مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات زنان. پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم. ایران. تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 گروه جامعه‌شناسی. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

چکیده

امروزه توجه به فضاهای عمومی شهر یکی از مهم‌ترین مباحث اجتماعی است خصوصاً توجه به این موضوع در میان گروه‌هایی مانند زنان که عمدتاً امکان کمتری برای بهره‌برداری از فضاهای شهری را در اختیار دارند، اهمیتی دوچندان می‌یابد. توجه به پتانسیل‌های بالقوه‌ای که کتابخانه‌، به‌مثابه «مکان سوم»، می‌تواند برای گروه‌های مختلف زنان داشته باشد، کانون اصلی توجه این پژوهش است. گرچه مکان سوم می‌تواند در تحقق مشارکت و دموکراتیزاسیون فرهنگی در جامعه نقش ایفا کند، اما اگر به نقد رویه‌های طردکننده‌ در این مکان‌ها پرداخته نشود و تقویت نقاط قوت و بهبود آنها مد نظر نباشد نمی‌توان به بهبود فرآیند‌ ادغام گروه‌های مختلف از جمله زنان در این نوع فضاها و مکان‌ها امید داشت. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با نُه زن پژوهشگر و دانشگاهی که تجربۀ استفادۀ مداوم از کتابخانه‌ها را داشته‌اند و نیز مشاهدة فضای چهار کتابخانة عمومی در مناطق شمال، مرکز و جنوب تهران و مصاحبه با کتابداران و مراجعان آنها به دست آمده است. از خلال مشاهدات و روایت‌های زنان، تلاش شده تا با تحلیل تماتیک دلایل اقبال یا بی‌رغبتی آنها در استفاده از کتابخانه‌های عمومی شناسایی شود. نتایج نشان می‌دهد که اغلب زنان تجربۀ چندان خوشایندی از کتابخانه ندارند و ترکیبی از مشخصات فضای فیزیکی، قوانین و مقررات و بی‌‌توجهی به اقتضائات خاص زندگی زنان همچون نقش مادری از دلایل مهم بی اقبالی به کتابخانه است. یکی از مهمترین نتایج برآمده از این پژوهش نیز ضرورت مبرم توجه به نیازهای ویژۀ محلی در برنامه‌ریزی و تجهیز کتابخانه در محلات مختلف شهر است.

کلیدواژه‌ها

اشرفی، یوسف، پوراحمد، احمد، رهنمایی، محمدتقی و مجتبی رفیعیان (۱۳۹۳) مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی فضای عمومی شهری معاصر، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دورة ۲، شمارة ۴. صص ۴۶۴-۴۳۵.
شارع‌پور، محمود (۱۳۹۵) حق‌ به‌ شهر و فضاهای عمومی شهری، فصلنامه تخصصی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دوره اوّل، سال دوم. شماره ۲. صص ۶۶-۵۱.
صراف‌‌زاده، مریم، محمدی‌منفرد، رباب و محمد عزار‌سقلی (۱۳۹۶) کتابخانه‌ها به‌عنوان مکانی برای تعامل اجتماعی، ماهنامة ارتباط علمی، دورة ۴۲، شمارة ۲. صص 1-10.
قانعی‌راد، محمد و علی جنادله (۱۳۹۴) رویکردهای متعارض درباره تکوین حوزۀ عمومی در فضای مجازی، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال اوّل، شمارة ۱. صص ۲۹- ۶۸.
کشاورز، خدیجه (1397) دشواری ایجاد تعادل میان زندگی خانوادگی و تحقق خود در میان زنان متأهل خانواده‌های ایرانی، فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال چهاردهم، شمارۀ 50. صص 85-109.
Donnat Olivier et Lévy Florence.2007. “Approche générationnelle des pratiques culturelles et médiatiques». in   Culture prospective, n°3.
Enssib. 2015. école nationale supérieuredes sciences de l'information et des bibliothèques, in http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/bibliotheque-troisieme-lieu.
Fullagar, S, O Brien, W & Lloyd, K. in press, 2018. Feminist perspectives on third places. In Dolley, J. & Bosnan, C. (Eds). Rethinking Third places: Information public spaces and community building, Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Lefebvre, H. 1976. Reflection on the Politics of Space, Translated by Michael J. Enders, Antipode, 8 (2) , pp. 30-37.
Lin, H., & Pang, N., & Luyt, B. 2014. Is the library a third pkace for young people?. Journal of Libratianship and Information Science published online. doi: 10 1177/0961000614532303
Madanipour, A. 2003. Public and Private Spaces of the City, Routledge. London and New York.
Oldenburg, Ray. 1989. The Great Good Place, da capo press.
Servet, M. 2010. “Les Bibliothèques troisième lieu». Bulletin des bibliothèques de France (BBF) , 2010, n° 4, p. 57-63.