مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، (نویسنده عهده دار مکاتبات)

2 دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 استاد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی:

چکیده

امروزه فضای مجازی در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها نقشی گسترده و مهم یافته است. بسیاری از انسان‌ها وقت، انرژی و پول بسیاری را در فضای مجازی صرف می-کنند تا محصولات دیجیتال بسیاری را تولید و در عین حال محصولات دیگران را مصرف -کنند. این شیوه از مصرف، مصرف مجازی دیجیتال نام گرفته است. شبکه‌های اجتماعی در این فرایند مصرف از اهمیت بسیاری برخوردار هستند زیرا افراد بسیاری را در فضای خود گردآورده‌اند و اغلب محصولات فضای وب در قالب لینک‌ها و محصولات چند رسانه‌ای در آن‌ها بازنشر می‌شود. این پژوهش می‌کوشد تا تفاسیر و معناهای کاربران تهرانی را از تجربه‌ی مصرف در شبکه‌های اجتماعی واکاوی کند. روش پژوهش، کیفی و به شیوه‌ی پدیدارشناسی تفسیری است. دو شبکه‌ی اجتماعی تلگرام و اینستاگرام که در ایران بسیار پرکاربرد هستند و قابلیت کنش‌های متنوع مجازی را فراهم می‌کنند، برای مطالعه‌ی میدانی انتخاب شدند. داده‌ها از سه منبع اخبار و گزارش‌ها پیرامون شبکه‌های اجتماعی، محتوای شبکه‌های اجتماعی و همچنین مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با مصرف کنندگان این شبکه‌ها به دست آمده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چهار پدیده‌ی فرعی «شبکه‌ی دانش»، «بازنمایی و هویت»، «ابربازار» و «چالش هنجارها» نقش بسیار مهمی در تجربه‌ی زیسته‌ی کاربران در مصرف مجازی دیجیتال دارند. این چهار پدیده، در نهایت پدیده‌ی محوری پژوهش را می‌سازند که «لذت آزادی» نام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

§    

 بلیکی، نورمن. 1393. «طراحی پژوهش­های اجتماعی». ترجمه: چاووشیان، حسن. نشر نی. تهران
بودریار، ژان. 1397. «وانموده­ها و وانمود». ترجمه: ایزدی، پیروز. نشر ثالث. تهران.
پروری، پیمان. 1398. «خوانشی نو از روش پدیدارشناسی، بنیان­های فلسفی، رویکردها و چارچوب­های اجرای تحقیق پدیدارشناسانه». مجله­ مطالعات جامعه‌شناسی. دوره 12. شماره 44. صص 106-87.
حسنی، حسین. کلانتری، عبدالحسین. 1396. «تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران». مطالعات فرهنگ ارتباطات. شماره 40. صص 63-33.
ریتزر، جرج. گودمن، داگلاس. وینهوف، جرج (2017). «مروری بر نظریه‌های مصرف از بنیان‌گذارانِ اولیه جامعه‌شناسی تا مسائل پیش رو». ترجمه: ملاعباسی، محمد. نشریه ترجمان. دسترسی در: http://tarjomaan.com/article/8116/.
زلفعلی فام، جعفر. فراستخواه، مقصود. ملکی، امیر و زاهدی مازندرانی، محمدجواد. 1394. «پدیدارشناسی اخلاق اجتماعی کاربران شبکه­های اجتماعی». فصلنامه­ پژوهش­های ارتباطی. شماره 94. صص 185-155.
طالعی، علی. اسمعیلی، معصومه. فلسفی نژاد، محمدرضا. کاظمیان، سمیه. برجعلی، احمد.1398. «خشونت و پرخاشگری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی». دوفصلنامه مشاوره کاربردی. دوره­ 9. شماره 1. صص 48-25.
 عاملی. سعیدرضا. شکرخواه. یونس. منصوری. سیده تمنا. 1398. «تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی: شبکه اجتماعی فیسبوک». مطالعات فرهنگ و ارتباطات. سال 20. شماره 48. صص 36-7.
فراستخواه. مقصود 1393. «تأملی در تأثیر اجتماعی فناوری­های نوین»، ماهنامه مهرنامه. شماره 36. ص 124.
فراستخواه، مقصود. 1395. «روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه­ بر پایه (گراندد تئوری)». نشر آگاه. تهران.
فوکو، میشل. 1396. «مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان». ترجمه: سرخوش، نیکو و جهاندیده، افشین. نشر نی. تهران.
قانعی راد. محمدامین. 1396. «زوال پدرسالاری: فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده مدنی». انتشارات نقد فرهنگ. تهران.
 ناظمی، مسلم. 1395. «نگاهی به پدیده مصرف مجازی در فضای دیجیتال»، فصلنامه رهیافت. شماره 64. صص 31-11.
Ameli, Saeid Reza. Shokrkhah, Yones and Monsouri, Seyedeh Tamana. (2019). Iranian Experience of Dual Spacization of Virtual Mourning: Social Network of Facebook. Journal of Culture-Communication Studies. No 48. pp. 7-36. (In Persian)
Baudrillard, Jean, (2018). Simulacra and Simulation. Translated into Persian by Izadi, Pirouz, Ney Pub. Tehran, (In Persian)
Bauman. S. and Lyon. D. 2013. “Liquid Surveillance: A Conversation”, Polity. Cambrige.
Bauman. S. and Lyon. D. 2013. “Liquid Surveillance: A Conversation”, Polity. Cambrige. (In Persian)
Belk. R. W. 2013. "Extended self in digital world". Journal of consumer research. 40, 3-33.
Belk. R. W. 2013. "Extended self in digital world". Journal of consumer research. 40, 3-33. (In Persian)
Blaikie, Norman (2014). Designing Social Research. Translated into Persian by Chavoshian, Hasan, Ney Pub. Tehran. (In Persian)
Denegi-Knott. J. and Molesworth. M. 2010. "Concept and Practice of digital virtual consumption". Consumption and Market Culture, 13(2), 109-132.
Denegi-Knott. J. and Molesworth. M. 2010. "Concept and Practice of digital virtual consumption". Consumption and Market Culture, 13(2), 109-132. (In Persian)
Facault, Michael. (2017). Discipline and Punishment; Emerging of Prison. Translated into Persian by Sarkhosh, Nikou and Jahandideh, Afshin. Ney Pub. Tehran.  (In Persian)
Ferasatkhah, Maghsoud. (2014). A Thought in Effect of Modern Media. Mehrnameh. No. 36. pp. 124. (In Persian)
Ferasatkhah, Maghsoud. (2016).  Qualitative Research Method in Social Sciences with emphasis on GT. Agah Pub. Tehran. (In Persian)
Ghanei Rad, Mohammad Amin. (2017). Decline of patriarchy; Family Collapse or Emerging of Civil Family. Naghde Farhang Pub. Tehran. (In Persian)
Goldhaber. M. H. 1997. “The attention economy and the Net”. First Monday, 2(4). available at: https://doi.org/10.5210/fm.v2i4.519
Goldhaber. M. H. 1997. “The attention economy and the Net”. First Monday, 2(4). available at: https://doi.org/10.5210/fm.v2i4.519(In Persian)
Hasani, Hosein and Kalantari, Abdolhosein (2017). A Phenomenological Analysis of Lived Experience of Instagram’s Users. Communication Couture Studies, No. 40. pp. 33-63. (In Persian)
Lehdonvirta. V. 2009 "Social Economic Sphere of Digital Virtual Consumption", PhD dissertation. Oxford University.
Lehdonvirta. V. 2009 "Social Economic Sphere of Digital Virtual Consumption", PhD dissertation. Oxford University. (In Persian)
Nazemi, Muslim. (2016). A Toward to Digital Virtual Consumption. Rhyaft. No. 64. pp. 11-31. (In Persian)
Ossewaarde. M. Reijers. W. 2017. “The illusion of the digital commons: ‘False consciousness’ in online alternative economies”. The Journal of Oranization. vol 24. no. 5 pp 609-628.
Ossewaarde. M. Reijers. W. 2017. “The illusion of the digital commons: ‘False consciousness’ in online alternative economies”. The Journal of Oranization. vol 24. no. 5 pp 609-628. (In Persian)
Parvary, Peyman. (2019). The transition from philosophy to methodology, a new reading of the phenomenology method: the foundation of philosophical approaches and implementation steps, Social Studies, No. 44, pp. 87-106. (In Persian)
Rao. C. and Perry. C. 2003. “Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investigation of Internet usage in inter-firm relationships, Qualitative Market Research”. Qualitative Market Research. No. 6(4):236-247.
Rao. C. and Perry. C. 2003. “Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investigation of Internet usage in inter-firm relationships, Qualitative Market Research”. Qualitative Market Research. No. 6(4):236-247. (In Persian)
Research. vol. 6 no. 2. pp. 14-38.
Research. vol. 6 no. 2. pp. 14-38. (In Persian)
Ritzer, George and Winhoff, Doglas. (2017). A review to Consumption Studies, from Sociology Founders to Recent problems. Translated into Persian by Molahasani, Mohammad. Tajoman. Available at  http://tarjomaan.com/article/8116/. (In Persian)
Ritzer. G. and Jorgenson. 2010. "Production, Consumption, Prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital ‘prosumer’". Journal of Consumer Culture. Vol. 10(1). pp: 13-36.
Ritzer. G. and Jorgenson. 2010. "Production, Consumption, Prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital ‘prosumer’". Journal of Consumer Culture. Vol. 10(1). pp: 13-36.
Talei, Ali. Esmaeili, Masoumeh. Falsafinejad Mohamadreza. Kazemian, Somayeh and Borjali, Ahmad (2019). Violence and aggression in virtual social networks from the perspective of teenagers: A phenomenological study. Journal of Applied Counselling. No. 1 pp. 25-48. (In Persian)
Van Dijk. A. 2012. “Network Society”, Sage Publication.
Van Dijk. A. 2012. “Network Society”, Sage Publication. (In Persian)
Zolfalifam, Jafar. Ferasatkhah, Maghsoud. Maleki, Amir and Zahedi Mazandarani, Mohammad Javad. (2915). Phenomenology of Social Ethics for Virtual Social Networks Users (Case: Graduate Students Born in the 1980s). Communication Studies Journal. No. 95. pp. 155-185. (In Persian)