مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روزنامه نگاری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کنشگران اجتماعی در میدانِ مبارزه برای تغییر محیط اطراف خود، فن‌آوری‌های جدیدِ ارتباطی را به کار گرفته‌اند. هدف مقاله حاضر مطالعه کنشگری  اجتماعی کردهای کشور عراق در فضای مجازی است. در این پژوهش از ترکیبِ دو روش مردم‌نگاری مجازی و مصاحبه عمقی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهند که محدودیت‌هایی نظیر حزبی بودن رسانه در اقلیم کردستان باعث شده‌اند که کنشگران کرد عراقی نتوانند از مجراهای اصلی برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند. همین عوامل کنشگران کرد عراقی را به استفاده از رسانه‌های جایگزین که در مطالعه حاضر شبکه‌های اجتماعی هستند، برای فعالیت سوق می‌دهد. اصلی‌ترین مزایای شبکه‌های اجتماعی برای کنشگران کرد کشور عراق شامل رواج شهروند خبرنگاری، از بین رفتن سانسور و کنترل دولت‌ها، امکان مقاومت و فعالیت سیاسی، در هم تنیدگی ابعاد آنلاین و آفلاین و برقراری ارتباط با کنشگران کرد سایر کشورها هستند. یکی از بارزترین ویژگی‌های کنشگری کردهای عراق در فضای مجازی ارتباطی است که آن‌ها با کردهای سایر کشورها پیدا می‌کنند و از این طریق می‌توانند به کنش‌های مشترکی در راستای هویت کردی‌شان دست بزنند.

تازه های تحقیق

جهانشاهی، امید (1392) تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر خبرنگاری رسانه‌های اجتماعی: ابعاد و ظرفیت‌ها، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، (ص. 135 – 164).

خانیکی، هادی و حسین بصیریان جهرمی (1392) کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی «مطالعه کارکردهای فیس‌بوک در فضای واقعی»، فصلنامه علوم اجتماعی، 20 (61)، 45-80.

خجیر، یوسف و هادی خانیکی (1398). گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط)، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15 (54)، 51-76.

رازقی، نادر.، شارع پور,، محمود.، و علیزاده، مهدی. (1396). تحلیل کیفی انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 13(47)، 11-42.

کاستلز، مانوئل (1393) شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت. ترجمۀ مجتبی قلی‌پور. تهران: نشر مرکز.

کرمانی، حسین و علی آتش زر (1398) مطالعه رویه‌ها و عوامل مؤثر بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در ایران و رابطه آن با ساختارهای سیاسی و اجتماعی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15 (57)، 251-288.

محمدپور، احمد (1390) ضد روش 2: مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی، تهران: جامعه‌شناسان.

Ayers, M. D. (2003). Comparing collective identity in online and offline feminist activities. In McCaughey, M. & Ayers, M.D. (eds.) Cyberactivism: online activism in theory and practiced. New York: Routledge, pp. 145-164.

Bennett, W. L. & Segerberg, A. (2013). The logic of connective action: digital media and the personalization of contentious politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Bennett, W. L. (2003a). New Media Power: The Internet and Global Activism. In N. Couldry., & J. Curran (eds). Contesting media power (pp. 17 - 37). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Bennett, W. L. (2003b). Communicating global activism. Information, Communication & Society, 6 (2) , 143-168.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Information, Communication & Society, 15 (5) , 739–768.

Boyce, C., & Neale, P. (2006). Conducting in-depth interviews: A Guide for Designing and Conducting In-Depth Interviews for Evaluation Input. Pathfinder International Watertown, MA.

Bruckman, A. (2002). Ethical guidelines for research online. http://www.cc. gatech.edu/~asb/ethics/ (accessed 17 March 2004).

Cammaerts, B. (2005). ICT-Usage Among Transnational Social Movements in the Networked Society – to Organise, to Mobilise and to Debate, in R. Silverstone (ed.) , Media, Technology and Everyday Life in Europe: From Information to Communication, Aldershot: Ashgate, pp. 53–72.

Cammaerts, B. (2007). Activism and media. In B, Cammaerts., & N, Carpentier (eds). Reclaiming the media: communication rights and democratic media roles (pp. 217-224). Bristol, UK: Intellect Books.

Cammaerts, B. (2015). Social media and activism. In R, Mansell., & P, Hwa (Eds.). The International Encyclopedia of Digital Communication and Society (pp. 1027-1034). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

Dahlberg-Grundberg, M. (2016). Digital media and the transnationalization of protests. Department of Sociology. Umeå University.

