مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

سواد رسانه‌ای موضوعی است که قدرت درک مخاطبان از نحوۀ عملکرد رسانه‌ها و شیوه‌های معنی‌سازی در آن‌ها را مورد توجه قرار داده و در تلاش برای تبدیل ‌این واکاوی به صورت یک عادت و وظیفه در مخاطبان محسوب می‌شود. بر‌این اساس تازگی و نو بودن ‌این مفهوم سبب شده که توجه جهانی برای مدل سازی براساس نیاز مخاطب شکل بگیرد که در ‌این راستا پژوهش حاضر به ارائه مدل بر اساس شرایط بومی کشور پرداخته است. در ‌این مقاله پس از معرفی مفهوم سواد رسانه‌ای با تاکید برروش مطالعه بر پایه طرح کیفی به روش گراندد تئوری و با مطالعه وسیع الگوهای کشورهای پیشرو در این زمینه با انجام پانزده مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با اساتید و خبرگان حوزه‌های مربوطه و پس از تحلیل محتوا، داده‌ها در سه مرحله تنظیم گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدل مبتنی بر 6 بخش است: 1-عناصر ارتقاء سواد رسانه‌ای شامل سه سطح: کلان (شامل بهبود روشهای آموزشی، انسجام و هم‌نگری در سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی، ایجاد اینترنت ملی و...)، سطح میانی (شامل تعامل گروهی با همسالان، آموزش مربیان و خانواده‌ها)، و سطح خرد (شامل شناخت فناورانه، شناخت معرفتی، شناخت رسانه و تولید محتوا)، 2- عوامل زمینه‌ای (شامل ویژگی‌های فردی و زمینه‌های فردی)، 3- عوامل مؤثر (مقوله‌های عوامل سطح کلان، میانی و خرد)، 4- عوامل مداخله‌گر (شامل نقش دولت، قوانین و مقررات)، ‌5-راهبردها (شامل راهبردهای آموزشی، فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرایی)، و 6- پیامدها (شامل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ...) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a model for improving media literacy for optimal using of social media (Case study: Adolescents in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Nazanin Nahrvar 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • bahram Alishiri 3
  • Abdullah Noami 3

1 Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran

3 Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Media literacy is an issue that considers the audience's ability to understand how the media works and the sensemaking methods in them, and is trying to transform this analysis into a habit and task for the audience. Accordingly, the novelty and innovative of this concept has led to the global attention to modeling based on the needs of the audience and in this regard the present study has presented a model based on the country's native conditions. In this article, after introducing the concept of media literacy, emphasizing on the study method based on qualitative design by Grounded theory method and by extensive study of the leading countries patterns in this field by conducting fifteen semi-structured deep interviews with professors and experts in relevant fields and after content analysis, data were adjusted in three steps. The research results show that the model is based on 6 sections: 1- Elements of media literacy promotion include three levels: macro (including improving teaching methods, coherence and collective attitude in policy making and planning, creating national Internet,etc.), intermediate level (including group interaction with peers, training of educators and families), and micro level (including technological cognition, epistemological cognition, media cognition and content production) 2- Background factors (including individual characteristics and backgrounds), 3- Effective factors (categories of macro, intermediate and micro level factors), 4- Interventional factors (such as the role of government, laws and regulations), 5- Strategies (including Educational strategies, culture building, planning and implementation), and 6- Consequences (such as economic, social, cultural, political, etc.).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Social Media
  • Adolescents
  • Optimal Using
  • Tehran