مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم ارتباطات علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

در مقاله پژوهشی حاضر، نگارنده به بررسی "نقش کلانشهر تهران در بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی" با اتخاذ رویکرد میان رشته ای و در چارچوب تئوریک دربرگیرنده رویکردهای نظری حوزه های: دیپلماسی عمومی استراتژیک؛ نظریه دیپلماسی عمومی-دیپلماسی فرهنگی وارتباطات- نای در قدرت نرم، ارتباطات استراتژیک، شهر شبکه ای-شهر اطلاعاتی آینده، پارادیپلماسی و دیپلماسی شهری پرداخته است. این پژوهش اکتشافی از نظر هدف کاربردی، از نظر تحلیلی از نوع تحلیل همبستگی و از لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات از نوع تحقیق پیمایشی و مقطعی است. در این پژوهش همچنین از روش‌های توصیفی آماری مانند جدول‌ها و نمودارهای توزیع فراوانی، جدول‌های توافقی، و روش‌های استنباطی آماری مانند آزمون برازش توزیع کلموگروف-اسمیرنوف، شاپیرو-ویلک، آزمون‌های معنی‌داری وجود اختلاف در میانگین‌ها مانند آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز واریانس ناپارامتری کروسکال-والیس، آزمون تساوی واریانس توکی، آزمون یو من ویتنی استفاده شده است. نتیجه نهایی تحقیق حاکی از آنست که از کلیه ظرفیتهای کلانشهر تهران در راستای بهینه سازی دیپلماسی ارتباطی فرهنگی کشور بهره برداری مناسبی انجام نگرفته است و تنها اقدامات و روندهای اندکی در این راستا فعال می باشند. همچنین این نتیجه حاصل شده است که یک رویکرد سیستماتیک نسبت به نقش تهران در دیپلماسی ارتباطی فرهنگی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

 1. آینده نگاری کالن شهر تهران،سناریوهای پیش رو در افق 1410 ،اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه شهر تهران شماره 1، معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا، تهران، بهار 1379.
 2. خرازی اذر، رها (1379)، برندینگ شهری؛ عطف به دیپلماسی رسانه ای، انتشارات پشتیبان، تهران.
 3. زهرانا، روندا (1393)، دیپلماسی عمومی و ارتباطات استراتژیک آمریکا پس از 11 سپتامبر، ترجمه: مهدی ذوالفقاری، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.
 4. روزنا، جیمز (1382) جهان آشوبزده، ترجمه علیرضا طیب، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
 5. خرازی آذر ، رها (1391)، ماتریس استراتژی فرهنگی کالنشهرهای جهان ، همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران.
 6. صالحی امیری، رضا؛ محمدی، سعید (1389)، دیپلماسی فرهنگی. ققنوس. تهران.
 7. کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ( علیقلیان ؛ افشین خاکباز)، جلد 1-3 نشر نو. تهران.
 8. نای، جوزف (1389)، قدرت نرم ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل. مترجم: سید محسن روحانی، مهدی ذوالفقاری، امام صادق(ع)، تهران
 9. میر، سیدمحسن، صالحی امیری، سیدرضا، قیومی، عباسعلی، عزیزآبادی فراهانی، فاطمه. (1397) ارائه الگوی مدیریت اطلالعات فرهنگی در سازمانها و مراکز فرهنگی ایران.فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 14(51)،175-200.

 

 1. Abrahamson, M. (2004). global cities, Oxford University Press, London
 2. Acuto, Michele (2009). Localizing the Global City A (Plitical) Research ’ through the ‘Invisible College

Note, http://www. Lboro.ac.uk/gawc/rb/rb301.html.Paper no. 301.

 1. Acuto, Michele. Global Cities, Governance and Diplomay: the Urban Link. Routledge, 2013
 2. John (1995); ‘Where We Stand: a decade of world city research’, “World Cities in a World
 3. System”, Edited by: Paul L. Knox and Peter J. Taylor, Cambridge University Presss.
 4. Knaap der Van, G. (2008). Anthropology Urban, Nashreney: Tehran.
 5. McAdams, Michael (2007). "Global Cities as Centers of Cultural Influence: A Focus on Istanbul, Turkey",

Journal of Global Cultural Studies available @ http://transtexts.revues.org/149City Brand Index, Simon

Anholt ,@ http://www.simonanholt.com/Research/cities-index.aspx

 1. Sassen, S. (2008). "Specialized Cities Make A Difference", At (Enr. Construction.Com/Opinions/

Viewpoint/Archives/080730.Asp).

 1. Smith, Nancy Paige (1988). “Paradiplomacy Between the U. S. and Canadian Provinces: the Case of Acid Rain Memoranda of Understanding”. Journal of Bordelands Studies, Vol III, No 1(March, 1988), p. 13-38
 2. Song Lilei, Qiqi Zhao (2017). A Model for the Belt and Road Initiative: China’s Cultural Diplomacy Toward Central and Eastern European Countries, The Belt & Road Initiative in the Global Arena, 55-68.