Della Porta, D., & L. Mosca (2005). Global­net for global movements? A network of networks for a movement of movements. Journal of Public Policy 25 (01): 165­190.

Ducheneaut, N., Yee, N., & Bellotti, V. (2010). The Best of Both (Virtual) Worlds: Using Ethnography and Computational Tools to Study Online Behavior. Ethnographic Praxis in Industry Conference Proceedings: 136–148.

Gerbaudo, P. (2012). Tweets and the Streets. London: Pluto Press.

Gitlin, T. (1980). The whole world is watching: Mass media in the making & unmaking of the new left. Berkeley, CA: University of California Press.

Gunter, M. M. (2009). The A to Z of the Kurds. Lanham, MD; Toronto; Plymouth, UK

Harlow, S. (2012). Social Change and Social Media: Latin American Activists’ Use of Digital Tools in the Face of the Digital Divide. Presented at the The 2012 Congress of the Latin American Studies Association, San Francisco, California.

Harlow, S., & Harp, D. (2012). Collective Action on the Web: A cross-cultural study of social networking sites and online and offline activism in the United States and Latin America. Information, Communication & Society, 15 (2) , 196-216.

Harp, D., Bachmann, I., & Guo, L. (2012). The Whole Online World Is Watching: Profiling Social Networking Sites and Activists in China, Latin America, and the United States. International Journal of Communication, 6, 24.

Joyce, M. (2010). Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change. New York: international debate education association.

Kahen, R.., & Kellner, D. (2004). New media and internet activism: from the ‘Battle of Seattle’ to blogging. New Media and Society, 6 (1) , 87–95.

Kavada, A. (2015). Creating the collective: social media, the Occupy Movement and its constitution as a collective actor. Information, Communication & Society, 18 (8): 872-886.

Langman, L. (2005). From Virtual Public Spheres to Global Justice: A Critical Theory of Internetworked Social Movements. Sociological Theory, 23 (1): 42–74.

Lee, Y. H., & Hsieh, G. (2013, April). Does slacktivism hurt activism? The effects of moral balancing and consistency in online activism. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 811-820).

Lewis, J., Wahl-Jorgensen, K., & Inthorn, S. (2004). Images of a citizenship on television news: Constructing a passive public. Journalism Studies, 5 (2) , 153-164.

Lim, M. (2012). Clicks, cabs and coffee houses: social media and oppositional movements in Egypt 2004-2011. Journal of communication, 62 (2): 231- 248.

Lotan, G., Graeff, E., Ananny, M., Gaffney, D., Pearce, I. and boyd, d. (2011). The revolutions were tweeted: information flows during the 2011 Tunisian and Egyptian revolutions. International journal of communication 5: 1375- 1405.

Maldonado, A., García, M.L., Cabrera, J.O., Lien, S.N., & Fortea, E.M. (2014). The Communication Dilemma of Reach in Online Activism. Communication Studies Master Module Project Report, RUC - Roskilde Universitetscenter.

McLeod, D. M., & Hertog, J. K. (1999). Social control, social change and the mass media's role in the regulation of protest groups. In D. Demers & K. Viswanath (Eds.) , Mass media, social control and social change: A macrosocial perspective (pp. 305–330). Ames, IA: Iowa State University Press.

Poell, T., & van Dijck, J. (2015). Social Media and Activist Communication. In C. Atton (Ed). The Routledge Companion to Alternative and Community Media (pp 527-537). London: Routledge.

Rucht, D. (2004). The quadruple ‘A’: Media strategies of protest movements since the 1960s. In W, Donk., B.D, Loader., P.G, Nixon., & D, Rucht (eds). Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements (PP, 25 - 48). New York: Routledge.

Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2014). Towards cyberactivism 2.0 Understanding the use of social media and other information technologies for political activism and social movements. Government Information Quarterly, 31 (3) , 365–378.

Sandvik, T. P. (2005). Cyberactivism - A Virtual Ethnography of the Zapatistas. (Master's thesis) , University of oslo.

Sheyholislami, J. (2011). Kurdish identity, discourse, and new media. Springer.

Tarrow, S. (2005). The new transnational activism. Cambridge: Cambridge University Press.

Thorson, K., Driscoll, K., Ekdale, B., Edgerly, S., Thompson, L. G., Schrock, A.,... & Wells, C. (2013). YouTube, Twitter and the Occupy movement: Connecting content and circulation practices. Information, Communication & Society, 16 (3) , 421-451.

