مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رسانه، واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان

2 دانشجوی دکتری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رسانه، واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان

3 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رسانه، واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، اﯾﺮان

چکیده

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل سواد رسانه‌ای با تاکید بر یادگیری سیار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد است. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر گرداوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی است. در ابتدا مدل سواد رسانه ای با تاکید بر یادگیری سیار برای دانشجویان به روش مدلسازی تفسیری-ساختاری طراحی و سپس به روش مدلسازی معادلات ساختاری تست شده است. جامعه تحقیق برای بخش مدلسازی تفسیری-ساختاری از گروه خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و پژوهشگران مدیریت رسانه به تعداد 20 نفر هستند که به روش گلوله برفی و در دسترس بودند. برای تست مدل طراحی شده با مدلسازی معادلات ساختاری از جامعه آماری دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به تعداد 394 نفر و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. بر اساس ادبیات نظری تحقیق و بررسی مدل ها به همراه نظرات خبرگان، عوامل نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده برای متغیر یادگیری سیار و عوامل آگاهی و دسترسی، استفاده و ارزیابی، فهم انتقادی یا تجزیه‌وتحلیل و تولید محتوا برای متغیر سواد رسانه‌ای انتخاب شد. نتایج مدلسازی تفسیری-ساختاری نشان داد که عامل «نگرش» تاثیرگذارترین عامل است که برای بهبود سواد رسانه ای باید مدیران بهبود آن را در اولویت قرار دهند. اما یافته های مدلسازی معادلات ساختاری روابط و تاثیر همه عوامل را بجر تاثیر «هنجارهای ذهنی» بر «دسترسی» و «فهم انتقادی» بر «تولید محتوا» را تایید کرد. مدیران دانشگاه می توانند از طریق بهبود شکاف شناسایی شده، بر بهبود یادگیری سیار تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها