . چگونگی بهره برداری از تلفن همراه را در انتشار خشونت و تاثیر آن در واکنش های ملی و بین المللی و در نتیجه کسب حقوق مدنی را مورد بررسی قرار گرفته ؛ مهمترین یافته این پژوهش به تبیین نقش رسانه همراه به عنوان رسانه مدنی و تاثیر بر تغییرات اجتماعی ناشی از آن معطوف شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of mobile journalism in change of women social rules the impact of mobile content in reactions to the event of sentencing 4 Pakistani girls to death

نویسندگان [English]

  • mahdi Adiban 1
  • Aliasghar kia 2

1 PhD student in communication science - Allame-tabataba'i University

2 Professor In Faculty of communication science in Allame-tabataba'i University

چکیده [English]

Abstract:
Mobile phones are the initiators of a new era in the world of media. Traditional media has undergone many changes in both its structure and content level due to the diverse usages of mobile phones and features provided by this instrument for users.
"News" is one of the most common forms of content in the media. With mobile devices, it's now possible to produce, send, publish, receive and store news in written, audio and visual formats for all users with every level of skill. The present paper contains both theoretical and methodological analysis. In a methodological dimension inspired by similar studies, it has been tried to focus on the influences of mobile phones on news. In this section, methodological concepts of similar studies have been taken into account with a comparative approach. The second dimension attempts to introduce new types of news in journalism or mobile journalism. In the second section, evidencesfor the distinctionsbetween mobile journalism and other forms of journalism has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile journalism
  • Pakistan
  • women right
  • Civic engagement