Torelli, S. M. (2017). Kurdisdtan. An Invisible Nation. Edizioni Epoké.

Van Laer, J., & Van Aelst, P. (2010). internet and social movement action repertoires. Information, Communication & Society, 13 (8) , 1146-1171.

Varnali, K., & Gorgulu, V. (2015). A social influence perspective on expressive political participation in Twitter: the case of #OccupyGezi. Information, Communication & Society, 18 (1): 1–16.

Vegh, S. (2003). Classifying forms of online activism: The case of cyberprotests against the World Bank. In M. McCaughey., & M. Ayers (Eds). Cyberactivism: Online activism in theory and practice (pp. 71–95). New York: Routledge.

کلیدواژه‌ها

جهانشاهی، امید (1392) تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر خبرنگاری رسانه‌های اجتماعی: ابعاد و ظرفیت‌ها، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، (ص. 135 – 164).
خانیکی، هادی و حسین بصیریان جهرمی (1392) کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی «مطالعه کارکردهای فیس‌بوک در فضای واقعی»، فصلنامه علوم اجتماعی، 20 (61)، 45-80.
خجیر، یوسف و هادی خانیکی (1398). گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی (تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط)، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15 (54)، 51-76.
رازقی، نادر.، شارع پور,، محمود.، و علیزاده، مهدی. (1396). تحلیل کیفی انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 13(47)، 11-42.
کاستلز، مانوئل (1393) شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت. ترجمۀ مجتبی قلی‌پور. تهران: نشر مرکز.
کرمانی، حسین و علی آتش زر (1398) مطالعه رویه‌ها و عوامل مؤثر بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در ایران و رابطه آن با ساختارهای سیاسی و اجتماعی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15 (57)، 251-288.
محمدپور، احمد (1390) ضد روش 2: مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی، تهران: جامعه‌شناسان.
Ayers, M. D. (2003). Comparing collective identity in online and offline feminist activities. In McCaughey, M. & Ayers, M.D. (eds.) Cyberactivism: online activism in theory and practiced. New York: Routledge, pp. 145-164.
Bennett, W. L. & Segerberg, A. (2013). The logic of connective action: digital media and the personalization of contentious politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Bennett, W. L. (2003a). New Media Power: The Internet and Global Activism. In N. Couldry., & J. Curran (eds). Contesting media power (pp. 17 - 37). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Bennett, W. L. (2003b). Communicating global activism. Information, Communication & Society, 6 (2) , 143-168.
Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Information, Communication & Society, 15 (5) , 739–768.
Boyce, C., & Neale, P. (2006). Conducting in-depth interviews: A Guide for Designing and Conducting In-Depth Interviews for Evaluation Input. Pathfinder International Watertown, MA.
Bruckman, A. (2002). Ethical guidelines for research online. http://www.cc. gatech.edu/~asb/ethics/ (accessed 17 March 2004).
Cammaerts, B. (2005). ICT-Usage Among Transnational Social Movements in the Networked Society – to Organise, to Mobilise and to Debate, in R. Silverstone (ed.) , Media, Technology and Everyday Life in Europe: From Information to Communication, Aldershot: Ashgate, pp. 53–72.
Cammaerts, B. (2007). Activism and media. In B, Cammaerts., & N, Carpentier (eds). Reclaiming the media: communication rights and democratic media roles (pp. 217-224). Bristol, UK: Intellect Books.
Cammaerts, B. (2015). Social media and activism. In R, Mansell., & P, Hwa (Eds.). The International Encyclopedia of Digital Communication and Society (pp. 1027-1034). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.
Dahlberg-Grundberg, M. (2016). Digital media and the transnationalization of protests. Department of Sociology. Umeå University.
Della Porta, D., & L. Mosca (2005). Global­net for global movements? A network of networks for a movement of movements. Journal of Public Policy 25 (01): 165­190.
Ducheneaut, N., Yee, N., & Bellotti, V. (2010). The Best of Both (Virtual) Worlds: Using Ethnography and Computational Tools to Study Online Behavior. Ethnographic Praxis in Industry Conference Proceedings: 136–148.
Gerbaudo, P. (2012). Tweets and the Streets. London: Pluto Press.
Gitlin, T. (1980). The whole world is watching: Mass media in the making & unmaking of the new left. Berkeley, CA: University of California Press.
Gunter, M. M. (2009). The A to Z of the Kurds. Lanham, MD; Toronto; Plymouth, UK
