مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روش‎های تحقیق، آمار و اندازه‎ گیری در دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد مدیریت رسانه در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

3 دکتری رشته ارتباطات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

در سال‎های اخیر با گسترش روزافزون استفاده از پیام‎رسان‎ تلگرام و قرار‎گرفتن آن در کانون زندگی ما به‎ویژه زندگی جوانان، مسئله تأثیرات گوناگون استفاده از آن برای نسل جوان موضوع پژوهش‎های بسیاری بوده است. بیشتر این پژوهش‎ها اعم از کمی و کیفی بر تأثیرات مخرب استفاده از تلگرام بر کاربران جوان متمرکز بوده‎اند و به تجربه زیسته خود کاربران و این‎که استفاده از این پیام‎رسان برای آنان چه معنایی دارد نپرداخته‎اند. افزون براین، در حالی‎که گروه بزرگی از کاربران تلگرام در ایران را جوانان بزرگسال تشکیل می‎دهند اما این مطالعات بیشتر کاربران جوان را مد نظر داشته‎اند. مطالعه حاضر با اتخاذ روش و رویکرد پدیدارشناسی توصیفی و با گذر از دیدگاه تأثیرات رسانه‎ها، به تجربه زیسته و درک جوانان بزرگسال از پدیده استفاده از تلگرام پرداخته است. جامعه مورد مطالعه ده نفر از جوانان بزرگسال (سنین 19 تا 29 سال) شهر تهران بودند. یافته‎های به‎دست آمده از تجارب زیسته این مشارکت‎کنندگان نشان داد که آنان تلگرام را به‎مثابه یک جریان جمعی تجربه می‎کنند که هر کس بنا به نیاز و انتظاراتش در آن شناور است و نبودن در آن، به معنای از دست‎دادن روابط و ارتباطات روزمره و جدا‎افتادن از دیگران است. در ارزیابی کلی آنان، تلگرام در احساسی دو‎گانه تجربه می‎‎شود، احساسی که دامنه آن از خشنودی تا ناخشنودی در نوسان است. این احساس دوگانه موجب‎شده تا آن‎ها آثار و پیامدهای استفاده از تلگرام را در قالب احساسات خوشایند و ناخوشایند روایت کنند.

