مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ،بابل، ایران.

چکیده

یکی از مباحث مهم در مطالعات مربوط به رسانه و کارکردهای آن به ویژه کارکردهای سیاسی رسانه‌ها بحث «قدرت و رابطه‌ آن با رسانه» است. در این مقاله هدف بررسی رابطه بین قدرت(رسانه‌ای یا نمادین) و رسانه ملی در ایران است تاثیری که رسانه بر افکار عمومی و کنترل آن دارد، محقق را به این سمت سوق داد که با بررسی جایگاه رسانه ملی در ساختار سیاسی و حقوقی و بررسی سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای ارتباطی در ایران بعد از انقلاب اسلامی و بررسی عوامل موثر بر سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای ارتباطی؛ ماهیت و جایگاه رسانه و ارتباط آن را با قدرت نمادین برررسی کنیم. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی استفاه شد.

یافته‌ها حاکی از آن است که در ایران ارتباط به عنوان شکلی از کنش اجتماعی مطرح بوده و از طریق رسانه پدیدار می شود. رسانه دارای قدرت نمادین بوده و توانسته بر فکر و ذهن مخاطب اثرگذار باشد و تغییرات مدنظر دولت را تاحدود زیادی ایجاد کند. رسانه‌ها، ابزار اصلی سازمان دادن مردم هستند و عامل و کارگزار آنهایی هستند که به اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی مشغول هستند. خط‌مشی رسانه‌ای ارتباطی، تأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور و همچنین ارتقا در سطح فرهنگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم بوده است. رسانه بر افکار عمومی اثرگذار بوده و توانسته در سیاست‌های عمده کشور مانند انتخابات سیاسی، اعتماد سیاسی،کنش های اقتصادی و غیره نقش بارزی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Integrated review of research conducted in the field of power (media or symbolic) and national media in Iran

نویسندگان [English]

  • mohamad reza firozi 1
  • seyfollah farzaneh 2
  • Abloghasem heidarabadi 3

1 student

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran. Branch

3 Assistant Professor of Sociology, Babol BranchIslamic Azad University, Babol, Iran.

چکیده [English]

One of the important topics in studies related to the media and its functions, especially the political functions of the media, is the discussion of "power and its relationship with the media.", the aim is to examine the relationship between power (media or symbolic) and media. And review of communication media policies in Iran after the Islamic Revolution and review of factors affecting communication media policies; Examine the nature and position of the media and its relationship to symbolic power. For this purpose, a descriptive-analytical method has been used to provide a more accurate picture of the subject through a combined review of previous research,

Findings indicate that communication is a form of social action and appears through the media. The media has symbolic power and has been able to influence the thoughts and minds of the audience and to create the changes intended by the government to a large extent. The media are the main tool for organizing the people, and they are the agents of those who exercise economic and political power. The policy of communication media has been to ensure freedom of expression and dissemination of ideas in accordance with Islamic norms and the interests of the country, as well as promotion at the level of political, social and cultural culture of the people. The media has influenced public opinion and has been able to play a significant role in the country's major policies such as political elections, political trust, economic actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Symbolic Power
  • Policy Making
  • Media Power