مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین&;المللی امام خمینی(ره) قزوین

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

هدف این مقاله پی بردن به چگونگی ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران توسط کشورهای خارجی از طریق بسترهای فرهنگی - ارتباطی است. سئوال اصلی مقاله عبارت است از: کشورهای خارجی چگونه از طریق بسترهای فرهنگی- ارتباطی به ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران می‏پردازند؟ فرضیات تحقیق عبارت‏اند از: بهره‏برداری جمهوری آذربایجان و ترکیه از مولفه‏های قومی مشترک با آذربایجان ایران و سوءاستفاده کشورهای آمریکا، انگلیس و اسرائیل از ظرفیت تنوع قومی در ایران و تحریک گرایش‏های قومی از مهمترین بسترهای فرهنگی ارتباطی چالش‏های قومی در آذربایجان ایران است. روش پژوهش به صورت میدانی با ابزار مصاحبه عمیق است که پس از دسترسی به تمام نتایج بدست آمده از مصاحبه، تحلیل داده‏های مصاحبه و تحلیل محتوای کمی صورت گرفت است.
یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که بهره‏برداری جمهوری آذربایجان از مولفه‏های قومی مشترک با آذربایجان ایران، اقدامات متعدد تحریک‏آمیز این کشور و تبلیغات رسانه‏ای جمهوری آذربایجان علیه آذربایجان ایران به ترتیب از نظر 31، 27 و 5/17 درصد کارشناسان؛ تبلیغات و تحریکات شبکه‏های ماهواره‏ای ترکیه و استقبال ترک‏زبانان آذربایجان از آنها، اقدامات تحریک‏آمیز ترکیه و بهره‏برداری از مولفه‏های قومی مشترک با آذربایجان ایران به ترتیب از نظر 32، 5/24 و 19 درصد مصاحبه شوندگان؛ و سرمایه‏گذاری آمریکا، انگلیس و اسرائیل برای تحریک گرایش قومی در آذربایجان ایران، تلاش برای تغییر رژیم ایران و استفاده ابزاری از حقوق قومیت‏ها و طرح خاورمیانه جدید و کوچک‏سازی کشورها به ترتیب از نظر 31، 25 و 23 درصد مصاحبه شوندگان از مهمترین بسترهای چالش‏های قومی در آذربایجان ایران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study Cultural - Communication Platforms of Foreign Countries in Creating Ethnic Challenges in Azerbaijan Iran

نویسندگان [English]

  • Mansor Salehi 1
  • Bahram Navazeni 2
  • Masoud Jafarinezad 3

1 , Ph.D. student of political science, Shahreza Azad University

2 Associate Professor, Political Science Department, Imam Khomeini International University, Qazvin

3 Assistant Professor, Political Science Department, Shahreza Azad University

چکیده [English]

The purpose of this article is to find out how foreign countries create ethnic challenges in Iranian Azerbaijan through cultural and communication contexts. The main question of the article is: How do foreign countries create ethnic challenges in Iran through cultural-communication platforms? Research hypotheses are: exploitation of the Azerbaijani Republic and Turkey by ethnic components shared with Iranian Azerbaijan and abuse of US, British and Israeli states by the capacity of ethnic diversity in Iran and stimulation of ethnic tendencies are the most important cultural contexts of the challenge. Ethnic groups in Azerbaijan are Iran. The research method is a field-based in-depth interview tool that was used after accessing all the interview results, interview data analysis and quantitative content analysis.
The findings of the research indicate that Azerbaijan's use of ethnic components in common with Iran Azerbaijan, its numerous provocative actions and media propaganda of the Republic of Azerbaijan against Iran Azerbaijan in terms of 31, 27 and 5 respectively. / 17% of Experts; Promoting and Encouraging Turkish Satellite Networks and Welcoming Turkish Speakers of Azeri Languages, Turkish Provocative Acts and Utilizing Ethnic Components Common to Iranian Azerbaijan 32, 5 / 24% and 19% of interviewees; US, British and Israeli investments to stimulate ethnic bias in Azerbaijan Iran, attempt to change Iran's regime and use ethnic minorities' rights and new Middle East plan and shrink states respectively by 31, 25 and 23 percent of respondents, respectively. of the most important contexts of ethnic challenges is in Azerbaijan Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azerbaijan Iran
  • Ethnic Challenges
  • External stimuli
  • media propaganda
  • National Solidarity