کلیدواژه‌ها

 
آکسمن، ویرپی، تیونن، سانتو. (1393). کارکردهای رسانهای تلفن همراه و پیامدهای آن (ترجمه احسان موحدیان و احمدرضا شاه‎علی).
استراوس، انسلم، کوربین، جولیت. (1388). مبانی پژوهش کیفی (ترجمه ابراهیم افشار). تهران: نشر نی.
اشترن، جاناتان. (1389). بیان داستانی فضای سایبر2 داستانهای تجربی. بل، درآمدی بر فرهنگهای سایبر. دیوید بل. (1389). (ترجمه مسعود کوثری و حسین حسنی). تهران: جامعه‎شناسان.
ایمان، محمد تقی. (1393). روششناسی تحقیقات کیفی. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
برگر، پیتر، برگر بریجیت، کلنر، هانسفرید. (1389). ذهن بیخانمان (ترجمه محمد ساوجی). تهران: نشر نی
بودلایی، حسن. (1395). روش تحقیق پدیدارشناسی. تهران: جامعه‎شناسان.
پایا، علی. (1387). فناوری، فرهنگ و اخلاق. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
دانایی‎فرد، حسن، کاظمی حسین. (1394). پژوهشهای تفسیری در سازمان. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
ذوالقدر، حسین، قاسم‎زاده عراقی. (1394). بررسی انگیزههای کاربران در استفاده از رسانههای اجتماعی. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‎های ارتباطی، شماره 3.
زهاوی، دان. (1392). پدیدارشناسی هوسرل، (ترجمع ایمان واقفی و علی نجات غلامی). تهران: روزبهان.
ساکالوفسکی، رابرت. (1388). درآمدی بر پدیدارشناسی. (ترجمه محمد رضا قربانی). تهران: گام نو.
 فرامرزیانی، سعید، هاشمی، شهناز، فرهنگی، علی اکبر. (1395). نقش استفاده از شبکههای اجتماعی تلفن همراه بر ارزشهای اجتماعی. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‎های ارتباطی، شماره 3.
فلیک، اوه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نشر نی.
قلی‎زاد، آذر، زمانی، عباس. (1396). مطالعه کیفی چالشهای شبکههای اجتماعی تلفن همراه در زندگی کاربران. فصلنامه علمی – ترویجی وسایل ارتباط جمعی، شماره 106.
کاظمی‎پور، عبدالمحمد (1388). نسل ایکس، بررسی جامعهشناختی نسل جوان ایران. تهران: نشر نی.
کرسول، جان. (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش (ترجمه حسن دانایی فرد و حسین کاظمی). تهران: انتشارات صفار.
کرسول، جان. (1395). طرح پژوهش، رویکردهای کمی و کیفی و ترکیبی (ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوس). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
کروتی، دیوید، هوینس، ویلیام. (1391). رسانه/ جامعه (ترجمه مهدی یوسفی و سید‎رضا مرزانی). تهران:  دانشگاه اما م صادق (ع).
کیان، مریم، قلی‎پور ، زهره. (1395). آثار تربیتی شبکه های اجتماعی تلفن همراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان. فصلنامه علمی – ترویجی وسایل ارتباط جمعی، شماره 2.
گیدنز، آنتونی، ساتن، فیلیپ (1396). جامعهشناسی (ترجمه هوشنگ نایبی). تهران: نشر نی.
لیندلف، تامس، تیلور، برایان. (1388). روشهای تحقیق کیفی در علوم ارتباطات (عبدالله گیویان). تهران: انتشارات روزنامه همشهری.
محمدپور، احمد. (1389). ضد روش. تهران: جامعه‎شناسان.
مش، گوستاو اس، تلمود، ایلان. (1393). نوجوان دیجیتالی (ترجمه اسماعیل سعدی‎پور). تهران: انتشارات رشد.
مکی‎زاده، فاطمه. (1394). بررسی عوامل مرثر بر قصا استفاده از شبکههای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد. فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش‎های ارتباطی، شماره 2.
نایار، پرامود کی. (1394). درآمدی بر رسانههای نوین و فرهنگ مجازی (ترجمه سعید رضا عاملی و گودرز میرزایی). تهران:  مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما.
نجفی ، یوسف، برومند، لیلا. (1395). رابطه تلگرام با بروز فردگرایی در خانواده. ماهنامه علمی –تخصصی مدیریت رسانه، شماره 25. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ورماس، پیتر، دوپوئل، ایبوون، فرنس، مارتین، هاوکس، ویبو (1390). رویکردی در فلسفه تکنولوژی (مترجمان مصطفی تقوی و فرخ کاکائی). تهران: نشر آمه.
  
 
 
