مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رسانه، واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان

2 دانشجوی دکتری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رسانه، واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان

3 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رسانه، واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان

چکیده

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل سواد رسانه‌ای با تاکید بر یادگیری سیار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد است. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر گرداوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی است. در ابتدا مدل سواد رسانه ای با تاکید بر یادگیری سیار برای دانشجویان به روش مدلسازی تفسیری-ساختاری طراحی و سپس به روش مدلسازی معادلات ساختاری تست شده است. جامعه تحقیق برای بخش مدلسازی تفسیری-ساختاری از گروه خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و پژوهشگران مدیریت رسانه به تعداد 20 نفر هستند که به روش گلوله برفی و در دسترس بودند. برای تست مدل طراحی شده با مدلسازی معادلات ساختاری از جامعه آماری دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به تعداد 394 نفر و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. بر اساس ادبیات نظری تحقیق و بررسی مدل ها به همراه نظرات خبرگان، عوامل نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده برای متغیر یادگیری سیار و عوامل آگاهی و دسترسی، استفاده و ارزیابی، فهم انتقادی یا تجزیه‌وتحلیل و تولید محتوا برای متغیر سواد رسانه‌ای انتخاب شد. نتایج مدلسازی تفسیری-ساختاری نشان داد که عامل «نگرش» تاثیرگذارترین عامل است که برای بهبود سواد رسانه ای باید مدیران بهبود آن را در اولویت قرار دهند. اما یافته های مدلسازی معادلات ساختاری روابط و تاثیر همه عوامل را بجر تاثیر «هنجارهای ذهنی» بر «دسترسی» و «فهم انتقادی» بر «تولید محتوا» را تایید کرد. مدیران دانشگاه می توانند از طریق بهبود شکاف شناسایی شده، بر بهبود یادگیری سیار تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a media literacy model with emphasis on mobile learning by combining interpretive-structural modeling and structural equations (Case study: Students of Islamic Azad University of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • , Younes Vakilaroaya 1
  • , Hamid Salarian 2
  • , Abolfazl danaei 3

1 0

2 0

3 0

چکیده [English]

The purpose of this study is to design a media literacy model with emphasis on mobile learning of students of Islamic Azad University of Mashhad. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. First, the media literacy model with emphasis on mobile learning for students was designed by interpretive-structural modeling and then tested by structural equation modeling. The research community for the interpretive-structural modeling department of the group of experts includes university professors and media management researchers of 20 people who were available by snowball method. To test the designed model by modeling structural equations, 394 people from the statistical population of students studying at the Islamic Azad University of Mashhad were selected by stratified random sampling. Based on the theoretical literature of research and review of models along with the opinions of experts, attitude factors, mental norms and perceived behavioral control for the mobile learning variable and factors of knowledge and access, use and evaluation, critical understanding or analysis and content production for the literacy variable Media selected. The results of interpretive-structural modeling showed that the factor of "attitude" is the most effective factor that to improve media literacy, managers should prioritize its improvement. But the findings of modeling the structural equations of relationships and the effect of all factors confirmed the effect of "mental norms" on "access" and "critical understanding" on "content production". University administrators can focus on improving mobile learning by improving the identified gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media literacy
  • mobile learning
  • interpretive-structural modeling
  • structural equation modeling