مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرهنگ و ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

3 گروه روانپزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

4 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

«اختلالات روانی»، به عنوان پدیده ای چندوجهی و امری فرهنگی-اجتماعی یکی از پرچالش ترین موضوعات قابل بررسی در سینما و تلویزیون است. مقاله حاضر برآن است تا از میان گفتمان‌های موجود در این حوزه، رویکرد فرهنگی بازنمایی شده در فیلم های کارگردان ایرانی «هومن سیدی» را استخراج نماید. روش استفاده شده جهت بازنمایی فرهنگی اختلالات روانی در این پژوهش تحلیل گفتمان با رویکرد «پدام» است. نتایج این تحلیل نشان می دهد «هومن سیدی» برای کاراکترهای دارای اختلال روانی در فیلم‌های خود، ویژگی های مشترکی چون رفتار نامتعارف، سبک پوشش و ظاهر متفاوت از هنجار جامعه، بی‌اعتمادی این افراد نسبت به دیگران و عدم توانایی برقراری تعامل سالم و همچنین نوعی تنهایی و جدا افتادگی این افراد از جامعه را به عنوان مشخصه‌های فرهنگی جهت بازنمایی انتخاب کرده است. موضوع "اختلال روانی" برای به تصویر کشیدن سرگشتگی ماهیتی انسان در جامعه امروز، به عنوان گفتمان اصلی فیلم ها بازنمایی شده است.

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. آزاد ارمکی، تقی (1389 )، نظریه پردازی در جامعه شناسی، تهران: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم).
  2. اسکندری، حسین (1392)، کشف جهان اجتماعی بیماری روانی، بازنگری در ماهیت بیماری روانی و تأکید بر ساخت زبانی آن، فصلنامه روانشناسی بالینی شماره دوازدهم.
  3. بشیر، حسن (1390)، رسانه‌های بیگانه: ‌قرائتی با تحلیل گفتمان، از:‌ مجموعه تحلیل گفتمان رسانه‌های جهان (کتاب اول)، انتشارات سیمای شرق و ماهنامه مدیریت ارتباطات.
  4. پژوهشنامه فرهنگستان هنر - پیاپی 15 (زمستان 1388)
  5. خانیکی، هادی؛ یلفانی، طاهره؛ تقوا، ارسیا (1396)، چگونگی انعکاس تصویر بیمارهای روانی در مطبوعات، بررسی انگ‌های اجتماعی در صفحات حوادث پنج روزنامه کثیرالانتشار کشور، رفاه اجتماعی، تابستان 1396 - شماره 6
  6. رابینگتون، ارل و مارین واینبرگ (1391) رویکردهای هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمۀ رحمت­الله صدیق سروستانی، تهران: دانشگاه تهران.
  7. رضایی بایندر، محمدرضا (1386)، بازنمایی بیماری‌های روانی در رسانه، پژوهش و سنجش شماره 50.
  8. زارعان، م .، شهیدی، ش .، فایفر، و .، و دهقانی، م . (1394). ابعاد افسردگی و اضطراب در فرهنگ ایرانی. پایان‌نامه دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
  9. عباداللهی، حمید؛ پیری، اکبر؛ موقر نربین، منصور (1390)، داغ ننگ و هویت اجتماعی: بررسی موردی عوامل اجتماعی داغ ننگ زننده بر افراد دارای معلولیت جسمانی آشکار در شهر رشت، علوم اجتماعی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره دوم، شماره 1
  10. فیلیپ، مارک، فوکو، میشل (۱۳۸۱). مترجم: یعقوب موسوی. فصلنامه سیاسی ـ اجتماعی گفتمان، شماره 5
  11. قادرزاده، امید؛ درویش‌منش، میدیا (1396)، مطالعه کیفی دلایل و پیامدهای بیماری روانی، علوم اجتماعی، مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم - شماره 1
  12. کمالی، محمد (1379)، فقر و ناتوانی در ایران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
  13. گافمن، اروینگ، (1386)، داغ ننگ: چاره‌اندیشی برای هویت ضایع شده، ترجمه مسعود کیانپور، تهران، نشر مرکز.
  14. مک‌دانل، دایان، (1377)، «مقدمه‌ای بر نظریات گفتمان (1)؛ پایان دهه 1960»، ترجمه حسین‌علی نوذری، گفتمان، شماره 2
  15. منتظرقائم، مهدی؛ رمضانی، حسین (1393)، تحلیل دریافت افراد دارای معلولیت از تصاویر بازنمایی شده از آنها در فیلم­های سینمایی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، زمستان 1393 - شماره 3
  16. مهدی‌زاده، سیدمحمد (1387)، رسانه‌ها و بازنمایی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، تهران
  17. میرفخرایی، تژا (۱۳۸۳)، فرایند تحلیل گفتمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
  18. نوربالا (1389)، اختلالات روان­پزشکی و پیامدهای اجتماعی آن. سال نامه همایش سلامت و روان، تهران

   

   

  - Azad Eramaki, Taghi (2009), Theorizing in Sociology, Tehran: Jihad Academici (Teacher Education University). (In Persian)