 
-  Mesch, Gustavo ,Talmud, Ilan.(2007).Wired youth: the social world of adolescence in the information age, Ismail Saadipour, Tehran: Rushd Publications. (In Persian)
- Giddens,Anthony.(2011).Sociology. Translated by Hoshang Naibi, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
- Hashemi, Shahnaz.(2016). Quarterly Journal of Communication Research, The role of using mobile phone social networks on social values.  Vol. 23, No. 3. (In Persian)
- Jntrona,Lucas.(2016). Phenomenological approachs to ethics and information technology, Translated by Abolfazl Tavakoli  Shandiz, Tehran: Qaqnos. (In Persian)
- Lindlof,Thomas R.(2002).Qualitative Communication research Methods. Abdullah Givian, Tehran: Hamshahri Newspaper Publications. (In Persian)
- Makkizadeh, Fatemeh. (2015).Investigating factors affecting the use of social networks among Yazd University students, Quarterly Journal of Communication Research, 2015, Vol. 22, No .2. (In Persian)
- Najafi.Yousef,Niroomand,Lili.(2010). Telegram's relationship with the emergence of individualism in the family. Quarterly Journal of Media management. 2019, Vol. 7 No.6. (In Persian)
- Nayar,Pramod K.(2008).An Introduction to New Media andCybercultures, Translated by Saeed Reza Ameli and Goudrez Mirzaei, Tehran: Radio and Television Research Center. (In Persian)
- Smith, David Woodruff. (2013). Phenomenology,Translated by Masoud Alia, Tehran: Qaqnos. (In Persian)
- Toivonen, Santatu. (2015). ‎ Media functions of mobile phone and its consequences, translated by Ehsan Mohdian, Tehran: Center for Media Studies and Planning. (In Persian)
- Zamani, Abbas.(2018).  Qualitative Study of Challenges Posed by Cell Phone Social Networks in Users’ Lives Azargholizadeh. Quarterly Journal of Media Scientific. 2010, Vol. 20, No. (In Persian)
A Systematic Evaluation of Mobile Application for Instant Messaging on ios Devices.  بازیابی از https://doi.obg//10.1155/2017/1294193 تاریخ بازیابی تیر 1397 .
Apps. Master Thesis.
-Bell,David.(2003).   An Introduction To  Cyberculthers ,   Translated by Masoud Kothari and Hossein Hosni of Tehran: Publications of sociologists.(In Persian)
-Boodlai, Hasan.(2015). phenomenology of Research Method. Publications of sociologists. (In Persian)
Caro- Alvaro, Sergio, Loprz,Eva Garcia,Cabot,Antonio –Garcia. (2017).
Chandler, Daniel & Munday,Bod. (2011). Oxford Dictionary of Media and Communcation. 
Ciang, Yi-Hui, Hsu, Tzu-Kung, Hsia, Jung-Wen. (2016). MCDM Modelling on
-Creswell,John W.(2007).Qualitative, Quantitative & Mixed Methods Approachs,3rd ed,c. Translated by Alireza Kiamanesh and Maryam Danai Tous, Tehran: Academic Jihad Publications, Allameh Tabatabai branch. (In Persian)
-Creswell.John.(2007).Qualitative inquiry and research design:choosing among five approachs,2nd ed,c. Translated by Hasan Danaei Fard and Hossein Kazemi, Tehran: Safar Publications. (In Persian)
Croteau, David, Hoynes,William.(2003). Media/Society , Translated by Mehdi Yousefi and Seyyed Reza Marzani, Tehran: Amma M. Sadegh University. (In Persian)
-Danaeefard, Hasan,Kazemi,Hossein.(2010).Interpretive Research in Organization.
-Flick, Uwe. (2006). An introduction to qualitative, research, Translated by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
-Iman, Mohammad taghi  .(2011). Methodology of Qualitative Research.  Tehran: Research Institute of Hoza and University. (In Persian)
Instant Messaging App Adoption by University Students: A Case Study in
-Kazemipur,Abdolmohammad.(2008).X age. Tehran: Ney Publishing(In Persian)
Kian, Maryam, Gholipur,   Zohreh.(2015). Educational Impacts of Mobile Social Networks on Students’ National and Religious Identity. Quarterly Journal of Media Scientific. 2015, Vol. 22, No. (In Persian)
Li, Zahang, Xu,Chao,Pathak, H. Parth. (2013). Characterizing Instant
Mei, Shuo. (2013). Factors affecting a Mobile Application’s Acc Jonkping University.eptance تاریخ بازیابی تیر 1397.
Messaging App On Smartphone.University Of Califirnia. تاریخ بازیابی تیر 1397.
Patton,Michael Quinn. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods.
Rouse, M. (2003). Learn IT: Instant Messaging in the Workplace . http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/Learn- IT-Instant-Messaging-in-the-Workplace
Schie, Gewin Van. (2017). Moral Mediation in Mobile Instant Messaging
Slevin,James.(2000). The internet and society. Translated by Abbas Guillori and Ali Radbaweh, Tehran: Ketabdar Publishing. (In Persian)
-Sokolowski, Robert(2008). Introduction to phenomenology. Translated by Mohammad Reza Ghorbani Tehran: New step. (In Persian)
Solis,brain (2010). Defining Social media: 2006-2010,http://WWw.briansolis.com
-Strauss,Ansell L(1990). Basics of Qulitqtive Research:Techniques and procedures for Grounded Theory, Translated by Ebrahim Afshar, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
Sullivan L. John (2013). Media Audience. Unaited Staye of America: Sage Punlication.
Susanka, Tomas. (2017). Security Analysis of the Telegram IM. Master thesis. University in Prague  .http://www.susanka.eu/files/master- thesis.
Taiwan. Chung Hua University. تاریخ بازیابی تیر 1397.
Tehran: Imam Sadegh University . (In Persian)
Unaited Staye of America: Sage Punlication.
Zolghadr, Hosein .(2013) Examining the motivations of users in using social media. Quarterly Journal of Communication Research, 2013, Vol. 20, No. 3 . (In Persian)