Harlow, S. (2012). Social Change and Social Media: Latin American Activists’ Use of Digital Tools in the Face of the Digital Divide. Presented at the The 2012 Congress of the Latin American Studies Association, San Francisco, California.
Harlow, S., & Harp, D. (2012). Collective Action on the Web: A cross-cultural study of social networking sites and online and offline activism in the United States and Latin America. Information, Communication & Society, 15 (2) , 196-216.
Harp, D., Bachmann, I., & Guo, L. (2012). The Whole Online World Is Watching: Profiling Social Networking Sites and Activists in China, Latin America, and the United States. International Journal of Communication, 6, 24.
Joyce, M. (2010). Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change. New York: international debate education association.
Kahen, R.., & Kellner, D. (2004). New media and internet activism: from the ‘Battle of Seattle’ to blogging. New Media and Society, 6 (1) , 87–95.
Kavada, A. (2015). Creating the collective: social media, the Occupy Movement and its constitution as a collective actor. Information, Communication & Society, 18 (8): 872-886.
Langman, L. (2005). From Virtual Public Spheres to Global Justice: A Critical Theory of Internetworked Social Movements. Sociological Theory, 23 (1): 42–74.
Lee, Y. H., & Hsieh, G. (2013, April). Does slacktivism hurt activism? The effects of moral balancing and consistency in online activism. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 811-820).
Lewis, J., Wahl-Jorgensen, K., & Inthorn, S. (2004). Images of a citizenship on television news: Constructing a passive public. Journalism Studies, 5 (2) , 153-164.
Lim, M. (2012). Clicks, cabs and coffee houses: social media and oppositional movements in Egypt 2004-2011. Journal of communication, 62 (2): 231- 248.
Lotan, G., Graeff, E., Ananny, M., Gaffney, D., Pearce, I. and boyd, d. (2011). The revolutions were tweeted: information flows during the 2011 Tunisian and Egyptian revolutions. International journal of communication 5: 1375- 1405.
Maldonado, A., García, M.L., Cabrera, J.O., Lien, S.N., & Fortea, E.M. (2014). The Communication Dilemma of Reach in Online Activism. Communication Studies Master Module Project Report, RUC - Roskilde Universitetscenter.
McLeod, D. M., & Hertog, J. K. (1999). Social control, social change and the mass media's role in the regulation of protest groups. In D. Demers & K. Viswanath (Eds.) , Mass media, social control and social change: A macrosocial perspective (pp. 305–330). Ames, IA: Iowa State University Press.
Poell, T., & van Dijck, J. (2015). Social Media and Activist Communication. In C. Atton (Ed). The Routledge Companion to Alternative and Community Media (pp 527-537). London: Routledge.
Rucht, D. (2004). The quadruple ‘A’: Media strategies of protest movements since the 1960s. In W, Donk., B.D, Loader., P.G, Nixon., & D, Rucht (eds). Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements (PP, 25 - 48). New York: Routledge.
Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2014). Towards cyberactivism 2.0 Understanding the use of social media and other information technologies for political activism and social movements. Government Information Quarterly, 31 (3) , 365–378.
Sandvik, T. P. (2005). Cyberactivism - A Virtual Ethnography of the Zapatistas. (Master's thesis) , University of oslo.
Sheyholislami, J. (2011). Kurdish identity, discourse, and new media. Springer.
Tarrow, S. (2005). The new transnational activism. Cambridge: Cambridge University Press.
Thorson, K., Driscoll, K., Ekdale, B., Edgerly, S., Thompson, L. G., Schrock, A.,... & Wells, C. (2013). YouTube, Twitter and the Occupy movement: Connecting content and circulation practices. Information, Communication & Society, 16 (3) , 421-451.
Torelli, S. M. (2017). Kurdisdtan. An Invisible Nation. Edizioni Epoké.
Van Laer, J., & Van Aelst, P. (2010). internet and social movement action repertoires. Information, Communication & Society, 13 (8) , 1146-1171.
Varnali, K., & Gorgulu, V. (2015). A social influence perspective on expressive political participation in Twitter: the case of #OccupyGezi. Information, Communication & Society, 18 (1): 1–16.
Vegh, S. (2003). Classifying forms of online activism: The case of cyberprotests against the World Bank. In M. McCaughey., & M. Ayers (Eds). Cyberactivism: Online activism in theory and practice (pp. 71–95). New York: Routledge.