  - Bashir, Hassan (2018), Foreign Media: A Reading with Discourse Analysis, from: World Media Discourse Analysis Collection (Book 1), Simai Sharq Publications and Communication Management Monthly. (In Persian)- Ebadollahi, Hamid (2018), a case study of stigmatizing social factors on people with obvious physical disabilities in Rasht, Journal of Social Issues of Iran, second year, number 5. (In Persian)

  - Kamali, Mohammad (1379), Poverty and Disability in Iran, Publications of Tehran University of Welfare and Rehabilitation Sciences. (In Persian)

  - McDonnell, Diane, (1377), "An introduction to discourse theories (1); The end of the 1960s", translated by Hossein Ali Nowzari, Ghetman, No. 2. (In Persian)

  - Montazer Qaim, Mehdi; Ramazani, Hossein (2013), Analysis of the perception of people with disabilities from the images they represent in movies, Cultural and Communication Studies, Winter 2013 - Number 3. (In Persian)

  - Nurbala, A. (2009), Psychiatric disorders and their social consequences. Yearbook of the Health and Mental Conference, Tehran(In Persian)

  - Philip, Mark, Foucault, Michel (2008). Translator: Yaqub Mousavi. Dakhtman political-social quarterly, number 5. (In Persian)

  - Research Journal of Art Academy - 15 consecutive (Winter 2018) (In Persian)
  - Robbington, Earl and Marin Weinberg (1391) Seven Approaches in Investigating Social Issues, translated by Rahmatullah Sediq Sarostani, Tehran: University of Tehran. (In Persian)

  - Rezaei Bayander, Mohammad Reza (2016), Representation of mental illnesses in the media, research and assessment number 50. (In Persian)

  -Berry, J. et al. (1992). Cross-cultural Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

  -Bruce, M., Takeuchi, D. & Leaf, P. (1991). Poverty and psychiatric status: Longitudinal evidence from the New Haven Epidemiological Catchment Area Study. Archives of General Psychiatry, 48, 470-474.

  -Entman, R. (1993) Framing: Toward clarification of a fractured paradigm, Journal of Communication.

  -Helman, C. (1984). Culture, Health and Illness. London: Wright PSG. Helzer, J., Canino, G., Yeh, E., Bland, R., Lee, C., Hwu, H., & Newman, S. (1990).

  Khaniki, Hadi; Yalfani, Tahira; Taqwa, Ersia (2016), how the image of mental patients is reflected in the press, investigation of social stigmas in the pages of events in five widely circulated newspapers of the country, social welfare, summer 2016 - number 6. (In Persian)

  -Lamber, Charels., & Brnaman, Ann.(1997) The Goffman Reader.Blackwall Publishing

  -Lauber, C., & Rössler, W. (2007). Stigma towards people with mental illness in developing countries in Asia. International Review of Psychiatry, 19(2), 157-178.

  -Mahdizadeh, Seyyed Mohammad (2007), Media and Representation, Center for Media Studies and Research, Tehran. (In Persian)

  -Mirfakhrai, Teja (2013), discourse analysis process. Tehran: Media Studies and Research Center. (In Persian)

  -Paterson, B. (2006) Newspaper representations of mental illness and the impact of the reporting of 'events' on social policy: the 'framing' of Isabel Schwarz and Jonathan Zito. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13.

  -Rogler, L. & Hollingshead, A. (1965). Trapped: Families and Schizophrenia. NY: Wiley.

  -Saleh, Naveed(2020), How the Stigma of Mental Health Is Spread by Mass Media,  Reviewed by Amy Morin, LCSW

  -Srole, L. et al. (1962). Mental Health in the Metropolis: The Midtown Manhattan Study. NY: McGraw-Hill.

  -Stein, D. J., & Williams, D. R. (2002). Cultural and social aspects of anxiety disorders. In D.J. Stein, E. Hollander, & B. O. Rothbaum (Eds.), Textbook of Anxiety Disorders. (pp. 463-474). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

  -Thornicroft, Graham (2006) Discrimination against People with mental illness. Oxford University Press, ISBN.

  -Vries, J., Stein, D. J., Kamuya, D., & Singh, I. (2017). Psychiatric genomics: Ethical implications for public health in lower-and middle-income countries. The American Journal of Bioethics, 17(4), 17-19.

  -Wahl, O. (2001) Newspapers can mislead about mental illness. The Bell: The Newsletter of the National Mental Health Association.

  -Weisz, J., Suwanlert, S., Chaiyasit, W. & Walter, B. (1987). Over- and undercontrolled referral problems among children and adolescents from Thailand and the United States. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 719-726.

  -Wittchen, H. U., & Jacobi, F. (2005). Size and burden of mental disorders in Europe—Acritical review and appraisal of 27 studies. European Neuropsychopharmacology, 15(4), 357-376.

  -Yang, Lawrence H., Kleinman, Arthur., & Linka, Bruce G. (2007). Culture and stigma: Adding moral experience to stigma theory. Social Science & Medicine. Volume 64, Issue 7, pages 1524-1535.

  -Zexin Ma University of Maryland, College Park, Maryland, USA Accepted 20 June 2016, How the media cover mental illnesses: a review